JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Turha toivo

Kaik­ki ei­vät ole val­mii­ta avau­tu­vaan yh­teis­kun­taan. Aja­tuk­set ko­ro­na­pas­seis­ta ja ro­kot­teis­ta luo­vat toi­voa, mut­ta pa­luu nor­maa­liin tun­tuu vai­ke­al­ta. San­nan elä­mä oli aluk­si ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta mel­ko on­nel­lis­ta. Sit­ten is­ki pel­ko nor­maa­lis­ta ar­jes­ta.

Ko­ro­na

17.12.2021
"Pandemian alussa korona ei oikeastaan pelottanut minua. Pelko kehittyi ja kasvoi pikkuhiljaa, vähän salakavalasti. Arki kyllä sujui, mutta pian kotoa poistuminen alkoi ahdistaa", kertoo Sanna. KUVA: Nelli Valjakka

"Pandemian alussa korona ei oikeastaan pelottanut minua. Pelko kehittyi ja kasvoi pikkuhiljaa, vähän salakavalasti. Arki kyllä sujui, mutta pian kotoa poistuminen alkoi ahdistaa", kertoo Sanna. KUVA: Nelli Valjakka

Nelli Valjakka

Nel­li Val­jak­ka

Mi­nul­la on kak­si ro­ko­tet­ta, toi­vot­ta­vas­ti pian kol­mas­kin. Sil­ti mi­nua ah­dis­taa.

Luu­lin ole­va­ni täs­sä vai­hees­sa jo pal­jon ren­nom­pi. Tänä ke­sä­nä ajat­te­lin, et­tä heti kun tar­vit­ta­va suo­ja on saa­tu, niin ka­len­te­ri vaan täy­teen me­no­ja ja ta­paa­mi­sia.

Mut­ta ei se to­del­li­suu­des­sa niin men­nyt. Oma pää ei tul­lut sa­mal­la ta­val­la pe­räs­sä.

Kun hal­li­tus ju­lis­ti poik­keus­ti­lan, mi­nus­ta tun­tui epä­us­koi­sel­ta. En­sin ai­ka meni vain ih­me­tel­les­sä, et­tä on­ko tämä to­del­lis­ta ja mitä nyt ta­pah­tuu. En ta­jun­nut heti ti­lan­teen va­ka­vuut­ta ja suu­ruut­ta, tus­kin ku­kaan ta­ju­si. Mi­nus­sa eli kui­ten­kin pie­ni toi­vo sii­tä, et­tä ei tämä kau­aa kes­tä. Voi kuin­ka vää­räs­sä oi­ke­as­ti olin­kaan.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta olin ke­vääl­lä 2020 kui­ten­kin tosi on­nel­li­nen. Uu­teen ar­keen tot­tui no­pe­as­ti. Ke­vään ai­ka­na vii­meis­te­lin opin­to­ja­ni ja tein sel­lai­sia ta­val­li­sia jut­tu­ja. Luin, ul­koi­lin, lai­toin ruo­kaa. Oli ai­kaa pa­nos­taa omaan hy­vin­voin­tiin.

Kan­noin kor­te­ni ke­koon lei­po­mal­la ja neu­lo­mal­la. Ja tie­tys­ti ko­to­na val­lit­si ”kaa­pit kun­toon” -pro­jek­ti. Olen nor­maa­lis­ti­kin mel­koi­nen ko­ti­hii­ri, jo­ten ko­to­na ole­mi­nen ei hai­tan­nut mi­nua. Oi­ke­as­taan nau­tin sii­tä.

Pi­din lä­hei­sii­ni yh­teyt­tä pää­a­si­as­sa soit­te­le­mal­la. Vi­de­o­pu­he­luis­sa pää­si nä­ke­mään myös hei­dän kas­von­sa. Se lie­vit­ti ikä­vää. Ys­tä­vä­po­ru­kan kans­sa muo­dos­tui ihan vii­koit­tai­nen vi­de­o­pu­he­lu­ru­tii­ni. Has­sua oli, et­tä joi­den­kin kans­sa ei vält­tä­mät­tä ol­lut edes sään­nöl­li­ses­ti muu­ten te­ke­mi­sis­sä, mut­ta ko­ro­na toi yh­teen. Kaik­ki ha­lu­si­vat pa­nos­taa yh­des­sä­o­loon. Se oli tie­ten­kin tosi kiva jut­tu.

Näin ih­mi­siä li­ve­nä to­del­la vä­hän maa­lis­kuun jäl­keen. En­sim­mäi­sen ker­ran ke­säl­lä 2020. Tot­ta kai se tun­tui hy­väl­tä, mut­ta se ei ol­lut eh­kä niin dra­maat­tis­ta kuin ku­vit­te­lin – yh­tey­den­pi­to muul­la ta­voin oli ol­lut niin tii­vis­tä. Mut­ta oli­han iso­van­hem­pien vil­pi­tön ilo jäl­leen­nä­ke­mi­ses­tä iha­na jut­tu.

