JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kipupotilaiden on lähes mahdotonta saada lääkekannabista, vaikka mikään muu ei auta

Huo­mat­ta­va osa Suo­men lää­ke­kan­na­bis­po­ti­lais­ta on jää­mäs­sä il­man re­sep­tiä. Vain har­va lää­kä­ri suos­tuu enää kir­joit­ta­maan lää­ke­kan­na­bis­ta. Po­ti­lai­den vaih­to­eh­dot ovat pa­la­ta en­ti­seen, ki­vun täyt­tä­mään elä­mään, tai os­taa kan­na­bis­ta lait­to­mas­ti ka­duil­ta.

Lää­ke

28.1.2022
Alkuperäinen kuva: GoToVan. Kuvaa rajattu.

Alkuperäinen kuva: GoToVan. Kuvaa rajattu.

Alkuperäinen kuva: GoToVan. Kuvaa rajattu.

Lau­ri Nie­me­lä

Jan­ne Sil­vol­ta, 47, on pois­tet­tu puo­let suo­lis­ta. Hä­nen vat­sa­li­hak­sen­sa ovat re­ven­neet jat­ku­vien leik­kaus­ten vuok­si kah­tia. Ti­lal­la on vain ki­pua tuot­ta­vaa ar­pi­ku­dos­ta. Ki­pu­lää­ket­tä, jota hän tar­vit­see, on jäl­jel­lä enää kuu­kau­dek­si. Li­sää ei ole näil­lä nä­ky­min tu­los­sa.

Sil­vo käyt­tää ki­vun­lie­vi­tyk­seen lää­ke­kan­na­bis­ta. Suo­mes­sa lää­kä­rit voi­vat eri­tyis­lu­pa­ha­ke­muk­sel­la mää­rä­tä po­ti­lail­le kan­na­bis­val­mis­tei­ta, joil­la ei ole myyn­ti­lu­paa. Täl­löin pu­hu­taan ko­keel­li­ses­ta hoi­dos­ta. Ke­sä­kuus­sa lää­kä­rei­den toi­min­taa val­vo­va Val­vi­ra ra­joit­ti erään tur­ku­lai­sen lää­kä­rin oi­keut­ta kir­joit­taa lää­ke­kan­na­bis­re­sep­te­jä. Val­vi­ran ryh­mä­pääl­lik­kö Mer­vi Koi­vu­nie­mi ker­too lää­kä­rin ol­leen Val­vi­ran val­von­nas­sa ja saa­neen jo ai­em­min kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen.

Huo­mat­ta­van suu­ri osa Suo­men lää­ke­kan­na­bis­re­sep­teis­tä oli tä­män tur­ku­lai­sen lää­kä­rin ky­näs­tä ¬– niin myös Sil­von.

Sil­vo on käyt­tä­nyt lää­ke­kan­na­bis­ta ki­pui­hin­sa jo seit­se­män vuot­ta. Ki­pu­jen taus­tal­la on pit­kä leik­kaus­kier­re. Kier­re käyn­nis­tyi vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa to­de­tus­ta pa­has­ta ref­luk­si­tau­dis­ta.

”Vat­saa­ni on lei­kat­tu yk­si­tois­ta ker­taa,” Sil­vo ker­too.

Puo­let Sil­von suo­lis­tos­ta meni leik­kaus­kier­tees­sä kuo­li­oon ja jou­dut­tiin pois­ta­maan. Pois­te­tun suo­lis­ton ja re­pey­ty­nei­den vat­sa­li­has­ten ti­lal­la on vain jous­ta­ma­ton­ta ar­pi­ku­dos­ta.

”Mi­nul­le on ki­rur­gi sa­no­nut, et­tä ku­kaan ei ha­lua enää lei­ka­ta vat­saa­ni, vaik­ka tar­ve tu­li­si. Et­tä sitä ei saa­tai­si enää ka­saan.”

