JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Huonekasvit ovat koristaneet koteja jo vuosisatoja, mutta nyt käsillä on ennennäkemätön villitys

Mo­nel­le kas­vit ovat in­to­hi­moi­nen har­ras­tus, jo­hon sat­sa­taan val­ta­vas­ti ai­kaa ja eu­ro­ja. Mut­ta mikä saa ih­mi­sen hank­ki­maan ko­tiin­sa kym­me­niä tai jopa sa­to­ja kas­ve­ja?

13.12.2019
Vasemmassa alalaidassa komeileva marraskuun kaktus -nimisellä kasvilla on pitkä historia. KUVA: Johanna Malinen

Vasemmassa alalaidassa komeileva marraskuun kaktus -nimisellä kasvilla on pitkä historia. KUVA: Johanna Malinen

Johanna Malinen

Jo­han­na Ma­li­nen

Päi­vän­va­lo. Se on en­sim­mäi­nen asia, joka kiin­nit­tää huo­mi­on Tes­si Sil­lan­pään ko­dis­sa kes­kel­lä pi­mein­tä lop­pu­syk­syä.

Seu­raa­vak­si huo­mio kiin­nit­tyy luon­non­va­lo­lamp­pu­jen hoh­tees­sa pais­tat­te­le­viin kas­vei­hin. Jy­väs­ky­lä­läi­sen ker­ros­ta­lo­a­sun­non etei­ses­tä avau­tuu nä­ky­mä olo­huo­neen te­le­vi­si­o­ta­son luo. Huo­ne­kas­vit ym­pä­röi­vät sitä joka suun­nas­ta. Kas­vien köyn­nök­set lui­ker­te­le­vat sei­nil­lä ja ste­re­oi­ta pit­kin. Ste­re­oi­den vie­res­sä pa­raa­ti­pai­kal­la ko­mei­lee mar­ras­kuun kak­tus -ni­mi­nen kas­vi. “Luon­to on iha­na ja ra­kas­tan ke­sää. Siis­pä loin ke­sän ko­tiin”, Sil­lan­pää huo­kai­see.

Suo­men suvi on ly­hyt ja tal­vi pit­kä. Sil­lan­pään ko­tiin lop­pu­syk­syn karu pi­meys ja kuol­lut luon­to ei yl­lä. Be­to­ni­sen ker­ros­ta­lo­huo­neis­ton sei­nien si­säl­lä on ai­na veh­re­ää ja va­loi­saa.

Sil­lan­pää hu­rah­ti huo­ne­kas­vei­hin vii­ti­sen vuot­ta sit­ten, kun hän muut­ti ny­kyi­seen asun­toon­sa ja liit­tyi Fa­ce­boo­kin Huo­ne­kas­vit-ryh­mään. Kävi il­mi, et­tä huo­ne­kas­ve­ja har­ras­taa Suo­mes­sa moni muu­kin. It­se asi­as­sa to­del­la moni.

Pel­käs­tään Huo­ne­kas­vit-ryh­mäs­sä on yli 43 000 jä­sen­tä. Li­säk­si Fa­ce­boo­kis­sa on mon­ta muu­ta­kin ryh­mää, jos­sa ja­e­taan kas­vi­har­ras­tuk­sen ilo­ja. Esi­mer­kik­si HUO­NE­KAS­VIT: Os­te­taan, myy­dään, vaih­de­taan ja kes­kus­tel­laan -ryh­mäs­sä on 10 000 jä­sen­tä ja Vi­her­kas­vit-ryh­mäs­sä 7 300 jä­sen­tä. Li­säk­si mo­nel­le kas­vi­la­jil­le on oma ryh­män­sä.

Val­ta­vas­sa Huo­ne­kas­vit-ryh­mäs­sä har­ras­ta­jat ja­ka­vat päi­vit­täin kas­vi­tie­tout­ta, on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä, myyn­ti- ja vaih­toil­moi­tuk­sia ja tsemp­pi­vies­te­jä. Esi­mer­kik­si tä­nään tuo­re kas­vi­har­ras­ta­ja pyy­si kon­ka­reil­ta vink­ke­jä kuih­tu­van kuk­ka­sen el­vyt­tä­mi­seen. Tun­nin ku­lut­tua jul­kai­sus­ta pos­tauk­ses­sa oli jo yli kak­si­kym­men­tä kom­ment­tia.

