JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

#Kirjatokissa jaetaan lukuvinkkejä ja innostutaan kirjallisuudesta

Tik­to­kiin muo­dos­tu­nut suo­men­kie­li­nen kir­ja­yh­tei­sö kan­nus­taa nuo­ria lu­ke­maan ja tar­jo­aa pai­kan kes­kus­tel­la kir­jal­li­suu­des­ta huu­mo­rin kei­noin.

Kir­jal­li­suus

10.2.2023

Eli­sa Ku­jan­suu

Ul­la Leh­ti­sen sil­mät al­ka­vat lois­taa, kun hän pää­see pu­hu­maan kir­jois­ta ja lu­ke­mi­ses­ta. Is­tum­me Tam­pe­reen pää­kir­jas­to Met­sos­sa, jon­ka toi­sen ker­rok­sen kah­vio on mar­ras­kui­se­na kes­ki­viik­koil­ta­na niin täyn­nä kai­ke­ni­käi­siä kir­jas­to­kä­vi­jöi­tä, et­tei meil­le löy­dy omaa pöy­tää.

”On­pas tääl­lä vil­kas­ta. Iha­naa näh­dä, et­tä ih­mi­set käy­vät näin in­nok­kaas­ti kir­jas­tos­sa”, Leh­ti­nen to­te­aa.

Leh­ti­nen ti­tu­lee­raa it­se­ään lu­kuin­nos­ta­jak­si, kir­joit­ta­jak­si, si­säl­lön­tuot­ta­jak­si ja kir­ja­so­met­ta­jak­si. Hän yl­lä­pi­tää Tik­to­kis­sa @ta­ri­nan­nup­pu­ja-ti­liä, joka on 14 000 seu­raa­jal­la Suo­men suu­rin kir­ja­tok-tili. Kir­ja­tok on kan­sain­vä­li­ses­tä book­tok-yh­tei­sös­tä in­noi­tuk­sen­sa saa­nut lu­ki­joi­den, kir­jai­li­joi­den ja mui­den kir­ja­toi­mi­joi­den yh­tei­sö. Sen käyt­tä­jät ja­ka­vat ly­hyi­tä, kor­kein­taan kol­men mi­nuu­tin mit­tai­sia kir­ja-ai­hei­sia vi­de­oi­ta, joi­den taus­tal­la käy­te­tään usein eri­lai­sia hu­mo­ris­ti­sia ää­niä. Tik­to­kin al­go­rit­mi al­kaa no­pe­as­ti suo­si­tel­la kat­so­jal­le vi­de­oi­ta, jois­ta tämä on kiin­nos­tu­nut.

”Olen it­se pääs­syt sel­lai­seen iha­naan kup­laan, et­tä Tik­tok näyt­tää mi­nul­le pal­jon kir­ja­si­säl­tö­jä”, Leh­ti­nen ker­too.

Leh­ti­sen kir­ja­so­met­ta­mi­nen al­koi vuon­na 2017, kun hän pe­rus­ti Ins­tag­ra­miin kir­ja-ai­hei­sen ti­lin. Hän teki alun pe­rin si­säl­töä eng­lan­nik­si, mut­ta suo­men­kie­li­sen kir­jag­ram-yh­tei­sön kas­vun myö­tä suo­men­kie­li­syys al­koi tun­tua tär­ke­äl­tä. Kie­li vai­kut­ti myös Tik­tok-ti­lin pe­rus­ta­mi­sen taus­tal­la ko­ro­na­ke­vää­nä 2020.

”Ins­tag­ram-ti­li­ni syn­tyi sitä kaut­ta, et­tä ha­lu­sin pääs­tä pu­hu­maan kir­jois­ta ja niis­tä aja­tuk­sis­ta, joi­ta ne he­rät­tä­vät mi­nus­sa. Ha­lu­sin tuo­da esiin lu­ke­vaa puol­ta it­ses­tä­ni myös so­mes­sa”, Leh­ti­nen ker­too.

