JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kapinalliset jotka pysäyttivät koko Suomen – Murroksen toimittaja meni katsomaan, millaista Elokapinan toiminta on mielenosoitusten välillä

Ha­lu­am­me elin­kel­poi­sen pla­nee­tan, ju­lis­taa ym­pä­ris­tö­lii­ke Elo­ka­pi­na. Ka­pi­na he­rät­tää huo­mi­o­ta niin po­si­tii­vi­ses­sa kuin ne­ga­tii­vi­ses­sa­kin mie­les­sä. Lii­ke pyr­kii kui­ten­kin ole­maan mah­dol­li­sim­man vas­taa­not­ta­vai­nen. Läh­din tu­tus­tu­maan, mi­ten Elo­ka­pi­na kou­lut­taa uu­sia jä­se­ni­ään kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­des­ta.

Ak­ti­vis­mi

17.12.2021
Elokapinan kansalaistottelemattomuuskoulutuksessa harjoitellaan muun muassa erilaisia asentoja sen varalta, että joutuu poliisin kantamaksi.

Elokapinan kansalaistottelemattomuuskoulutuksessa harjoitellaan muun muassa erilaisia asentoja sen varalta, että joutuu poliisin kantamaksi.

Sandra Korhonen

Sand­ra Kor­ho­nen

Elo­ka­pi­na ak­tii­vi Wil­le Blom­berg aset­te­lee tuo­le­ja luok­ka­huo­nees­sa rin­kiin.

”Syyt­tä­jä­vi­ras­to on lait­ta­nut mei­dät nat­sien ja ko­ro­na­de­ni­a­lis­tien kans­sa sa­maan ryh­mään”, hän to­te­aa ilot­to­mas­ti nau­rah­ta­en.

Lo­ka­kui­se­na lau­an­tai­na on al­ka­mas­sa Elo­ka­pi­nan kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus­kou­lu­tus. Kou­lut­ta­jat Blom­berg ja Ee­rik Vik­man jut­te­le­vat vii­mei­sim­mis­tä uu­ti­sis­ta osal­lis­tu­jien va­lu­es­sa si­sään. He epäi­le­vät, et­tä syyt­tä­jä on muo­dos­ta­nut ”ak­ti­vis­ti­ri­kok­sia” kä­sit­te­le­vän ryh­män, jot­ta Elo­ka­pi­na voi­tai­siin lei­ma­ta ää­ri­jär­jes­tök­si. Mut­ta ei men­nä vie­lä sii­hen, kos­ka en­sin on tu­tus­tut­ta­va pe­ru­sa­si­oi­hin.

Tä­nään osal­lis­tu­jia on vä­hän, kou­lut­ta­jat mu­kaan lu­kien pai­kal­la on kah­dek­san hen­keä. Yk­si pa­ri­kymp­pi­nen osal­lis­tu­ja rai­ta­pai­das­sa to­te­aa, et­tei mie­lel­lään is­tui­si tuo­lil­la koko kol­me­tun­tis­ta kou­lu­tus­ta. Blom­berg ojen­taa hä­nel­le jump­pa­ma­ton, ja kou­lu­tus voi al­kaa.

Elo­ka­pi­na on ym­pä­ris­tö­lii­ke, joka käyt­tää kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muut­ta saa­dak­seen vies­tin­sä läpi. Uu­det jä­se­net tu­le­vat liik­kee­seen yleen­sä kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus­kou­lu­tuk­sen kaut­ta. ”Kou­lu­tus on tär­keä, jot­ta kai­kil­le uu­sil­le jä­se­nil­le on sel­ke­ää, et­tä me si­tou­du­taan esi­mer­kik­si vä­ki­val­lat­to­maan toi­min­taan”, Vik­man se­lit­tää.

Kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­den pe­ri­aat­tei­den ja vä­ki­val­lat­to­muu­den li­säk­si il­ta­päi­vän ai­ka­na tul­laan käy­mään läpi se, mi­ten mie­le­no­soi­tuk­seen kan­nat­taa val­mis­tau­tua.

Elo­ka­pi­nan kut­suu mie­le­no­soi­tuk­sia ja kaik­kia mui­ta jul­ki­sia per­for­mans­se­jaan ak­ti­oik­si. Suu­rim­mat ak­ti­ot Ke­sä­ka­pi­na ja Syys­ka­pi­na sai­vat laa­jaa nä­ky­vyyt­tä val­ta­kun­nan­me­di­ois­sa. Ku­vat ka­pi­nal­lis­ten sul­ke­mas­ta Man­ner­hei­min­ties­tä ja po­lii­sis­ta kan­ta­mas­sa hei­tä pois ovat jää­neet mo­nil­le suo­ma­lai­sel­le mie­leen.

Suu­ret ak­ti­ot hou­kut­te­le­vat me­di­aa, mut­ta myös uu­sia tu­lok­kai­ta. Nyt Syys­ka­pi­nas­ta on jo kol­me viik­koa, mikä se­lit­tää kou­lu­tuk­sen pien­tä osal­lis­tu­ja­mää­rää.

”Ker­roin ano­pil­le­ni, et­tä olen vih­doin löy­tä­nyt hen­ki­sen ko­ti­ni Elo­ka­pi­nas­ta”, ker­too Kir­ka Sai­nio, 51, kun käym­me läpi rin­kiä, jos­sa jo­kai­nen ker­too, mi­ten on päät­tä­nyt liit­tyä mu­kaan.

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töil­le ra­han lah­joit­ta­mi­nen ei enää rii­tä.

Sai­nio ker­too, et­tä Elo­ka­pi­nan suo­ra mut­ta vä­ki­val­la­ton toi­min­ta­pa kieh­too hän­tä. Muut­kin pai­kal­le tul­leet ker­to­vat, et­tä he ha­lu­a­vat teh­dä asi­oi­ta konk­reet­ti­ses­ti. Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töil­le ra­han lah­joit­ta­mi­nen ei enää rii­tä.

Hei­dän oma­tun­ton­sa pa­kot­taa toi­mi­maan il­mas­ton­muu­tok­sen edes­sä.

Vaik­ka Elo­ka­pi­na on avoi­mes­ti kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­teen no­jaa­va jär­jes­tö, se ei voi jul­ki­ses­ti kan­nus­taa lain rik­ko­mi­seen, kos­ka yl­lyt­tä­mi­ses­tä voi saa­da sa­kot. Täs­sä­kään ju­tus­sa ei mai­ni­ta mi­tään, min­kä voi­si tul­ki­ta lain rik­ko­mi­seen kan­nus­ta­mi­sek­si.

Vik­man se­lit­tää lait­to­muu­den ra­jo­ja tark­kaan pii­ris­sä kuun­te­le­vil­le kou­lu­tet­ta­vil­le. Po­lii­sil­ta ei tar­vit­se lu­paa mie­le­no­soit­ta­mi­seen ei­kä ka­dul­la is­tu­mi­nen ole lain vas­tais­ta. Lai­ton­ta täs­tä kai­kes­ta tu­lee, kun po­lii­sin hen­ki­lö­koh­tai­sen pois­tu­mis­käs­kyn jäl­keen jat­kaa toi­min­taa.

”Po­lii­si te­kee vain työ­tään, ne ei ole mi­tään mei­dän vi­hol­li­sia”, va­kuut­taa Vik­man.

Po­lii­si on ot­ta­nut hä­net use­as­tu kiin­ni. Hä­net on kan­net­tu pois Man­ner­hei­min­tiel­tä, Val­ti­o­neu­vos­ton lin­nan edus­tal­ta ja Pit­käl­tä­sil­lal­ta.