Joil­la­kin ryh­män jä­se­nil­lä on jopa 500 kas­via, jois­ta osa har­vi­nai­sia la­je­ja. Esi­mer­kik­si Sil­lan­pääl­le eri­tyi­sen rak­kai­ta ovat eri­koi­set vä­ri­nok­ko­set, joi­ta ko­mei­lee pit­kä rivi keit­ti­ön ik­ku­na­lau­dal­la. Tois­ten ik­ku­na­lau­dal­la kas­vaa yk­si mar­ket­ti­kas­vi. Ja sit­ten on tu­han­sia har­ras­ta­jia sil­tä vä­lil­tä.

Yh­teis­tä on in­nos­tus kas­vien kas­vat­ta­mi­seen sekä hyvä fii­lis. Ryh­män ku­vauk­ses­sa ker­ro­taan, et­tä ryh­mäs­sä on yk­si sään­tö. Se kuu­luu seu­raa­vas­ti: “Ole ys­tä­väl­li­nen mui­ta koh­taan!!!!”.

“Siel­lä on tsemp­paa­va fii­lis, ei­kä tyh­miä ky­sy­myk­siä ole. Ai­na au­te­taan ja kan­nus­te­taan”, vah­vis­taa Sil­lan­pää.

Kas­vi­har­ras­tuk­seen kie­tou­tu­nut­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä on tar­jol­la muu­al­la­kin kuin Fa­ce­boo­kis­sa. Huo­ne­kas­vit-ryh­män saa­mas­ta suo­si­os­ta poi­ki muu­ta­ma vuo­si sit­ten idea yh­dis­tyk­sel­le, jon­ka toi­min­ta ra­ken­tui­si huo­ne­kas­vien ym­pä­ril­le.

Muu­ta­ma ryh­män jä­sen päät­ti pe­rus­taa Huo­ne­kas­vi­seu­ran, jon­ka kaut­ta voi­tai­siin le­vit­tää huo­ne­kas­vi­tie­tout­ta ja roh­kais­ta ih­mi­siä ko­kei­le­maan uu­sia kas­ve­ja. Toi­vee­na oli myös ke­hit­tää huo­ne­kas­vi­har­ras­tuk­sen yh­tei­söl­lis­tä puol­ta niin, et­tä toi­min­taa jär­jes­tet­täi­siin mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti eri puo­lil­la Suo­mea. Seu­ra pe­rus­tet­tiin vuon­na 2017, ja sen pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin pe­rus­ta­ja­jä­sen, 260 vi­her­kas­vin omis­ta­ja, Pau­la Hei­no-Lin­na­hal­me.

Sillanpää on asettanut olohuoneeseen "raksalamppuja" antamaan kasveille lisävalaistusta. KUVA: Johanna Malinen

Sillanpää on asettanut olohuoneeseen "raksalamppuja" antamaan kasveille lisävalaistusta. KUVA: Johanna Malinen

Johanna Malinen

Tänä syk­sy­nä seu­ra jär­jes­ti en­sim­mäis­tä ker­taa val­ta­kun­nal­li­nen huo­ne­kas­vi­vii­kon ja Pei­kon­leh­ti-jä­sen­leh­ti jul­kais­taan nel­jäs­ti vuo­des­sa. Seu­ras­sa on myös jär­jes­tet­ty kimp­pa­kas­vi­ti­lauk­sia ul­ko­mail­ta, pis­tet­ty pys­tyyn verk­ko­kurs­si huo­ne­kas­vien hoi­dos­ta ja jär­jes­tet­ty kas­vit­ref­fe­jä eri puo­lil­la Suo­mea.

Kas­vi­har­ras­tus on le­vin­nyt vii­me vuo­si­na kuin rik­ka­ruo­ho. Huo­ne­kas­vit ovat nyt val­ta­va tren­di eri puo­lil­la maa­il­maa. Kaik­ki ei­vät tie­ten­kään har­ras­ta kas­ve­ja yh­tä in­to­hi­moi­ses­ti kuin Sil­lan­pää, mut­ta yhä use­am­mas­ta ko­dis­ta löy­tyy ai­na­kin yk­si huo­ne­kas­vi.