Kos­ka ar­pi­ku­dos ei jous­ta, Sil­vo koki suur­ta ki­pua ai­na suo­lis­ton teh­des­sä töi­tä, eli käy­tän­nös­sä ai­na syö­mi­sen jäl­keen.

Hä­nen mu­kaan­sa ki­vut la­ma­si­vat hä­net täy­sin. Ki­pu­jen ol­les­sa pääl­lä Sil­vo ei ky­en­nyt kes­kit­ty­mään mi­hin­kään.

”Lo­pul­ta aloin pel­kää­mään ki­pua ja vält­te­le­mään syö­mis­tä. En­nen lää­ke­kan­na­bis­ta söin eh­kä yh­den pa­ke­tin nuu­de­lei­ta kol­mes­sa päi­väs­sä. Täs­sä vai­hees­sa mi­nul­la oli jo opi­aa­tit käy­tös­sä.”

Saa­dak­seen eri­tyis­lu­van ei-myyn­ti­lu­val­li­sen lää­ke­kan­na­bik­sen käyt­töön Sil­von piti ko­keil­la kaik­ki muut mah­dol­li­set lääk­keet, mu­kaan lu­kien opi­aa­tit. Hän käyt­ti opi­aat­te­ja yh­teen­sä rei­lut vii­si vuot­ta. Vaik­ka ne aluk­si lie­vit­ti­vät ki­pua, ne ai­heut­ti­vat myös voi­mak­kai­ta vie­roi­tu­soi­rei­ta, ku­ten ok­sen­te­lua. Sil­vo oli päi­vit­täin he­reil­lä vain muu­ta­man tun­nin, jol­loin vie­roi­tu­soi­reet al­koi­vat jo tul­la.

Li­säk­si to­le­rans­si opi­aa­teil­le kas­voi koko ajan, ja an­nos­ta jou­dut­tiin jat­ku­vas­ti li­sää­mään. Sil­vo ei muis­ta niis­tä vuo­sis­ta juu­ri mi­tään.

”Tui­jo­tin telk­ka­ria ja kuo­la va­lui pit­kin leu­kaa. Ei se ol­lut enää elä­mää.”

Sil­vo läh­ti it­se­näi­ses­ti hank­ki­maan lää­ke­kan­na­bis­re­sep­tiä. Lo­pul­ta hän sai sen yk­si­tyi­ses­tä ter­vey­den­huol­los­ta. Ki­vut ka­to­si­vat täy­sin. Seit­se­mään vuo­teen Sil­vo ei ole jou­tu­nut käy­mään lää­kä­ril­lä juu­ri­kaan muu­ten kuin lää­ke­kan­na­bis­re­sep­tiin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Sil­vo käyt­tää kan­na­bis­ta va­po­ri­saat­to­ril­la eli höy­rys­ti­mel­lä. Höy­rys­tä­mäl­lä käy­tet­ty kan­na­bis vai­kut­taa esi­mer­kik­si syö­tyä kan­na­bis­ta no­pe­am­paa.

Sil­vo ku­vaa en­sim­mäis­tä lää­ke­kan­na­bik­sen käyt­tö­ker­taan­sa eri­koi­sek­si ko­ke­muk­sek­si.

”Se oli jopa pe­lot­ta­va ti­lan­ne, kun ei tun­tu­nut­kaan ki­pua niin mo­nen vuo­den jäl­keen.”

Sil­vo saa­nut lää­ke­kan­na­bis­re­sep­tin vuo­ro­tel­len kol­mel­ta eri lää­kä­ril­tä. Nyt on siis jo kol­mas ker­ta, kun hän uh­kaa jää­dä il­man lääk­kei­tä.

Vii­mei­set seit­se­män vuot­ta Sil­vo on elä­nyt ki­vu­ton­ta ja suh­teel­li­sen nor­maa­lia elä­mää. Hän pe­laa – tai pe­la­si – Tu­run Pal­lo­seu­ran pa­ra­jää­kiek­ko­jouk­ku­ees­sa maa­li­vah­ti­na, ja on voit­ta­nut mi­ta­lei­ta pa­raur­hei­li­joi­den ylei­sur­hei­lu­ki­sois­ta.

