JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Podcast: Historian lukupiiri

His­to­ri­an lu­ku­pii­ris­sä Suo­men his­to­ri­an tut­ki­mus muut­tuu ta­ri­noik­si. Pod­cas­tin en­sim­mäi­sen kau­den kä­sit­te­lys­sä on Kus­taa H. J. Vil­ku­nan kir­joit­ta­ma kir­ja Pa­ho­lai­sen sota. Iso­vi­han jät­tä­mät jäl­jet tun­tu­vat vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä Suo­mes­sa.

His­to­ria, Sota

14.5.2022

Matti Keränen

Mat­ti Ke­rä­nen

His­to­ri­an lu­ku­pii­ris­sä Suo­men his­to­ri­an tut­ki­mus muut­tuu ta­ri­noik­si. Pod­cas­tin en­sim­mäi­sen kau­den kä­sit­te­lys­sä on Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton Suo­men his­to­ri­an pro­fes­so­rin Kus­taa H. J. Vil­ku­nan kir­joit­ta­ma kir­ja Pa­ho­lai­sen sota. Iso­vi­han jät­tä­mät jäl­jet tun­tu­vat vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä Suo­mes­sa. Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan osoit­taa, et­tä so­dan jal­koi­hin jää­vät si­vii­lit jou­tu­vat koh­ta­maan vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä pol­te­tun maan kär­si­myk­set.

Jak­so 1. So­tap­ro­pa­gan­daa ja syn­tien palk­ka: Kun Suu­ri Poh­jan sota puh­ke­aa Eu­roo­pas­sa, Ruot­sin kruu­nu val­jas­taa kir­kon so­tap­ro­pa­gan­dan­sa vies­tin­vie­jäk­si ai­na Poh­jan­maan pe­ru­koi­ta myö­ten. Pro­pa­gan­da on osa kruu­nun ku­ri­kam­pan­jaa, kun mie­hiä vie­dään so­ti­maan kau­as ko­ti­seu­duis­taan ja yli­mää­räi­set so­ta­ve­rot ku­rit­ta­vat ta­lon­po­jan kuk­ka­roa. Kun Ruot­sin ar­mei­jan huo­mio on Kes­ki-Eu­roo­pas­sa, Ve­nä­jä ak­ti­voi­tuu Kar­ja­lan alu­eel­la. Hu­hut pol­te­tus­ta maas­ta kan­tau­tu­vat koko Suo­meen ja kan­san mie­len val­taa pel­ko ja maa­il­man­lo­pun odo­tus. Täs­sä hen­ki­ses­sä il­ma­pii­ris­sä kas­vaa Pa­ho­lai­sen so­dan pää­hen­ki­lö Kus­taa Lil­l­bäck.

Jak­so 2. So­ta­ros­vot ja rus­so­fo­bi­an juu­ret: Iso­vi­han ai­kai­nen pol­te­tun maan tak­tiik­ka, so­ta­ros­vous ja sil­mi­tön si­vii­lei­hin koh­dis­tu­nut vä­ki­val­ta jät­ti­vät suo­ma­lai­seen pe­ri­mä­tie­toon py­sy­vät jäl­jet. Ih­mis­ros­vouk­sen uh­rik­si jou­tui myös tei­ni-ikäi­nen Kus­taa Lil­l­bäck. Kun hän pa­la­si ko­ti­seu­duil­leen Ve­nä­jän ar­mei­jan tulk­ki­na, Kus­taa Lil­l­bäck oli kas­tet­tu Va­si­li Lil­l­bäc­kik­si. Ai­ka­lais­to­dis­ta­jien mu­kaan hä­nes­tä tuli ve­nä­läi­si­ä­kin vä­ki­val­tai­sem­pi ki­dut­ta­ja.

Jak­so 3. Op­por­tu­nis­mi ja Iso­vi­han po­liit­ti­nen pe­rin­tö: Krii­si­a­jat ovat otol­lis­ta ai­kaa op­por­tu­nis­mil­le, ei­kä Iso­vi­han ai­ka­kau­si ole poik­keus. Osa pyr­ki hy­väk­si­käyt­tä­mään naa­pu­rei­den­sa pel­koa oman etun­sa aja­mi­sek­si. Ve­nä­jän hal­lin­to­ko­neis­to kai­pa­si uut­ta li­has­voi­maa ke­rää­mään ve­rot mie­hi­ty­sar­mei­jan yl­lä­pi­tä­mi­seen. Se syn­nyt­ti ko­ti­mai­sen vä­ki­val­ta­ko­neis­ton. Sa­maan ai­kaan Va­si­li Lil­l­bäck yrit­tää ka­ra­ta uu­sil­ta isän­nil­tään ja saa­da ar­moa ko­ti­seu­ra­kun­nal­taan. Mut­ta Lil­l­bäc­kin teot ei­vät ole unoh­tu­neet. Iso­vi­ha on ol­lut po­liit­ti­sen pro­pa­gan­dan vä­li­ne, mut­ta myös tut­ki­muk­ses­sa tul­kin­nat ai­ka­kau­den luon­tees­ta ovat vaih­del­leet.