Tren­din osoit­taa myös huo­ne­kas­vien myyn­ti. Ta­lous­leh­ti The Eco­no­mist ker­toi vii­me vuon­na, et­tä vi­her­kas­vien suu­rin tuot­ta­ja­maa Alan­ko­maat on kas­vat­ta­nut vien­ti­ään mer­kit­tä­väs­ti. Vuon­na 2000 Alan­ko­mai­den huo­ne­kas­vi­vien­ti oli 6 mil­jar­dia eu­roa, kun taas vuon­na 2016 vien­ti oli 9 mil­jar­dia eu­roa.

Myös Goog­le-haut to­dis­ta­vat il­mi­ön. Me­hi­kas­vien haut ovat kym­men­ker­tais­tu­neet 2010-lu­vun ai­ka­na ja myös mui­ta suo­sit­tu­ja la­je­ja kos­ke­vat haut ovat kas­va­neet val­ta­vas­ti.

Huo­ne­kas­vit kiin­nos­ta­vat myös yri­tyk­siä. Suo­meen on pe­rus­tet­tu 2010-lu­vul­la usei­ta vi­her­si­sus­tuk­seen kes­kit­ty­viä yri­tyk­siä, jois­ta kuu­lui­sin on äly­vi­her­sei­niä val­mis­ta­va Naa­va. Vi­her­si­sus­ta­jak­si voi myös kou­lut­tau­tua, sil­lä vuon­na 2012 Suo­meen pe­rus­tet­tiin vi­her­si­sus­ta­jan am­mat­ti­tut­kin­to.

Li­säk­si esi­mer­kik­si Ins­tag­ram, ku­va­pal­ve­lu Pin­te­rest ja si­sus­tusb­lo­git pur­su­a­vat ins­pi­raa­ti­o­ta vi­her­si­sus­tus­tuk­seen.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kier­tä­vät kas­vit­ren­dit on huo­mat­tu myös puu­tar­ha­kes­kus Vi­her­lan­di­as­sa Jy­väs­ky­läs­sä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Er­ja Pir­nek­sen mu­kaan kas­vi­la­jit, joi­ta vi­lah­te­lee so­me­vai­kut­ta­jien ti­leil­lä, hä­vi­ä­vät usein vil­kas­ta tah­tia myy­mä­län hyl­lyil­tä. Vi­her­kas­vien myyn­ti on li­sään­ty­nyt Vi­her­lan­di­as­sa ta­sais­ta tah­tia jo use­am­man vuo­den ajan. Ku­lu­nee­na vuon­na vi­her­kas­ve­ja on myy­ty pe­rä­ti 25 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuon­na.

Köynnöskasvit luikertelevat stereoita pitkin. KUVA: Johanna Malinen

Köynnöskasvit luikertelevat stereoita pitkin. KUVA: Johanna Malinen

Johanna Malinen

Pir­nes ker­too, et­tä ku­lut­ta­jat ovat ny­ky­ään ai­em­paa tie­toi­sem­pia eri­lai­sis­ta la­jeis­ta ja toi­vo­vat enem­män har­vi­nai­sem­pia kas­ve­ja va­li­koi­miin. Toi­saal­ta myös pe­rin­tei­set suo­si­kit pi­tä­vät tiu­kas­ti pin­tan­sa. Pei­kon­leh­ti, köyn­nös­veh­ka, pal­mu­veh­ka, ano­pien­kie­li, kak­tuk­set ja me­hi­kas­vit kiin­nos­ta­vat eri­tyi­ses­ti ku­lut­ta­jia, jot­ka suo­si­vat help­po­hoi­toi­sia kas­ve­ja.

Huo­ne­kas­vit ovat siis nyt eri­tyi­sen tren­dik­käi­tä. Toi­saal­ta ne ovat ol­leet tii­vis osa suo­ma­lais­ko­tien si­sus­tus­ta jo kau­an, jo­ten ky­sees­sä ei ole ohi­me­ne­vä vil­li­tys.

Huo­ne­kas­vien hoi­toon ku­luu hel­pos­ti iso tuk­ku ra­haa. Huo­ne­kas­vit­ren­din myö­tä kas­ve­ja myy­vät ta­va­ra­ta­lot ovat li­sän­neet va­li­koi­miin­sa val­ta­vas­ti eri­lai­sia kas­vi­ra­vin­tei­ta, ruuk­ku­ja, tu­ki­kep­pe­jä, eri­kois­mul­tia ja suih­kei­ta. Ai­kaa ja ra­haa vie­nyt kas­vi voi myös kuol­la kup­sah­taa mil­loin vain, jos ko­din olo­suh­teet ei­vät sitä miel­ly­tä.