”Nyt on me­nos­sa nel­jäs, vii­des vuo­si jouk­ku­ees­sa,” Sil­vo ker­too jää­kiek­kou­ras­taan.

Ur­hei­lu on Sil­vol­le hy­vin tär­ke­ää. Hän ker­too ole­van­sa tot­tu­nut tree­naa­maan. Ur­hei­lu on tuo­nut elä­mään si­säl­töä ja ar­ki on ol­lut pit­käl­le suun­ni­tel­tua. Do­ping­sään­nöt kui­ten­kin mää­rää­vät, et­tä Sil­vo saa käyt­tää lää­ke­kan­na­bis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la re­sep­til­lä. Kun re­sep­ti lop­pui, Sil­von oli jä­tet­tä­vä myös ur­hei­lu.

Sil­von mu­kaan jouk­ku­eel­le on sa­not­tu, et­tä hei­dät saa­te­taan tes­ta­ta mil­loin ta­han­sa do­pin­gin va­ral­ta. Mi­kä­li Sil­vo jäi­si kiin­ni do­pin­gis­ta, vai­keu­tui­si uu­den lää­ke­kan­na­bis­re­sep­tin saa­mi­nen en­nes­tään.

”Tun­tuu, et­tä unel­maa ol­laan riis­tä­mäs­sä. Ti­pun tyh­jän pääl­le,” Sil­vo sa­noo.

Myös An­ni Saa­ri (nimi muu­tet­tu) sai sai­rau­teen­sa apua lää­ke­kan­na­bik­ses­ta. Saa­ri sai­ras­taa fib­ro­my­al­gi­aa. Sai­raus ai­heut­taa Saa­rel­le pa­haa ni­vel­ki­pua ja vä­sy­mys­tä. Uni ei pa­lau­ta fib­ro­myl­gi­a­po­ti­lai­ta sa­mal­la ta­val­la kuin mui­ta.

Ku­ten Sil­vo, myös Saa­ri oli en­nen lää­ke­kan­na­bis­re­sep­ti­ään suu­rim­man osan ajas­ta sän­gys­sä. Hän kävi myös kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa.

”Par­haim­mil­laan­kin tein kun­tout­ta­vas­sa kah­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa nel­jä tun­tia töi­tä,” Saa­ri ker­too.

Saa­ri ko­kei­li ter­veys­kes­kuk­sen kaut­ta kaik­ki fib­ro­my­al­gi­aan tar­koi­te­tut lääk­keet. Hä­nel­le ko­keil­tiin myös opi­oi­di­poh­jai­sia ki­pu­laas­ta­rei­ta. Ko­keil­luis­ta lääk­keis­tä ei ol­lut hyö­tyä. Ne ai­heut­ti­vat kui­ten­kin vah­vo­ja si­vu­vai­ku­tuk­sia. Ter­veys­kes­kus ei kir­joit­ta­nut lä­he­tet­tä ki­pu­po­lik­li­ni­kal­le. Saa­ri päät­ti ha­keu­tua yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon pii­riin, jos­ta 2016 sai lää­ke­kan­na­bis­re­sep­tin.

Lää­ke­kan­na­bis pois­taa ki­vut lä­hes ko­ko­naan. Saa­ri ker­too, et­tä vaik­ka ki­pu­ja joi­na­kin päi­vi­nä on, hän pys­tyy nyt elä­mään nii­den kans­sa. Täl­lä het­kel­lä hän on käy­tän­nös­sä täy­sin toi­min­ta­ky­kyi­nen ja opis­ke­lee täy­si­päi­väi­ses­ti.