”Tik­tok tuli mu­kaan, kun kir­jas­to­lai­sil­le pi­tä­mäs­sä­ni so­me­kou­lu­tuk­ses­sa tuli pu­heek­si, et­tä siel­lä on eng­lan­nik­si to­del­la pal­jon kir­ja­si­säl­töä mut­ta suo­mek­si ei juu­ri­kaan. Sii­tä meni pari viik­koa, kun­nes to­te­sin, et­tä no, jos ku­kaan muu ei tee sin­ne suo­mek­si kir­ja­si­säl­tö­jä, niin minä teen. Sii­nä on ol­lut alus­ta as­ti sem­moi­nen ak­ti­vis­min aja­tus mu­ka­na.”

Vas­taa­not­to oli po­si­tii­vi­nen. Tik­tok oli vie­lä vuon­na 2020 pro­fi­loi­tu­nut ni­me­no­maan las­ten ja nuor­ten so­vel­luk­sek­si, ja pian Leh­ti­sel­tä al­koi­vat ky­sel­lä kir­ja­vink­ke­jä nuo­ret, jot­ka oli­vat jää­neet lu­ku­har­ras­tuk­ses­saan ju­miin Har­ry Pot­te­rin jäl­keen. Vin­kat­ta­vat ai­heet vaih­te­li­vat he­vo­sis­ta mie­len­ter­vey­teen ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jä ku­vaa­viin kir­joi­hin.

”Meil­lä on täl­lai­nen so­vel­lus, mis­sä on pal­jon lap­sia ja nuo­ria ja siel­lä ei ol­lut ke­tään, joka oli­si ker­to­nut, mi­ten siis­tiä ja haus­kaa lu­ke­mi­nen voi ol­la. Se oli sem­moi­nen iso jut­tu al­kuun, et­tä hei, voin vin­ka­ta mo­nen­lais­ta lu­et­ta­vaa ja ih­mi­set voi­vat sitä kaut­ta löy­tää it­sel­leen so­pi­via kir­jo­ja.”

Lehtinen on tehnyt kirjoihin keskittyvää Tiktok-sisältöä keväästä 2020 asti. Hänen videoissaan esimerkiksi vinkataan kirjoja ja käsitellään lukemiseen liittyviä arkisia kokemuksia.

Lehtinen on tehnyt kirjoihin keskittyvää Tiktok-sisältöä keväästä 2020 asti. Hänen videoissaan esimerkiksi vinkataan kirjoja ja käsitellään lukemiseen liittyviä arkisia kokemuksia.

Leh­ti­nen on kir­ja­to­kin pi­o­nee­re­ja. Yh­tei­sö al­koi to­den te­ol­la kas­vaa vas­ta ke­säl­lä 2022, kun mo­net Ins­tag­ra­mis­sa kir­ja­si­säl­tö­jä ja­ka­neet käyt­tä­jät siir­tyi­vät sin­ne. Ny­ky­ään kir­ja­ti­le­jä on kym­me­niä, ja nii­den jou­kos­sa on pait­si lu­ki­joi­ta, myös kir­jai­li­joi­ta, kus­tan­ta­moi­ta, kir­ja­kaup­po­ja ja kir­jas­to­ja.

No­ki­a­lai­nen nuor­ten­kir­jai­li­ja Eli­na Pit­kä­kan­gas on yk­si en­sim­mäi­sis­tä kir­ja­tok-ti­lin pe­rus­ta­neis­ta suo­ma­lai­sis­ta kir­jai­li­jois­ta. Pit­kä­kan­gas aloit­ti kir­ja­so­met­ta­mi­sen jo vuon­na 2014 blo­gis­saan, jos­sa hän ja­koi päi­vä­kir­ja­mai­ses­ti tun­te­muk­si­aan kir­jai­li­jan ar­jes­ta.