Tämä kan­nat­taa kir­joit­taa muis­tiin: ak­ti­oon ei pidä ot­taa mu­kaan mi­tään te­rä­vää tai kät­tä pi­dem­pää. Hu­hun mu­kaan po­lii­si on epäil­lyt jopa erään ka­pi­nal­li­sen lyi­jy­ky­nää aseek­si. Po­lii­si on tul­kin­nut use­as­ti Elo­ka­pi­nan toi­min­nan ai­heut­ta­van vaa­raa, vaik­ka elo­ka­pi­nal­li­set ovat ol­leet tois­ta miel­tä.

Sa­maan kes­kus­te­luun liit­tyy myös Blom­berg mai­nit­se­ma Hel­sin­gin syyt­tä­jä­vi­ras­ton pää­tös. Elo­ka­pi­nal­lis­ten ri­kos­syyt­tei­tä alet­tiin ke­sä­kuus­sa kä­si­tel­lä sa­mas­sa ryp­pääs­sä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­nei­den ja kan­sal­lis­mie­lis­ten mie­le­no­soit­ta­jien syyt­tei­den kans­sa.

Elo­ka­pi­nal­li­set osa­si­vat odot­taa syyt­tei­tä, kos­ka he oli­vat kiel­täy­ty­neet mak­sa­mas­ta po­lii­sil­le nis­koit­te­lus­ta saa­mi­aan sak­ko­ja. On­gel­ma­na on seu­ra, jo­hon syyt­tä­jä on hei­dät pis­tä­nyt. Elo­ka­pi­nal­li­set pel­kää­vät, et­tä lii­ke lei­ma­taan näin yh­teis­kun­nal­le vaa­ral­li­sik­si – ko­ro­na­de­ni­a­lis­tei­hin ja ää­ri­oi­keis­toon ver­ran­nol­li­sik­si.

Mut­ta ei­kös lain rik­ko­mi­nen uh­kaa yh­teis­kun­taa? Ei, jos sen te­kee oi­kein, vas­taa Elo­ka­pi­na.

Lii­ke oi­keut­taa vä­ki­val­lat­to­man lain­rik­ko­mi­sen, kos­ka he nä­ke­vät il­mas­ton­muu­tok­sen ja ym­pä­ris­tön mo­ni­muo­toi­suu­den vä­he­ne­mi­sen ek­sis­ten­ti­aa­li­se­na eli ole­mas­sa­o­lon edel­ly­tyk­set vaa­ran­ta­va­na uh­ka­na. Sik­si on toi­mit­ta­va, ja kun lain puit­teis­sa ei ole saa­tu muu­tos­ta ai­kaan, Elo­ka­pi­na osoit­taa miel­tään kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­den kei­noin.

”Yh­teis­kun­nan vää­ris­ty­nei­syys konk­re­ti­soi­tuu sii­nä, kun jou­tuu put­kaan vain sen ta­kia, et­tä ha­lu­aa elin­kel­poi­sen pla­nee­tan”, Vik­man ku­vai­lee kou­lu­tet­ta­vil­le.

Muu­ta­man päi­vän ta­kai­nen 18-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä ei ol­lut Vik­ma­nil­le ilon asia. Alai­käi­se­nä put­ka­reis­suis­ta sel­vi­si pie­nem­mil­lä sa­koil­la ja ke­ven­ne­tyin eh­doin.

Ku­vat po­lii­sin kan­ta­mis­ta mie­le­no­soit­ta­jis­ta nou­se­vat me­di­as­sa voi­mak­kaim­min esil­le. Suu­rin osa elo­ka­pi­nal­li­sis­ta toi­mii kui­ten­kin muis­sa teh­tä­vis­sä rik­ko­mat­ta la­kia. Suu­res­sa ak­ti­os­sa tar­vi­taan esi­mer­kik­si put­ka-avus­ta­jia, hy­vin­voin­ti­vas­taa­via ja ohi­kul­ki­joil­le jut­te­li­joi­ta eli re­ach out -hen­ki­löi­tä.