Ky­syi­pä syy­tä huo­ne­kas­vien suo­si­oon har­ras­ta­jal­ta, vi­her­kas­viy­ri­tyk­sen edus­ta­jal­ta, tai kaik­ki­tie­tä­väl­tä Goog­lel­ta, tois­tuu vas­tauk­sis­sa aja­tus sii­tä, et­tä kas­vit tuo­vat ko­tiin viih­ty­vyyt­tä ja veh­reyt­tä. Ne ovat kau­nii­ta, ja ih­mi­sil­lä on ta­pa­na ha­mu­ta ym­pä­ril­leen sil­mää miel­lyt­tä­viä asi­oi­ta. Mut­ta näyt­tä­viä si­sus­tu­se­le­ment­te­jä saa pal­jon hel­pom­mal­la­kin. Sel­lai­sia, joil­le ei tar­vit­se an­taa vet­tä, va­loa ja ojit­taa ruu­kun mul­taa.

Mik­si niin mo­net ih­mi­set sit­ten lo­pul­ta ha­lu­a­vat ko­tiin­sa huo­ne­kas­ve­ja?

Mo­nil­le kas­vien kas­vat­ta­mi­nen on sel­väs­ti ra­kas har­ras­tus, joka tuo elä­mään si­säl­töä. Jot­kut jopa an­ta­vat kas­veil­leen ni­miä tai jut­te­le­vat niil­le.

Huo­ne­kas­vien mark­ki­noin­nis­sa ko­ros­te­taan usein sitä, kuin­ka huo­ne­kas­vit tuo­vat ko­tiin pa­la­sen luon­toa. Esi­mer­kik­si äly­vi­her­sei­näy­ri­tys Naa­van tuo­te­lu­pauk­ses­sa ko­ros­te­taan ta­voi­tet­ta yh­dis­tää ih­mi­set ja luon­to uu­del­leen. Myös Vi­her­lan­di­an Er­ja Pir­nes pu­huu luon­to­yh­tey­des­tä. “Huo­ne­kas­vit ovat luon­te­va tapa kor­ja­ta ih­mi­sel­le omi­nais­ta luon­to­yh­teyt­tä, joka on usein hei­ken­ty­nyt tai jopa ka­dok­sis­sa”, Pir­nes poh­tii.

Myös kas­vi­har­ras­ta­jat ko­ke­vat luon­to­yh­tey­den tär­ke­äk­si osak­si har­ras­tus­taan. Sil­lan­pää us­koo, et­tä kai­puu luon­toon on ih­mi­sel­le si­sä­syn­tyn­tyis­tä. Sa­man­kal­tai­sen aja­tuk­sia esit­tä­vät muut­kin har­ras­ta­jat. Huo­ne­kas­vit-ryh­mäs­sä­kin tois­tuu tuon tuos­ta aja­tus sii­tä, et­tä on mu­ka­vaa, kun ko­to­na on pa­la­nen luon­toa.

Sil­lan­pää ker­too, et­tä kas­veil­la on ol­lut po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus hä­nen mie­len­ter­vey­teen­sä. Hän kär­sii unet­to­muu­des­ta ja pis­tok­kai­den juur­rut­ta­mi­nen ja muu puu­has­te­lu on osoit­tau­tu­nut te­ra­peut­ti­sek­si yöl­li­sek­si ajan­vie­tet­teek­si.

Myös tut­ki­muk­set tu­ke­vat har­ras­ta­jien ha­vain­toa sii­tä, et­tä kas­vit li­sää­vät hy­vin­voin­tia. Luon­to­ym­pä­ris­tön po­si­tii­vi­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia on tut­kit­tu pal­jon, ja tut­ki­mus­ten pää­tel­mä on sel­vä: Luon­to to­si­aan pi­ris­tää miel­tä ja ko­hen­taa ter­veyt­tä.

Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n mu­kaan ih­mi­set viet­tä­vät 80–95 pro­sent­tia vuo­ro­kau­des­ta si­säl­lä. Voi­si­ko luon­non ter­veys­vai­ku­tuk­set tuo­da soh­van­nurk­kaan mu­ra­tin mu­ka­na?

