JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lemmikki ja huomisen lounas

Suo­mes­sa on sa­to­ja ko­ti­ta­louk­sia, jois­sa ka­ne­ja kas­va­te­taan ruo­ak­si. Lau­ra Meh­to­sen koti on yk­si niis­tä. Ky­sees­sä on sota-ajoil­ta tut­tu li­han­tuo­tan­to­ta­pa, jon­ka hyö­tyi­hin on jäl­leen ha­vah­dut­tu.

Ruo­ka

13.12.2021

Laura Mehtonen

Vil­ja Hau­ta­maa

Ka­nin­li­ha on val­kois­ta, broi­le­rin kal­tais­ta li­haa. Sii­nä on pal­jon pro­tei­i­nia, mut­ta vä­hän ko­les­te­ro­lia. Li­ha­tuot­ta­vuu­del­taan kani on yk­si par­haim­pia tuo­tan­to­e­läi­miä. Sel­lai­sek­si sitä ei kui­ten­kaan miel­le­tä. Ei ai­na­kaan län­si­mais­sa. Vii­me vuo­si­kym­me­nien ajan kani on ol­lut mie­li­ku­vis­sam­me lem­mik­ki. Ei­kä lem­mik­ke­jä syö­dä.

”Ja mä ym­mär­rän sen ihan hy­vin. Kyl­lä­hän me ih­met­te­lem­me si­tä­kin, et­tä koi­ria syö­dään. Mut­ta niin vaan ta­pah­tuu.”

Tä­män sa­noo Ka­nii­nin­kas­vat­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja Lau­ra Meh­to­nen.

Meh­to­sel­le kani on sekä lem­mik­ki et­tä tuo­tan­to­e­läin. En­sim­mäi­set lem­mik­ki­ka­nin­sa hän hank­ki jo kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Tätä seu­ra­si­vat kiin­nos­tus ro­tu­ka­nien kas­va­tus­ta ja näyt­te­lyi­tä koh­taan.

Meh­to­sel­la ei ole täl­lä het­kel­lä yh­tä­kään ka­nia, jota hän kas­vat­tai­si pel­käs­tään tuo­tan­to­tar­koi­tuk­ses­sa, vaan ne ovat mu­ka­na esi­mer­kik­si näyt­te­ly­toi­min­nas­sa. Mut­ta kun on ai­ka lo­pet­taa kani, sii­tä hyö­dyn­ne­tään kaik­ki. Ka­nin­li­has­ta val­mis­te­taan ruo­kaa, sen si­sä­e­li­met so­pi­vat al­ler­gi­sen koi­ran ruo­ak­si, tur­kis­ta voi val­mis­taa esi­mer­kik­si tyy­nyn­pääl­li­siä, kor­vat ja kä­pä­lät so­pi­vat koi­rien ja kis­so­jen le­luik­si. Käy­tän­nös­sä yk­si­kään osa ka­nis­ta ei mene huk­kaan.

Laura Mehtonen

”Kani tuot­taa pe­rä­ti kol­me ki­loa li­haa sil­lä ruo­ka­mää­räl­lä, jol­la nau­ta tuot­taa li­haa 500 gram­maa”, Meh­to­nen sa­noo.

Kyse on siis eko­lo­gi­ses­ta li­han­tuo­tan­nos­ta. Mut­ta eri­tyi­ses­ti nuo­rem­man su­ku­pol­ven on vai­ke­aa näh­dä ka­nia tuo­tan­to­e­läi­me­nä. Ai­na näin ei kui­ten­kaan ole ol­lut. Sota-ai­kaan kani oli tuo­tan­to­e­läin. 1930- ja 1940-lu­vuil­la ka­ne­ja syö­tiin pal­jon, sil­lä pula-ai­ka­na nii­den pi­tä­mi­nen oli help­poa. Ka­nit niit­ti­vät ojan­pen­kat, ja sen li­säk­si niil­le syö­tet­tiin puu­nok­sia ja mui­ta ko­ti­ta­lou­den täh­tei­tä. Ka­nien kas­va­tus ruo­an­tuo­tan­to­tar­koi­tuk­ses­sa on ta­val­lis­ta yhä myös mo­nis­sa ke­hit­ty­vis­sä mais­sa.