”Mie­le­no­soi­tuk­sia kat­so­mas­sa on ai­na kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä ja re­ach ou­tin teh­tä­vä­nä on se­lit­tää, mik­si me osoi­te­taan miel­tä ja teh­dään, ku­ten me teh­dään”, Blom­berg ker­too.

Hän ker­too toi­mi­neen­sa myös put­ka-avus­ta­ja­na eli tu­ki­hen­ki­lö­nä niil­le, jot­ka po­lii­si vie put­kaan. Put­ka-avus­ta­ja­na hän seu­raa, min­ne po­lii­si­a­se­mal­le ku­ka­kin vie­dään. Sit­ten hän me­nee put­kan luo ja on va­pau­tu­nei­ta vas­tas­sa.

Elo­ka­pi­na on val­mis­tau­tu­nut koh­taa­maan myös ih­mi­siä, jota suh­tau­tu­vat hei­hin kriit­ti­ses­ti tai jopa vi­ha­mie­li­ses­ti. Usein suu­ria ak­ti­oi­ta tu­lee seu­raa­maan vas­ta­mie­le­no­soit­ta­jia ja mui­ta häi­ri­köi­jiä, jot­ka voi­vat lä­hes­tyä elo­ka­pi­nal­li­sia vi­ha­mie­li­ses­ti. Vik­man se­lit­tää, mi­ten ti­lan­tei­ta de-es­ka­loi­daan eli rau­hoi­te­taan.

”Yri­tän sa­mais­tua sii­hen ih­mi­seen, et­tä mik­si hän on niin vi­hai­nen, ja kes­kus­te­lun lo­puk­si voi­daan huo­ma­ta, et­tä on­kin jos­tain asi­as­ta ihan sa­maa miel­tä,” Vik­man avaa ja to­te­aa näi­den koh­taa­mis­ten ole­van kai­kis­ta ins­pi­roi­vim­pia.

Myös sa­nat voi­vat ol­la vä­ki­val­taa.

Hän pai­not­taa kou­lu­tet­ta­vil­le, et­tä ku­ten muu­ta­kin Elo­ka­pi­nan toi­min­taa, de-es­ka­laa­ti­o­ta oh­jaa vä­ki­val­lat­to­muus. Eri miel­tä ole­van kans­sa tär­kein­tä on hil­li­tä omat tun­teen­sa ja koh­da­ta hyök­kää­jä rau­has­sa. Hal­li­ta ää­nen­pai­no­ja, pu­he­ta­paan ja -no­peut­ta, jot­ta ei vai­ku­ta uh­kaa­val­ta. Va­li­ta sa­nan­sa oi­kein ja vält­tää toi­sen hauk­ku­mis­ta suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti. Myös sa­nat voi­vat ol­la vä­ki­val­taa. Yleen­sä näil­lä kei­noil­la ag­g­res­sii­vi­ses­ti al­ka­nut ti­lan­ne rau­hoit­tuu.

”Ei ne it­sek­seen jak­sa rii­del­lä.”

On kui­ten­kin myös ti­lan­tei­ta, joi­hin po­lii­si on jou­tu­nut puut­tu­maan, kun Elo­ka­pi­nan vas­tus­ta­ja on käyt­täy­ty­nyt hyök­kää­väs­ti.

Elo­ka­pi­nan toi­min­ta ai­heut­taa vi­haa, jopa pel­koa. Ää­rim­mäi­siä hyök­käyk­siä ei kui­ten­kaan ole ol­lut.

”Mä en pel­kää, et­tä joku ajais mei­dän pääl­tä,” to­te­aa Vik­man rau­hal­li­ses­ti.