Tie­de­maa­il­man kiin­nos­tus vi­he­rym­pä­ris­tö­jen hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sis­ta on kas­va­nut vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä ra­jus­ti. Huo­ne­kas­vien suo­raa vai­ku­tus­ta esi­mer­kik­si mie­len­ter­vey­teen on vai­ke­aa mi­ta­ta. Tut­ki­muk­sis­sa on kui­ten­kin ha­vait­tu, et­tä työ­pis­teen vie­res­sä nö­pöt­tä­vä vi­her­sei­nä pa­ran­taa työ­viih­ty­vyyt­tä ja voi jopa nos­taa työn­te­ki­jän tuot­ta­vuut­ta sekä luo­vuut­ta.

Li­säk­si kas­vien hoi­ta­mi­ses­ta näyt­tää ole­van apua ma­sen­tu­nei­suu­teen ja ah­dis­tu­nei­suu­teen. Kas­vien kans­sa puu­has­te­lu tuo elä­mään mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä ja ak­tii­vis­ta te­ke­mis­tä, sel­vi­ää Pre­ven­ti­ve Me­di­ci­ne Re­ports -tie­de­leh­des­sä vuon­na 2017 il­mes­ty­nees­tä meta-ana­lyy­sis­tä.

Moni on näh­nyt kuk­ka­kau­pan mai­nos­tau­lun joka kuu­lut­taa: “Nämä huo­ne­kas­vit puh­dis­ta­vat kaik­kein te­hok­kaim­min huo­neil­maa.” Kas­veis­ta on vuo­si­kym­me­niä lu­vat­tu hel­pot­ta­jaa tunk­kai­seen huo­neil­maan, vaik­ka tut­ki­mus­tu­lok­set kas­vien il­man­puh­dis­tus­ky­vys­tä ovat ris­ti­rii­tai­sia.

Kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set to­dis­ta­vat, et­tä kas­vit ime­vät il­mas­ta hai­tal­li­sia ai­nei­ta leh­tien ja juu­rien kaut­ta ja et­tä toi­set kas­vit suo­riu­tu­vat il­man­puh­dis­tuk­ses­ta te­hok­kaam­min kuin toi­set. Pen­n­syl­va­ni­an yli­o­pis­ton tut­ki­jat ovat to­den­neet, et­tä muun mu­as­sa ano­pin­kie­li, rön­sy­lin­ja ja mu­rat­ti puh­dis­ta­vat il­maa te­hok­kaam­min kuin mo­net muut kas­vi­la­jit.

Tuo­reen yh­dys­val­ta­lais­tut­ki­muk­sen mu­kaan ano­pin­kie­li olo­huo­nees­sa ei kui­ten­kaan juu­ri rai­kas­ta il­maa.

Yh­dys­val­ta­lai­sen Dre­xe­lin yli­o­pis­ton te­ke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa tul­tiin sii­hen lop­pu­tu­lok­seen, et­tä huo­ne­kas­vien puh­dis­tus­te­hoa on huo­mat­ta­vas­ti lii­oi­tel­tu.

Tut­ki­muk­ses­sa ol­tiin sa­maa miel­tä ai­em­pien tut­ki­mus­ten kans­sa sii­tä, et­tä kas­vit pois­ta­vat huo­neil­mas­ta epä­puh­tauk­sia. Kas­vien puh­dis­tusp­ro­ses­si on kui­ten­kin niin hi­das, et­tei sil­lä ole mai­nit­ta­vaa mer­ki­tys­tä. Tu­los­ten mu­kaan esi­mer­kik­si ik­ku­nan avaa­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­pi tapa rai­kas­taa olo­huo­neen il­ma kuin pari kas­via.

Dre­xe­lin yli­o­pis­ton tut­ki­muk­ses­sa käy­tiin läpi tu­si­nan ver­ran alan tut­ki­muk­sia 30 vuo­den ajal­ta. Tut­ki­jat mai­nit­se­vat ai­em­pien tut­ki­mus­ten pe­rus­vir­heek­si sen, et­tä la­bo­ra­to­ri­os­sa teh­dyt mit­tauk­sien tu­lok­set on yleis­tet­ty ko­tei­hin ja toi­mis­toi­hin. Täl­lai­sis­ta tut­ki­muk­sis­ta ei

voi tut­ki­joi­den mu­kaan luo­tet­ta­vas­ti pää­tel­lä sitä, on­ko vi­her­kas­veil­la mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta il­man­laa­tuun ti­lois­sa, jois­sa ih­mi­set oi­ke­as­ti viet­tä­vät ai­kaan­sa.