Jos­sain vai­hees­sa ti­lan­ne kui­ten­kin kään­tyi. Pan­de­mi­an alus­sa ko­ro­na ei oi­ke­as­taan pe­lot­ta­nut mi­nua. Pel­ko ke­hit­tyi ja kas­voi pik­ku­hil­jaa, vä­hän sa­la­ka­va­las­ti. Ar­ki kyl­lä su­jui, mut­ta pian ko­toa pois­tu­mi­nen al­koi ah­dis­taa. Kaup­pa­reis­suun­kin täy­tyi val­mis­tau­tua hen­ki­ses­ti. Mi­kään ei ol­lut enää huo­le­ton­ta. Aloin he­rä­tä ker­ran vii­kos­sa vii­del­tä aa­mul­la, jot­ta pys­tyin käy­mään ruo­ka­os­tok­sil­la en­nen ruuh­ka-ai­ko­ja. Ruo­ka­os­tok­se­ni­kin oli­vat ka­ran­tee­nis­sa en­nen kaap­piin lait­toa.

Ajat­te­lin ole­va­ni to­den­nä­köi­syyk­sien ul­ko­puo­lel­la. Kaik­ki sa­no­vat jat­ku­vas­ti, et­tä ei­vät pe­rus­ter­veet ih­mi­set to­den­nä­köi­ses­ti kuo­le ko­ro­naan, se­hän on vain fluns­sa. ”To­den­nä­köi­ses­ti” ei riit­tä­nyt mi­nul­le. Olin jos­tain kum­man syys­tä ke­hit­tä­nyt aja­tuk­sen, et­tä minä olen se kol­me­kymp­pi­nen, joka sin­ne teho-osas­tol­le jou­tuu. Sik­si mi­nua pe­lot­taa.

Sit­ten tuli pie­ni toi­von ki­pi­nä. Ro­ko­te.

Jos­kus lop­pu­vuon­na 2020 ro­kot­ta­mi­ses­ta alet­tiin konk­reet­ti­ses­ti pu­hua. Muis­tan hel­po­tuk­sen tun­tee­ni hy­vin sel­väs­ti. Sil­loin tun­tui, et­tä joku taak­ka oli­si nos­tet­tu har­teil­ta­ni. Et­tä jes­tas, se on nyt oi­ke­as­ti val­mis ja koh­ta sitä jo ja­e­taan ih­mi­sil­le. Se tun­ne, et­tä tämä eh­kä lop­puu jos­kus. Se tun­tui niin hy­väl­tä. Se oli vih­doin­kin oi­ke­as­ti va­loa tun­ne­lin pääs­sä.

Edes tie­to sii­tä, et­tä omaan vuo­roon oli­si vie­lä pit­kä ai­ka, ei hai­tan­nut. Hel­po­tus oli niin suu­ri. Ro­kot­tei­den ke­hi­tyk­sen ete­ne­mi­nen ja lo­pul­ta ro­ko­tus­tah­din kiih­ty­mi­nen oli­vat kyl­lä ne asi­at, jot­ka ovat kan­na­tel­leet it­seä tä­män pan­de­mi­an läpi. Eh­kä sik­si, et­tä on voi­nut odot­taa jo­ta­kin, ei­kä edes­sä ole ol­lut vain sel­lai­nen pi­meä möyk­ky, jon­ka läpi ei näe mi­tään.

Sain mo­lem­mat ro­kot­teet ke­säl­lä 2021. It­ket­ti. On­nel­li­suus, hel­po­tus. Hen­git­tä­mi­nen tun­tui het­ken hel­pom­mal­ta. Elä­mä, tääl­tä tul­laan.

Mut­ta ei. Ei ih­mi­sen psyy­ke seu­raa pe­räs­sä sa­maa tah­tia, kuin vas­ta-ai­neet le­vi­ä­vät ke­hos­sa. Aja­tus nor­maa­lis­ta ar­jes­ta al­koi ah­dis­taa. En ol­lut­kaan val­mis me­ne­mään va­paas­ti.

Vai­kein­ta on ol­lut var­sin­kin, kun muut ih­mi­set ovat ro­kot­tei­den myö­tä luo­pu­neet ra­joit­teis­ta mut­ta it­se en ole ko­ke­nut ole­va­ni vie­lä val­mis. En ole ol­lut nii­tä ih­mi­siä, jot­ka ajat­te­le­vat, et­tä ”kun­pa nämä ra­joi­tuk­set vaan lop­pui­si­vat”, vaan enem­män­kin, et­tä ”kun­pa tämä tar­tun­ta­ris­ki lop­pui­si”.

Lä­hi­pii­ri ky­se­lee kai­ken­lai­siin rien­toi­hin, mut­ta minä kiel­täy­dyn. Täy­tyy vä­hän enem­män pon­nis­tel­la sen eteen, et­tä us­kal­taa sa­noa, et­tei ha­lu­a­kaan vie­lä näh­dä. Kyl­lä­hän minä oi­ke­as­ti ha­lu­an, mut­ta mi­nua pe­lot­taa.

Pe­los­ta pois op­pi­mi­nen kes­tää oman ai­kan­sa. Luu­len myös, et­tä uu­ti­soin­ti sii­tä, et­tä ei täs­sä nyt ihan voit­ta­mat­to­mia ol­la ro­kot­teen­kaan kans­sa, on vai­kut­ta­nut. Ja se, et­tei­vät tar­tun­nat las­ke­neet ro­ko­te­kat­ta­vuu­den nous­tes­sa. Ja< et­tä nyt yh­täk­kiä ol­laan en­nä­tys­tar­tun­ta­lu­ke­mis­sa.

On ol­lut siis pal­jon lu­pauk­sia ja odo­tuk­sia, jot­ka ei­vät ole täyt­ty­neet. Pal­jon tur­haa toi­voa.

(San­na ei esiin­ny ju­tus­sa omal­la ni­mel­lään.)