Käym­me läpi rin­gin, jos­sa ky­sy­tään, mit­kä teh­tä­vät kou­lu­tet­ta­via kiin­nos­taa. Vil­la­tak­kiin pu­keu­tu­nut hil­jai­nen osal­lis­tu­ja il­mai­see kiin­nos­tuk­sen­sa blok­kaa­mi­seen eli tiel­lä is­tu­mi­seen. Ul­ko­nä­kö voi pet­tää.

Kou­lu­tuk­ses­sa peh­me­äl­lä ää­nel­lä lau­sut­tu­ja pu­heen­vuo­ro­ja kuun­nel­les­sa Elo­ka­pi­nas­ta ei syn­ny ko­vin ra­di­kaa­lia ku­vaa. Tau­oil­la on hil­jai­sen rau­hal­li­nen tun­nel­ma. Tar­jol­la on Ma­ri­an­ne-kark­ke­ja ja ba­naa­ne­ja.

Kou­lu­tus al­kaa ja lop­puu fii­lis­rin­gil­lä, jos­sa jo­kai­sen tun­tei­ta ja aja­tuk­sia kuun­nel­laan. Liik­keen ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­nen tun­ti­si olon­sa tur­val­li­sek­si oma­na it­se­nään.

Vaik­ka kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus­kou­lu­tus kul­kee Ee­ri­kin ja Wil­len joh­dol­la, liik­keen pe­ri­aat­tee­na on hie­rar­ki­at­to­muus. Elo­ka­pi­nal­la ei ole joh­toa ja kaik­ki sen jä­se­net voi­vat jär­jes­tää ak­ti­oi­ta. Val­lan ja si­ten myös vas­tuun ka­saan­tu­mis­ta py­ri­tään vält­tä­mään.

”Me ei voi­da tie­tää, on­ko joku tääl­lä so­lut­tau­tu­nut po­lii­si”

Toi­min­ta­ta­pa ai­heut­taa po­lii­sil­le har­mai­ta hiuk­sia. Kun joh­toa ei ole, sen kans­sa ei voi neu­vo­tel­la ja sitä ei voi lait­taa vas­tuu­seen liik­keen toi­min­nas­ta.

Elo­ka­pi­nan eri­koi­suus nä­kyy kou­lu­tuk­ses­sa va­ro­toi­mi­na.

”Me ei voi­da tie­tää, on­ko joku tääl­lä so­lut­tau­tu­nut po­lii­si”, Blom­berg muis­tut­taa.

Pe­rään hän kui­ten­kin li­sää, et­tä ske­naa­rio on hy­vin epä­to­den­nä­köi­nen: ei­hän Elo­ka­pi­na nyt niin ra­di­kaa­li ole.

Va­ro­vai­suus nä­kyy myös sii­nä, et­tä kaik­ki liik­keen si­säi­nen vies­tin­tä ta­pah­tuu suo­ja­tul­la kes­kus­te­lu­a­lus­tal­la. Va­ro­toi­mis­ta huo­li­mat­ta kes­kus­te­lu­ryh­mäs­tä on pois­tet­tu ih­mi­siä, jot­ka ovat tul­leet va­koi­le­maan elo­ka­pi­nal­li­sia.

Vi­ra­no­mais­ten toi­min­taa ja vas­tus­ta­jien häi­rin­tää enem­män pai­naa huo­li kui­ten­kin huo­li tu­le­vai­suu­des­ta. Läm­men­nyt pla­neet­ta ai­heut­taa tut­ki­tus­ti vaa­ral­li­sia sää­il­mi­öi­tä ja muu­tok­set eli­nym­pä­ris­tös­sä voi­vat uha­ta yh­teis­kun­ta­rau­haa.

Kai­kes­ta täs­tä huo­li­mat­ta pai­kal­la­o­li­jat ke­räi­le­vät ta­va­roi­taan iloi­se­na. Elo­ka­pi­nan toi­mis­tol­la on kuu­lem­ma ja­os­sa Elo­ka­pi­nan pins­se­jä. Nii­tä läh­de­tään yh­des­sä ha­ke­maan.