Nokkosten pistokkaat paistattelevat kasvilampun loisteessa varmuuskopioterraariossa. KUVA: Johanna Malinen

Nokkosten pistokkaat paistattelevat kasvilampun loisteessa varmuuskopioterraariossa. KUVA: Johanna Malinen

Johanna Malinen

Myyt­ti huo­ne­kas­veis­ta te­hok­kai­na si­säil­man­puh­dis­ta­ji­na juon­taa juu­ren­sa yl­lät­tä­väl­tä ta­hol­ta: Na­san ava­ruus­ko­keis­ta. Nasa yrit­ti sel­vit­tää 1980-lu­vul­la, kuin­ka ava­ruu­sa­se­man il­mas­ta voi­tai­siin pois­taa hai­tal­li­sia hiuk­ka­sia.

Nasa jul­kis­ti vuon­na 1989 tut­ki­muk­sen, jos­sa to­det­tiin huo­ne­kas­vien pois­ta­van te­hok­kaas­ti huo­neil­mas­ta epä­puh­tauk­sia. Na­san pik­ku­rui­ses­sa, sul­je­tus­sa la­bo­ra­to­ri­o­ko­pis­sa teh­dyt tut­ki­muk­set joh­ti­vat osal­taan sii­hen, et­tä yk­sit­täi­siä huo­ne­kas­ve­ja alet­tiin mark­ki­noi­da huo­neil­man pe­las­tu­sen­ke­lei­nä.

Dre­xe­lin yli­o­pis­ton tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan huo­ne­kas­ve­ja pi­täi­si ol­la jopa vii­si kap­pa­let­ta jo­kais­ta ne­li­ö­met­riä koh­den, jot­ta il­ma puh­dis­tui­si te­hok­kaas­ti. Kaik­kein in­to­hi­moi­sim­mat kas­vi­har­ras­ta­jat voi­vat siis kas­vien il­man­puh­dis­tus­ky­vys­tä hyö­ty­ä­kin.

Olo­huo­nees­sa on vai­ke­aa päät­tää, mi­hin kat­soi­si. Huo­ne on täyn­nä ta­so­ja, jot­ka ovat pul­lol­laan kas­ve­ja. Amp­pe­lei­ta roik­kuu ka­tos­ta, köyn­nök­set kie­mur­te­le­vat pit­kin sei­niä. Moni kas­vi on kul­ke­nut pit­kän mat­kan, sil­lä Sil­lan­pää hank­kii uu­sia nok­kos­la­je­ja Ruot­sis­ta.

Ruot­sis­ta sik­si, et­tä siel­lä uu­sien ris­tey­tet­ty­jen la­jien pa­ten­toi­mi­nen on yk­sin­ker­tai­sem­paa kuin Suo­mes­sa. Ruot­sa­lai­set Fa­ce­book-ryh­mät, Goog­le-kään­tä­jä ja Pos­ti ta­kaa­vat kas­vien saa­mi­sen ruot­sa­lai­sel­ta har­ras­ta­jal­ta ai­na Jy­väs­ky­lään saak­ka.

Har­ras­ta­jat vaih­ta­vat kas­ve­ja kes­ke­nään ja te­ke­vät niis­tä kaup­paa. Usein har­ras­ta­jat myy­vät toi­sil­leen ta­va­no­mai­sia la­je­ja ja nii­den pis­tok­kai­ta, mut­ta vä­lil­lä kaup­paa käy­dään myös har­vi­nai­sem­mis­ta kas­veis­ta.

