JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Podcast: Mikä meitä painaa?

Toi­mit­ta­jat Ee­vi Heik­ki­nen ja Reet­ta Mul­ta­nen poh­ti­vat kol­mi­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan ai­hei­ta, jot­ka ai­heut­ta­vat huol­ta var­sin­kin nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Sar­jas­sa ky­sy­tään, ky­see­na­lais­te­taan ja py­ri­tään myös vas­taa­maan.

Huo­let

22.5.2021

Eevi Heikkinen, Reetta Multanen

Mikä mei­tä pai­naa on pod­cast, jos­sa pu­reu­du­taan kol­meen ajan­koh­tai­seen huo­le­nai­hee­seen. Toi­mit­ta­jat Ee­vi Heik­ki­nen ja Reet­ta Mul­ta­nen lä­hes­ty­vät ai­hei­ta sekä omas­ta nä­kö­kul­mas­taan et­tä asi­an­tun­ti­joi­den avus­tuk­sel­la.

En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa kä­si­tel­lään il­mas­ton­muu­tos­ta ja sen ai­heut­ta­mia aja­tuk­sia. Voi­ko elää il­man na­kut­ta­vaa syyl­li­syyt­tä omis­ta il­mas­to­te­ois­ta? Mil­loin il­mas­to­ah­dis­tus hal­lit­see elä­mää jo lii­kaa? Haas­tat­te­lus­sa psy­ko­lo­gi­an lai­tok­sen yli­o­pis­to­tut­ki­ja Kat­rii­na Hy­vö­nen poh­tii myös muun mu­as­sa suo­ma­lais­ten luon­to­suh­det­ta.

Toi­nen jak­so kä­sit­te­lee su­ku­puo­li­roo­le­ja ja var­sin­kin nii­den ah­taut­ta. Toi­mit­ta­jat poh­ti­vat yh­des­sä Susi Nou­si­ai­sen kans­sa sitä, mil­lais­ta kes­kus­te­lu su­ku­puo­lis­ta ja sek­su­aa­li­suu­des­ta on ny­ky­päi­vä­nä, ja mi­ten su­ku­puo­li- ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töt voi­si ot­taa pa­rem­min huo­mi­oon.

Kol­man­nes­sa jak­sos­sa pu­reu­du­taan so­me­ah­dis­tuk­sen yti­meen. Hal­lit­see­ko some käyt­täy­ty­mis­täm­me jo lii­kaa, voi­ko sii­hen jää­dä kouk­kuun ja mi­ten so­me­per­soo­na ero­aa omas­ta per­soo­nas­ta? Haas­ta­tel­ta­va on ny­ky­kult­tuu­rin tut­ki­muk­sen ja kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen do­sent­ti Tui­ja Sa­res­ma, joka on tut­ki­nut vi­ha­pu­het­ta.

Pod­cast on teh­ty osa­na jour­na­lis­tii­kan pod­cast-kurs­sia vuon­na 2020.