”Kani on köy­hään ra­vin­toon so­peu­tu­va eläin. Se syö yleen­sä hei­nää, se on sen pää­ruo­ka. Sen li­säk­si esi­mer­kik­si joko re­hu­pel­let­tiä, vil­jaa, här­kä­pa­pua tai her­net­tä.”Ka­nis­ta saa sen ko­koon näh­den yl­lät­tä­vän pal­jon li­haa. Meh­to­sen mu­kaan kol­mes­ta ka­nis­ta, jot­ka ku­kin pai­na­vat 3–4 ki­loa, saa yh­teen­sä rei­lut vii­si ki­loa jau­he­li­haa. Sii­tä mää­räs­tä Meh­to­sen kah­den hen­gen ta­lous saa kai­ken tar­vit­se­man­sa li­han koko tal­ven ajak­si.

Mo­net tuo­tan­to­ka­nien kas­vat­ta­jat ovat maan­vil­je­li­jöi­tä, jol­loin ka­nin ra­vin­non voi saa­da omas­ta pel­los­ta. Täl­löin ka­nin­ruo­as­ta ei tar­vit­se mak­saa, ei­kä sitä myös­kään tar­vit­se kul­jet­taa kau­kaa.

”Mie­les­tä­ni ko­ti­tar­ve­tuo­tan­nos­sa on tär­ke­ää, et­tä li­haa tuo­te­taan suo­ma­lai­sit­tain. Ka­nil­le tu­li­si syöt­tää juu­ri suo­ma­lais­ta hei­nää ja vil­jaa, ei­kä tuo­da sitä mis­tään Kes­ki-Eu­roo­pas­ta. Ei­hän sii­nä oli­si mi­tään jär­keä”, sa­noo Meh­to­nen.

Muu­ta­man ka­nin al­ku­kus­tan­nuk­set häk­kei­neen vaih­te­le­vat 200 ja 500 eu­ron vä­lil­lä. Tä­män li­säk­si ka­nien ruo­kin­ta vie oman sum­man­sa, el­lei­vät ruo­at löy­dy omas­ta pel­los­ta. Ka­ni­naa­ras syn­nyt­tää kui­ten­kin hel­pos­ti kuu­des­ta kym­me­neen poi­kas­ta, use­am­man ker­ran vuo­des­sa.

”Äk­ki­ä­hän sil­lä li­han­tuo­tan­nol­la saa tuon al­ku­kus­tan­nuk­sen ka­tet­tua.”

Ra­haa sääs­tääk­seen moni ka­ne­ja tus­kin kui­ten­kaan kas­vat­taa.

”On­han sii­nä työ­tä. Ka­nia täy­tyy hoi­taa, lo­pul­ta se pi­tää teu­ras­taa ja liha val­mis­taa. Mut­ta sit­ten­hän sä tie­dät, mi­ten se liha on tuo­tet­tu. Mä it­se pi­dän sii­tä aja­tuk­ses­ta, et­tä kun se kani on sii­nä lau­ta­sel­la, mä tie­dän, mi­ten se on syn­ty­nyt, mi­ten sitä on hoi­det­tu ja mi­ten se on kuol­lut.”

Täs­tä syys­tä Meh­to­nen pi­tää ka­nin­li­haa eko­lo­gi­se­na li­ha­na. Ka­nia ei kul­je­te­ta pit­kiä mat­ko­ja teu­ras­ta­moon, vaan se teu­ras­te­taan it­se käyt­tä­mäl­lä tain­nu­tus­jous­ta ja te­rä­vää veis­tä. Teu­ras­ta­mi­seen ei tar­vi­ta eril­li­siä lu­pia, mut­ta kou­lu­tus­ta Meh­to­nen suo­sit­te­lee. Ka­nin­li­haa ei myös­kään kul­je­te­ta kaup­poi­hin, ei­kä sen mat­kal­la lau­ta­sel­le ole usei­ta vä­li­kä­siä. Kai­ken voi teh­dä it­se.

”Luu­len, et­tä syy­nä kas­va­tuk­seen on se, et­tä te­ho­tuo­tet­tua li­haa vie­ras­te­taan.”

Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä al­le kym­me­nen am­mat­ti­mais­ta yri­tyk­sek­si re­kis­te­röi­ty­nyt­tä li­ha­ka­nin­tuot­ta­jaa, jot­ka myy­vät tuot­ta­maan­sa ka­nin­li­haa eteen­päin. Mut­ta ko­ti­tar­ve­ka­nin­kas­vat­ta­jia on sa­to­ja.

”Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na oma­va­rais­ta­lou­teen siir­ty­mi­ses­tä on tul­lut tren­di ja se on tul­lut enem­män nuor­ten ih­mis­ten tie­toi­suu­teen. Niil­le, jot­ka tie­dos­ta­vat esi­mer­kik­si te­ho­tuo­tan­non on­gel­mat, voi­si ol­la luon­te­vam­paa syö­dä sel­lais­ta li­haa, jon­ka al­ku­pe­rän he tie­tä­vät.”

Toi­saal­ta nuo­ret ovat myös nii­tä, jot­ka vie­ras­ta­vat aja­tus­ta ka­nis­ta tuo­tan­to­e­läi­me­nä. He miel­tä­vät ka­nin lem­mi­kik­si. Ja sen Meh­to­nen ym­mär­tää.

Meh­to­sen ko­to­na jo­kai­nen kani ni­me­tään, vaik­ka ne lo­pul­ta pää­ty­vät­kin pa­taan. Se, et­tä kani lo­puk­si ta­pe­taan ja syö­dään, ei vai­ku­ta sii­hen, mi­ten Meh­to­nen suh­tau­tuu eläi­meen.

”Ta­val­laan oma­kin suh­tee­ni ka­nei­hin on ver­rat­ta­vis­sa lem­mi­kin ja omis­ta­jan vä­li­seen suh­tee­seen. Mä ar­vos­tan sitä eläin­tä heti sen elä­män alus­ta saak­ka. Kun se syn­tyy, mä tie­dän mi­hin tar­koi­tuk­seen se kas­vaa.”

Meh­to­sen mu­kaan ih­met­te­lyä sii­tä, kuin­ka oman lem­mik­kie­läi­men­sä voi syö­dä, kuu­lee ai­ka ajoin.

”Ky­sy­tään, et­tä söi­sit­kö sä kis­san tai koi­ran. No mi­nä­hän ai­na sa­non, et­tä voin syö­dä ihan mitä vaan.”

Enää Meh­to­sen lä­hi­pii­ris­sä tai työ­po­ru­kas­sa ai­hee­seen ei kui­ten­kaan suh­tau­du­ta ih­met­te­le­väs­ti.

Ka­nin­jal­kaan ruo­ka­pöy­däs­sä on to­tut­tu.

Laura Mehtonen

_______________________________________________________

Lau­ra Meh­to­sen oh­je ka­nin­li­han val­mis­tuk­seen

∙ Yk­si ko­ko­nai­nen kani, eli etu- ja ta­ka­ja­lat, ku­ve­li­ha sekä sisä- ja ul­ko­fi­leet, lei­ka­taan an­nos­pa­loik­si. Li­han pin­taan hie­ro­taan suo­laa ja mus­ta­pip­pu­ria, voi­daan myös voi­del­la si­na­pil­la.

∙ Liha rus­kis­te­taan ke­vy­es­ti pan­nul­la vois­sa.

∙ Uu­ni­vuo­kaan lai­te­taan poh­jal­le 2 dl pit­kä­jy­väis­tä rii­siä, 6 dl vet­tä ja yk­si lie­mi­kuu­tio sekä oman maun mu­kaan lo­raus ma­ke­aa chi­li­kas­ti­ket­ta. Vaih­te­lua saa esi­mer­kik­si li­sää­mäl­lä pur­kil­li­sen ana­nas­pa­lo­ja tai pap­ri­kan pa­loi­tel­tu­na.

∙ Rus­kis­te­tut li­ha­pa­lat ase­te­taan rii­sien pääl­le. Pan­nu huuh­del­laan noin 1 dl vet­tä, joka li­sä­tään vuo­kaan.

∙ Vuo­ka lai­te­taan uu­nin kes­ki­ta­sol­le, läm­pö­ti­lak­si 125 as­tet­ta. An­ne­taan hau­tua il­man kant­ta noin kol­me tun­tia.

∙ Nos­te­taan läm­pö­ti­la 150 as­tee­seen ja an­ne­taan hau­tua vie­lä tun­nin ajan. Täs­sä vai­hees­sa voi jou­tua li­sää­mään hie­man nes­tet­tä.

∙ An­na ve­täy­tyä het­ki en­nen tar­joi­le­mis­ta ja ri­pot­te­le pin­nal­le per­sil­jaa ja nau­ti!