Myös Saa­ri oli ai­em­min mai­ni­tun tur­ku­lai­sen lää­kä­rin po­ti­las, eli myös Saa­ren lää­ke­kan­na­bis­re­sep­ti on lop­pu­mas­sa. Lää­ket­tä on jäl­jel­lä lop­pu­ke­vää­seen. 2018 hän yrit­ti uu­des­taan saa­da lää­ke­kan­na­bis­re­sep­tiä jul­ki­ses­ta ter­vey­den­hoi­dos­ta, mut­ta ei on­nis­tu­nut. Ki­pu­po­lik­li­ni­kan lää­kä­ri eh­dot­ti lää­ke­kan­na­bik­sen vaih­ta­mis­ta ma­sen­nus­lääk­kee­seen, jota Saa­ri oli ai­em­min­kin ko­keil­lut huo­noin lop­pu­tu­lok­sin. Täs­sä vai­hees­sa Saa­ri oli käyt­tä­nyt lää­ke­kan­na­bis­ta jo yli vuo­den.

Val­vi­ran tur­ku­lais­lää­kä­rin toi­min­nan ra­joit­ta­mis­ta kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä käy il­mi, et­tä lää­kä­ris­tä on teh­ty ai­na­kin kak­si kan­te­lua. Erään kan­te­lun mu­kaan lää­kä­ri mää­rä­si po­ti­laal­le lää­ke­kan­na­bis­ta, vaik­ka ky­sei­nen po­ti­las oli saa­nut ”ai­na­kin kak­si psy­koo­sia kan­na­bik­sen käy­tön seu­rauk­se­na”.

Val­vi­ran mu­kaan lää­kä­ri hoi­ti po­ti­lai­taan lä­hes ai­no­as­taan lää­ke­kan­na­bik­sel­la il­man mui­ta hoi­to­suun­ni­tel­mia. Li­säk­si hän on pää­tök­sen mu­kaan kir­joit­ta­nut lää­ke­kan­na­bis­ta usein jo po­ti­laan en­sim­mäi­sel­lä käyn­ti­ker­ral­la. Val­vi­ran mu­kaan kroo­ni­ses­ta ki­vus­ta kär­si­vien po­ti­lai­den hoi­don tu­li­si pe­rus­tua mo­ni­am­ma­til­li­seen ar­vi­oon, jos­sa ar­vi­oi­daan ki­vun li­säk­si myös po­ti­laan psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia. Tur­ku­lai­nen lää­kä­ri on ve­don­nut sii­hen, et­tä lä­hes kaik­kien po­ti­lai­den di­ag­noo­sit ja tut­ki­muk­set on teh­ty jul­ki­sel­la puo­lel­la.

Val­vi­ran Koi­vu­nie­mi pai­not­taa, et­tä Val­vi­ra ei tee hoi­to­lin­jauk­sia ei­kä hy­väk­sy tai kiel­lä lääk­kei­tä. Se kui­ten­kin val­voo, et­tä lää­kä­rei­den po­ti­lail­le mää­rää­mät lääk­keet ovat pe­rus­tel­tu­ja. Koi­vu­nie­men mu­kaan ko­keel­lis­ten hoi­to­jen käyt­tö ei ole on­gel­ma, jos muis­ta hoi­dois­ta ei ole apua. Hyö­dyt ja hai­tat on ar­vi­oi­ta­va tar­kas­ti jo­kai­sen po­ti­laan koh­dal­la.

Koi­vu­nie­men mu­kaan Val­vi­ra on yk­sit­täis­ta­pauk­sis­sa tut­ki­nut lää­ke­kan­na­bis­re­sep­tin kir­joit­ta­mi­sen so­pi­vuut­ta. Val­vi­ra on pää­tök­sis­sään ve­don­nut tut­ki­mus­tie­don puut­tee­seen. Lää­ke­kan­na­bik­sel­le ei ole ylei­ses­ti hy­väk­syt­ty­jä hoi­to­käy­tän­tö­jä ei­kä tut­ki­mus­tie­toon pe­rus­tu­via hoi­to­suo­si­tuk­sia.