”Se blogi oli aar­re­ait­ta. Sain pie­nen lu­ki­ja­kun­nan sin­ne, ja heis­tä tuli mo­nis­ta esi­kois­kir­ja­ni Kuu­ran käs­sä­rin ko­e­lu­ki­joi­ta. Pää­sin kes­kus­te­le­maan kir­joit­ta­mi­ses­ta ja kir­jal­li­suu­des­ta mui­den ai­hees­ta kiin­nos­tu­nei­den kans­sa”, Pit­kä­kan­gas ker­too.

In­nos­tu­mi­nen blo­gis­ta sai Pit­kä­kan­kaan pe­rus­ta­maan Ins­tag­ram-ti­lin sekä kir­jai­li­ja­kol­le­ga Sini Hel­mi­sen kans­sa ja­e­tun Yo­u­tu­be-ka­na­van. Hän ha­lu­si nos­taa nuor­ten­kir­jal­li­suut­ta esiin ja ja­kaa tie­tä­mys­tään ai­hees­ta, mut­ta mo­nen eri ka­na­van yl­lä­pi­to al­koi tun­tua kuor­mit­ta­val­ta.

”Mei­na­sin me­net­tää ilo­ni teh­dä so­mea. Pää­tin lo­pul­ta kui­ten­kin pyö­räh­tää Tik­to­kis­sa ja sel­vit­tää, et­tä mis­täs nyt pö­his­tään. Ta­ju­sin, et­tä tämä alus­ta on kuin teh­ty mi­nul­le”, Pit­kä­kan­gas sa­noo.

Kir­jai­li­jan nä­kö­kul­mas­ta Tik­tok pait­si tuo omaa ylei­söä lä­hem­mäk­si, myös luo am­mat­tiin uu­den­lais­ta lä­pi­nä­ky­vyyt­tä. Sa­mal­la on kui­ten­kin tär­ke­ää, et­tä te­ke­mi­ses­tä naut­tii.

”Tik­tok so­vel­tuu mi­nul­le sik­si, et­tä per­soo­na­ni tu­lee hy­vin nä­ky­viin. Pys­tyn ole­maan vä­hän höl­mö ja kä­sit­te­le­mään kir­joit­ta­mi­sen tak­kui­si­a­kin vai­hei­ta sar­kas­ti­ses­ti. Teen sitä kui­ten­kin omil­la eh­doil­la­ni ja it­sel­le­ni”, Pit­kä­kan­gas to­te­aa.

”Kun ru­pe­sin it­se kir­joit­ta­maan en­sim­mäis­tä ker­taa, kir­jai­li­ja oli to­del­la mys­ti­nen am­mat­ti, kum­mal­li­nen vaa­le­an­pu­nai­nen kup­la. Oli­si teh­nyt hir­ve­än hy­vää tie­tää, mit­kä ne re­a­li­tee­tit Suo­mes­sa ovat, mi­ten kir­jai­li­jat oi­ke­as­ti elä­vät täs­sä maas­sa täl­lä työl­lä.”

Kirjailija Elina Pitkäkangas kertoo kirjatokissaan kirjailijan arjesta ja markkinoi uusimpia kirjojaan.

Kirjailija Elina Pitkäkangas kertoo kirjatokissaan kirjailijan arjesta ja markkinoi uusimpia kirjojaan.

Ul­la Leh­ti­nen on eh­dot­ta­nut haas­tat­te­lu­pai­kak­si kir­jas­to Met­soa, sil­lä hän on suun­ni­tel­lut ku­vaa­van­sa siel­lä kir­jas­tos­sa käy­mi­seen liit­ty­vän kir­ja­tok-vi­de­on.

Hän aloit­taa ku­vaa­mal­la it­se­ään pa­laut­ta­mas­sa ai­em­man käyn­nin kir­jat ja suun­taa sit­ten pu­he­lin kä­des­sään koh­ti nuor­ten­kir­jo­jen osas­toa. Siel­lä Leh­ti­nen ot­taa en­sin yleis­ku­vaa hyl­lys­tä ja va­lit­see sit­ten muu­ta­man kir­jan lä­hem­pään tar­kas­te­luun. Lo­puk­si hän ku­vaa it­se­ään lai­naa­mas­sa kir­jat. Ko­to­na vi­deo on tar­koi­tus edi­toi­da ja täy­den­tää ää­ni­rai­dal­la, ja sit­ten se on jul­kai­su­val­mis.