Jos­kus kas­vin his­to­ria on tie­dos­sa to­del­la kau­as. Se on Sil­lan­pään mie­les­tä kieh­to­vaa. Hän esit­te­lee olo­huo­neen pöy­däl­lä ko­rei­le­vaa mar­ras­kuun kak­tus­ta tar­kem­min. Kas­vis­sa on ti­he­äs­ti hen­toa ver­so­ja, ei­kä se ole jä­rin pii­ki­käs. “Tätä ei tie­tääk­se­ni myy­dä enää. Tämä yk­si­lö on 20 vuot­ta van­ha, ja se on kas­va­tet­tu yli 100-vuo­ti­aan kas­vin pis­tok­kais­ta”, Sil­lan­pää ke­huu. Har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa van­hois­ta kan­nois­ta pe­räi­sin ole­via kas­ve­ja ar­vos­te­taan eri­tyi­sen pal­jon, ja moni myös ke­räi­lee mie­lel­lään kas­ve­ja, joi­ta ei Plan­ta­ge­nis­ta saa. Huo­ne­kas­vit-ryh­mäs­sä­kin ja­e­taan usein ta­ri­noi­ta su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le siir­ty­nei­den kas­vien his­to­ri­as­ta.

Huo­ne­kas­vit ei­vät ole uu­si jut­tu. Moni muis­taa mum­mo­lan juk­ka­pal­mun ja ko­di­non­nen, mut­ta kas­veil­la si­sä­ti­lo­jen ko­ris­tuk­se­na on pal­jon si­tä­kin pi­dem­mät juu­ret.

En­sim­mäi­set to­dis­teet kuk­kien käy­tös­tä ko­tien ko­ris­tee­na löy­ty­vät mui­nai­ses­ta Egyp­tis­tä 3500 vuo­den ta­kaa. Eu­roo­pas­sa ny­kyi­sen kal­tai­sen huo­ne­kas­vi­har­ras­tuk­sen taas ar­vel­laan pe­riy­ty­vän re­nes­sans­si­a­jal­ta eli 1600–1700-lu­vuil­ta. To­sin jot­kut kas­vit, ku­ten vaik­ka­pa kii­nan­ruu­su, ovat löy­tä­neet tien­sä Eu­roop­paan jo 1200-lu­vul­la ris­ti­ret­kei­li­jöi­den mu­ka­na.

Lä­hes kaik­ki huo­ne­kas­vit tu­le­vat alun pe­rin subt­roop­pi­sil­ta ja troop­pi­sil­ta alu­eil­ta sekä aa­vi­kol­ta. Ny­kyi­sin huo­ne­kas­vei­na pi­det­ty­jä la­je­ja kas­va­tet­tiin­kin aluk­si Eu­roo­pas­sa kas­vi­huo­neis­sa. Sit­tem­min huo­mat­tiin, et­tä moni kas­vi pär­jää hy­vin myös olo­huo­neen nur­kas­sa.

Huo­ne­kas­vit oli­vat aluk­si ylä­luo­kan tren­di. 1800-lu­vul­la kes­ki­luok­kai­set eu­roop­pa­lai­set ot­ti­vat ylä­luo­kas­ta mal­lia, ja huo­ne­kas­vit pää­tyi­vät ta­val­li­sen kan­san ko­tei­hin.

Suo­mes­sa huo­ne­kas­vit il­maan­tui­vat en­sin pap­pi­loi­den ja her­ras­kar­ta­noi­den sa­lei­hin. 1800-lu­vun puo­les­sa­vä­lis­sä myös por­va­rit al­koi­vat hank­kia kas­ve­ja ko­tien­sa ko­ris­tuk­sek­si. Pian huo­ne­kas­vit le­vi­si­vät myös ta­val­lis­ten suo­ma­lais­ten kes­kuu­teen. Sa­moi­hin ai­koi­hin Suo­meen pe­rus­tet­tiin myös en­sim­mäi­set kuk­ka­kau­pat. Ei­pä ai­kaa­kaan, kun kas­vien hoi­ta­mi­ses­ta tuli en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa pie­noi­nen muo­ti-il­miö.

Pis­tok­kai­ta ja­et­tiin usein naa­pu­ril­ta toi­sel­le, ja huo­ne­kas­vit löy­si­vät tien­sä yhä use­am­mal­le ik­ku­na­lau­dal­le. Oli­pa maa­seu­dul­la sel­lai­nen­kin il­miö, et­tä pis­tok­kai­ta nä­pis­tet­tiin naa­pu­reil­ta. Tapa pe­rus­tui us­ko­muk­seen, jon­ka mu­kaan sa­laa na­pat­tu al­ku läh­ti kas­vuun pa­rem­min kuin lu­val­la saa­tu.