”Vi­ral­li­nen klii­ni­nen tut­ki­mus­näyt­tö ei tois­tai­sek­si tue kan­na­bis­lää­ke­val­mis­tei­den käyt­töä esi­mer­kik­si min­kään ki­pu­ti­lan hoi­dos­sa,” Koi­vu­nie­mi to­te­aa.

Päih­de­tut­ki­ja Alek­si Hup­li ky­see­na­lais­taa väit­teen. Hä­nen mu­kaan­sa on näyt­töä, et­tä kan­na­bis aut­taa esi­mer­kik­si kroo­ni­seen ki­puun.

On­gel­ma on se, et­tä lää­ke­kan­na­bis vai­kut­taa niin mo­neen asi­aan. Kaik­kia vai­ku­tuk­sia ei ole tut­kit­tu.

Tut­ki­muk­sen mää­rään vai­kut­ta­vat sekä his­to­ri­al­li­set et­tä ta­lou­del­li­set syyt. Lää­ke­tut­ki­mus on kal­lis­ta, ja kan­na­bis­ta on vai­kea kau­pal­lis­taa.

”Kan­na­bis on kas­vi. Kas­ve­ja ei voi pa­ten­toi­da. Lää­keyh­ti­öt ei­vät tuo­ta lääk­kei­tä pelk­kää hy­vyyt­tään,” Hup­li to­te­aa.

Hup­lin mie­les­tä on kui­ten­kin vää­rin kat­soa pel­käs­tään tut­ki­muk­sen mää­rää.

”Ym­mär­rän tut­ki­muk­sen tär­key­den, mut­ta mie­les­tä­ni se ei ole it­sei­sar­vo. Pel­kän tut­ki­muk­sen pai­not­ta­mi­nen ohit­taa po­ti­laan oman ko­ke­muk­sen.”

Hup­li nos­taa esil­le myös sen, et­tä lää­kä­rit ei­vät tie­dä lää­ke­kan­na­bik­ses­ta tar­peek­si. Sitä ei kä­si­tel­lä opin­nois­sa juu­ri­kaan. Hup­lin mu­kaan suu­rin osa eri lääk­kei­siin liit­ty­vis­tä kou­lu­tuk­sis­ta on lää­keyh­ti­öi­den jär­jes­tä­miä. Suo­mes­sa lää­ke­kan­na­bis­mark­ki­nat ovat kui­ten­kin ver­rat­tain pie­net.

Hup­li ar­ve­lee myös Val­vi­ran toi­min­nan nos­ta­van kyn­nys­tä kir­joit­taa re­sep­tiä.

”Sii­nä on pel­ko am­ma­tin me­net­tä­mi­ses­tä.”

Sekä Sil­von et­tä Saa­ren tu­le­vai­suu­det näyt­tä­vät loh­dut­to­mil­ta. He ker­to­vat, et­tä kaik­ki ki­vet on jo kään­net­ty. Jul­ki­sel­ta puo­lel­ta lää­ke­kan­na­bis­re­sep­te­jä tus­kin on tu­los­sa.

”En us­kal­la edes aja­tel­la, mitä ta­pah­tuu, kun lää­ke­kan­na­bis lop­puu,” Sil­vo ker­too.

Kos­ka re­sep­te­jä on niin vai­ke­aa enää saa­da, vaih­to­eh­to­ja on käy­tän­nös­sä kak­si. Joko Sil­vo ja Saa­ri al­ka­vat os­ta­maan kan­na­bis­ta lait­to­mas­ti huu­me­kaup­pi­ail­ta tai he pa­laa­vat en­ti­seen elä­mään­sä.

Elä­mään, jos­ta suu­rin osa ku­lui sän­gys­sä toi­min­ta­ky­vyt­tö­mä­nä. Elä­mään, jota Sil­vo ku­vaa kuo­le­man­tuo­mi­ok­si.