”Tik­to­kiin te­ke­mä­ni si­säl­tö on kah­den­lais­ta. Osa on tren­dei­hin mu­kaan hyp­pää­vää ja haus­ko­ja ää­niä hyö­dyn­tä­vää, osas­sa jut­te­len ihan omal­la ää­nel­lä­ni. Koen, et­tä sil­lä ta­val­la luon hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa suh­det­ta seu­raa­jii­ni”, Leh­ti­nen ker­too.

Leh­ti­sen vi­de­ois­sa pait­si vin­ka­taan kir­jo­ja ja ar­vi­oi­daan nii­tä, myös ja­e­taan ar­ki­sia lu­ke­mi­seen liit­ty­viä huo­mi­oi­ta. Suo­si­tuim­mat vi­de­ot saat­ta­vat syn­tyä jopa va­hin­gos­sa.

”Yk­si yl­lä­ri­hit­ti oli, kun kä­vin Hel­sin­gin kir­ja­mes­suil­la ja ys­tä­vä­ni ku­va­si ly­hy­en vi­de­on, jos­sa avaan lam­pun, joka on kir­ja. Tein vi­de­oon jäl­ki­kä­teen voi­ce­o­ve­rin, jos­sa poh­din, et­tä on­ko tämä eh­kä pa­ras kek­sin­tö iki­nä. Al­le kym­me­nen se­kun­tia, ja tämä on nyt ai­van heit­tä­mäl­lä syk­syn kat­so­tuin vi­deo. Täl­lä on 130 000 aloi­tet­tua kat­se­lu­ker­taa."

Eli­na Pit­kä­kan­gas puo­les­taan jul­kai­see kir­ja­to­kiin niin kir­jai­li­jan ar­keen liit­ty­viä huu­mo­ri­vi­de­oi­ta, mark­ki­nal­li­sia vi­de­oi­ta kuin pu­he­vi­de­oi­ta­kin, jois­sa hän vas­taa lu­ki­joi­den­sa esit­tä­miin ky­sy­myk­siin kir­joit­ta­mi­ses­ta. Hä­nen mu­kaan­sa mark­ki­nal­li­sen si­säl­lön täy­tyy ol­la ta­sa­pai­nos­sa mui­den, lu­ki­joi­den tar­pei­ta pal­ve­le­vien vi­de­oi­den kans­sa.

”Tot­ta kai ha­lu­an käyt­tää sen po­ten­ti­aa­lin, mikä Tik­to­kil­la mark­ki­noin­nis­sa on. Mut­ta jot­tei se oli­si sel­lais­ta os­ta mun kir­ja -tyyp­pis­tä, täy­tyy vi­de­ot teh­dä haus­kal­la ta­val­la. Esi­mer­kik­si uu­sim­man kir­ja­ni San­gin kans­sa tein ly­hyi­tä pal­jas­tus­vi­de­oi­ta tu­le­vas­ta kir­jas­ta­ni. Ne oli­vat ty­kät­ty­jä lu­ki­joi­den kes­kuu­des­sa.”

Lehtinen kuvasi Tiktok-tililleen kirjastossa käynnistä videon.

Lehtinen kuvasi Tiktok-tililleen kirjastossa käynnistä videon.