Eri vuo­si­kym­me­nil­lä on ol­lut omat huo­ne­kas­vit­ren­din­sä, ja pik­ku­hil­jaa huo­ne­kas­veis­ta on tul­lut nor­maa­li osa si­sus­tus­ta ja su­per­mar­ket­tien va­li­koi­mia. Kas­vi-in­nos­tus on kul­ke­nut syk­leis­sä. Edel­li­nen suu­ri vi­her­kas­vi­buu­mi oli 1970-lu­vul­la.

Tut­kii­jat ovat yh­dis­tä­neet 2010-lu­vun vi­her­kas­vit­ren­din län­si­mais­sa val­lit­se­vaan hy­vin­voin­tit­ren­diin ja vih­rei­den ar­vo­jen nou­suun.

Soh­van vie­res­sä on kak­si ter­raa­ri­o­ta täyn­nä sa­man­lai­sia nok­ko­sia kuin keit­ti­ön ik­ku­na­lau­ta. “Ne ovat var­muus­ko­pi­o­ter­raa­ri­oi­ta”, Sil­lan­pää sel­ven­tää.

Makuuhuoneen nurkassa nököttää eristyskoppi sairaille kasveille. KUVA: Johanna Malinen

Makuuhuoneen nurkassa nököttää eristyskoppi sairaille kasveille. KUVA: Johanna Malinen

Johanna Malinen

Sil­lan­pää erot­taa ja juur­rut­taa kai­kis­ta nok­kos­pis­tok­kais­ta var­muus­ko­pi­ot. Se on jär­ke­vää, sil­lä jos­kus uu­det kas­vit tuo­vat mu­ka­naan tu­ho­lai­sia. Jos jo­kin nok­ko­nen tu­hou­tuu, ta­kaa var­muus­ko­pio sen, et­tei Ruot­sis­ta saak­ka mat­kus­ta­nut nok­ko­nen mene huk­kaan.

Vii­me ke­sä­nä tu­ho­lai­set vei­vät Sil­lan­pääl­tä 40 kas­via ros­ka­pönt­töön. Sel­lai­nen opet­taa va­ro­vai­sem­mak­si. Yk­si ikä­vis­tä tu­ho­lai­sis­ta on ni­mel­tään rip­si­äi­nen. Se le­vi­ää ku­lo­val­ke­an ta­voin kas­vis­ta toi­seen.

Muu­ta­man mil­lin ko­koi­sia hyön­tei­siä vi­pel­tää niin Suo­men kuin mui­den­kin mai­den luon­nos­sa, jo­ten jos­kus ne pää­se­vät luon­nos­ta vaat­tei­den tai kau­pas­ta he­del­mien mu­ka­na si­säl­le ja huo­ne­kas­vien kimp­puun.

Sil­lan­pää vie ai­na eris­tyk­seen ne kas­vit, jois­sa hän epäi­lee tu­ho­lais­tar­tun­taa. Myös uu­det vä­ri­nok­ko­set täy­tyy vie­dä tu­ho­lais­ten va­ral­ta eril­leen muis­ta kas­veis­ta. Eris­tys­kop­pe­ro on ma­kuu­huo­nees­sa. Se on muo­vil­la pääl­lys­tet­ty mi­ni­kas­vi­huo­ne – kuin pik­ku­rui­nen kas­vi­sai­raa­la.

Huo­ne­kas­vit ovat Sil­lan­pääl­le elä­män­ta­pa, jo­hon täy­tyy si­tou­tua, ku­ten esi­mer­kik­si lem­mik­kie­läi­meen. Kas­vit vaa­ti­vat ku­kois­taak­seen hoi­vaa. Pal­jon ai­kaa ja ra­haa vie­nei­tä kas­ve­ja ei ha­lua jät­tää kuo­le­maan. Esi­mer­kik­si vä­ri­nok­ko­set ovat var­si­nai­sia juop­po­ja. Sil­lan­pää kas­te­lee nok­ko­set tal­vel­la ker­ran päi­väs­sä ja ke­säl­lä kah­des­ti.

Pie­nes­tä rie­sas­ta huo­li­mat­ta kas­vit tuo­vat niin pal­jon on­nea, et­tä mie­lel­lään­hän nii­tä hoi­vaa.