Elisa Kujansuu

Kir­ja­to­kin vai­ku­tus kir­ja­myyn­tiin ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den suo­si­on kas­vuun on ajan­koh­tai­nen ky­sy­mys. Kan­sain­vä­li­nen book­tok on nos­ta­nut nuor­ten­kir­jo­ja best­sel­ler-lis­to­jen kär­keen, ja esi­mer­kik­si kir­ja­kaup­pa­ket­ju Bar­nes & Nob­le yl­lä­pi­tää lis­taus­ta Tik­to­kin suo­si­tuim­mis­ta kir­jois­ta. Myös Suo­mes­sa kus­tan­ta­mot ja kir­ja­kau­pat ovat kiin­nit­tä­neet huo­mi­o­ta so­si­aa­li­sen me­di­an po­ten­ti­aa­lin kir­jo­jen mark­ki­noin­nis­sa.

”On iha­naa, et­tä on au­en­nut uu­si ka­na­va, jos­sa vies­tiä lu­ke­mi­ses­ta eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. Sa­mal­la on hie­noa, et­tä so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta saam­me kir­jois­tam­me suo­raa pa­lau­tet­ta lu­ki­joil­ta – eli nuo­ril­ta!” sa­noo Ota­van mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Jen­ni Lind­vall.

Täl­lä het­kel­lä nä­ky­vin vai­ku­tus kir­ja­myyn­tiin on eng­lan­nin­kie­li­sil­lä, kan­sain­vä­li­ses­sä kir­ja­to­kis­sa suo­si­tuik­si nous­seil­la kir­joil­la. Tämä saat­taa kui­ten­kin tu­le­vai­suu­des­sa muut­tua.

”Suo­men kir­ja­tok-skene seu­raa tar­kas­ti muun maa­il­man kir­ja­hit­te­jä, ja maa­il­mal­la suo­si­tut kir­jat ja nii­den kään­nök­set ovat saa­neet huo­mi­o­ta meil­lä­kin. Kun skene kas­vaa ja va­kiin­tuu, us­kon, et­tä ai­nek­sia vas­taa­van­lai­siin hit­tei­hin löy­tyy myös ko­ti­mai­sis­ta nuor­ten­kir­jois­ta”, Lind­vall to­te­aa.

Muu­tos­ta ha­vain­nol­lis­taa myös tä­män syk­syn uu­tuus­kir­ja, Eli­na Pit­kä­kan­kaan Sang. Eep­pis­tä fan­ta­si­aa, dys­to­pi­aa ja sci­fiä edus­ta­va gen­re­hyb­ri­di on nous­sut kir­ja­so­mes­sa en­sim­mäi­sek­si suo­men­kie­li­sek­si nuor­ten­kir­jail­mi­ök­si. Hel­sin­gin kir­ja­mes­suil­la kir­jan sig­nee­raus­jo­no oli tun­nin mit­tai­nen.

Sang on ol­lut ih­meel­li­sen pal­jon pin­nal­la nyt syk­syl­lä, se on yl­lät­tä­nyt mei­dät kaik­ki. Olen sa­ta­var­ma, et­tä sil­lä on ol­lut vai­ku­tus­ta, mi­ten ru­pe­sin te­ke­mään kir­ja­to­kia vuot­ta ai­em­min. Nyt on mie­len­kiin­tois­ta kat­soa, mi­ten hype nä­kyy myyn­ti­lu­vuis­sa. Oli­ko tämä yh­den ker­ran täh­den­len­to, vai voi­tai­siin­ko me saa­da täl­lais­ta li­sää nuor­ten­kir­joi­hin?”

Kir­ja­to­kin si­säl­tö­jä ku­lut­ta­vat suu­rim­mak­si osak­si nuo­ret. Nuor­ten lu­ke­mi­ses­ta uu­ti­soi­ta­es­sa so­si­aa­li­nen me­dia näh­dään kui­ten­kin useim­mi­ten juu­ri lu­ke­mi­sen vas­ta­voi­ma­na. Voi­si­ko kir­ja­tok ol­la täs­sä suh­tees­sa toi­von­pil­kah­dus? Ai­na­kaan kir­jas­to­maa­il­mas­sa Tik­to­kin po­ten­ti­aa­li in­nos­taa nuo­ria lu­ke­maan ei ole jää­nyt huo­maa­mat­ta.

”Meil­lä pa­nos­te­taan nuor­ten lu­ki­joi­den saa­vut­ta­mi­seen en­si vuon­na al­ka­van Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­hoit­ta­man Mitä sä luet? -hank­keen avul­la. Sii­hen pal­ka­taan työn­te­ki­jä, jon­ka pää­teh­tä­vä on tuot­taa kir­ja­vink­ki­vi­de­oi­ta nuo­ril­le Tik­to­kiin. Vi­de­oi­ta teh­dään myös nuor­ten it­sen­sä kans­sa”, ker­too las­ten ja nuor­ten tii­min vas­taa­va in­for­maa­tik­ko Lau­ra Le­den Kirk­ko­num­men kir­jas­tos­ta.

Kir­ja­to­kin kir­ja­suo­si­tuk­sil­la on jo nyt ol­lut sel­väs­ti ha­vait­ta­vis­sa ole­va vai­ku­tus.

”Tik­to­kis­sa suo­si­tuil­la kir­joil­la on yleen­sä pit­kät va­raus­jo­not. Nii­tä oli­si kiva lait­taa esil­le, mut­ta on­gel­ma on, et­tä ne ovat ai­na lai­nas­sa”, Le­den jat­kaa.

Ul­la Leh­ti­nen ja Eli­na Pit­kä­kan­gas toi­vo­vat nuor­ten löy­tä­vät kir­ja­to­kis­ta en­nen kaik­kea lu­ke­mi­sen ilon.

”On iha­naa, et­tä Tik­to­kis­sa nuo­ret löy­tä­vät tär­kei­tä ih­mi­siä, jot­ka lu­ke­vat. Toi­von, et­tä so­mes­sa oli­si myös mo­nen­lais­ten lu­ke­vien ai­kuis­ten esi­ku­via”, Leh­ti­nen sa­noo.

”Fan­fic­ti­on on te­ra­peut­ti­nen pa­ko­kei­no­ni ar­jes­ta, ja nuo­ret­kin voi­vat löy­tää sen oman jut­tun­sa siel­tä kir­jois­ta ja ta­ri­nois­ta. Se voi ol­la sem­moi­nen oma tur­va­paik­ka”, Pit­kä­kan­gas to­te­aa.

Lehtisen oma suosikkikirja on Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintytär.

Lehtisen oma suosikkikirja on Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintytär.

Elisa Kujansuu

Kun ky­syn Ul­la Leh­ti­sel­tä haas­tat­te­lun päät­teek­si hä­nen omaa suo­sik­ki­kir­jaan­sa, hän ir­vis­tää. Ky­sy­mys on vai­kea, sil­lä suo­sik­ke­ja on pal­jon.

”Klas­sik­ko­vas­tauk­se­ni on Ast­rid Lindg­re­nin Ron­ja Ryö­vä­rin­ty­tär. Sii­nä on vah­vas­ti seik­kai­lu, met­sä­suh­de ja sa­du­no­mai­suus, ku­va­taan kau­he­an kau­niis­ti lap­sen ja van­hem­man vä­lis­tä suh­det­ta ja kah­den lap­sen ys­tä­vyyt­tä. Jois­tain kir­jois­ta on vai­kea sa­noit­taa sitä, mik­si ne is­ke­vät suo­raan sy­dä­meen”, Leh­ti­nen sa­noo.

Tä­män het­ken yk­kös­lu­ku­vin­kik­si Leh­ti­nen ni­me­ää Eli­na Rou­hi­ai­sen nuor­ten ai­kuis­ten ro­maa­nin Tun­te­ma­ton tai­vas.

”Sota ja kuo­le­ma on sii­nä tul­lut mo­lem­pia pää­hen­ki­löi­tä lä­hel­le. Mut­ta sa­mal­la läs­nä on kui­ten­kin toi­veik­kuus − synk­kä ja kau­nis kul­ke­vat to­del­la hie­nos­ti rin­nak­kain. Eh­dot­to­mas­ti suo­sit­te­len.”