JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oletko introvertti vai ekstrovertti – ja onko sillä väliä?

Toi­si­naan int­ro­ver­si­oon ja ekst­ro­ver­si­oon suh­tau­du­taan vah­vo­jen ste­re­o­ty­pi­oi­den kaut­ta. Luon­net­ta ku­vai­le­vien ter­mien van­gik­si ei kan­na­ta kui­ten­kaan jää­dä.

Luon­teen­piir­teet

25.1.2024
Journalistiikkaa opiskelevaa Timi Kärkiä on kutsuttu kultaiseksi noutajaksi, sillä keskusteluissa hänen on hankala pysyä aloillaan. Kuvat: Ada Pahkala

Journalistiikkaa opiskelevaa Timi Kärkiä on kutsuttu kultaiseksi noutajaksi, sillä keskusteluissa hänen on hankala pysyä aloillaan. Kuvat: Ada Pahkala

Ada Pahkala

Ada Pah­ka­la

On uu­den­vuo­de­naat­to. Ko­ti­bi­leis­sä on ol­lut haus­kaa jo pit­kään, mut­ta jon­kin ajan ku­lut­tua ih­mis­pal­jous ja ää­nek­kyys al­ka­vat riit­tää. Yh­täk­kiä raja tu­lee vas­taan. Ei­no pai­ne­lee no­pe­as­ti ulos il­man tak­ki­aan. Hän ei poh­ti­nut asi­aa tie­toi­ses­ti, mut­ta tun­si vain tar­vit­se­van­sa het­ken ai­kaa yk­sin. Sit­ten hän pa­laa ta­kai­sin si­säl­le.

Ei­no on int­ro­vert­ti, mut­ta hän ei ha­lu­ai­si luk­kiu­tua ky­sei­seen ter­miin. Ei­no viih­tyy ih­mis­ten seu­ras­sa ei­kä ha­lua ol­la ai­na yk­sin. Int­ro­ver­si­on voi­mak­kuus vaih­te­lee elä­män­ti­lan­teen ja päi­vän mu­kaan.

-So­si­aa­li­nen sie­to­ky­ky voi ol­la vä­häi­sem­pi, jos on kuor­mit­tu­nut muis­ta asi­ois­ta, Ei­no to­te­aa.

Int­ro­vert­ti-ekst­ro­vert­ti-jako tun­tuu­kin yk­sin­ker­tais­ta­val­ta.

-Ku­kaan ei mie­les­tä­ni ole täy­sin int­ro­vert­ti tai ekst­ro­vert­ti vaan se riip­puu ti­lan­tees­ta.

Haas­ta­tel­ta­van nimi on muu­tet­tu, sil­lä hän ha­lu­aa py­sy­tel­lä ano­nyy­mi­nä. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä Ei­non mu­kaan ter­mei­hin liit­tyy toi­si­naan lii­an kär­jis­tä­viä yleis­tyk­siä.

-Ekst­ro­vert­te­jä saa­te­taan pi­tää sel­lai­si­na “hy­vän­mie­len tyyp­pei­nä” ja int­ro­vert­te­jä an­kei­na yk­si­no­li­joi­na. It­se en ole tätä miel­tä.

Toi­nen ste­re­o­ty­pia, jon­ka Ei­no ha­lu­ai­si rik­koa on se, et­tä ekst­ro­ver­tit jut­te­li­si­vat vain pin­ta­puo­li­ses­ti ja int­ro­ver­tit naut­ti­si­vat ai­no­as­taan sy­väl­li­sis­tä kes­kus­te­luis­ta.

Ei­no saa so­si­aa­li­sis­ta ti­lan­teis­ta pal­jon, mut­ta usein ne myös kuor­mit­ta­vat. Hän tu­lee hy­vin toi­meen ih­mis­ten kans­sa, mut­ta mitä enem­män ih­mi­siä on ym­pä­ril­lä sitä vai­ke­am­pi kes­kus­te­lus­sa on luo­via.

-Isois­sa po­ru­kois­sa olen usein enem­män kuun­te­li­jan roo­lis­sa.

Jos isos­sa po­ru­kas­sa ei saa suun­vuo­roa, saat­taa olo tun­tua tur­hau­tu­neel­ta. Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­den jäl­keen Ei­no tar­vit­see pa­lau­tu­mi­sai­kaa yk­sin ja esi­mer­kik­si elo­ku­via kat­sel­len.

Ei­nol­le on usein sa­not­tu, et­tä hä­nel­le on help­po pu­hua, kos­ka hän an­taa ti­laa ei­kä puhu pääl­le.

-Usein ha­lu­ai­sin kyl­lä pu­hua, mut­ta en vält­tä­mät­tä saa suun­vuo­roa. Saan­kin ti­lan­teis­ta eni­ten ir­ti, kun olen kah­des­taan ih­mi­sen kans­sa.

Ei­no on huo­man­nut, et­tä on mu­ka­vaa teh­dä jo­tain sa­mal­la kuin jut­te­lee, jol­loin ei tar­vit­se kes­kit­tyä pel­käs­tään pu­hee­nai­hei­den kek­si­mi­seen. Myös vies­teil­lä jut­te­le­mi­nen tun­tuu luon­te­val­ta.

-Ai­kai­sem­piin vies­tei­hin voi pa­la­ta, jol­loin aja­tuk­sia saa het­ken muo­toil­la.

Ei­no on te­at­te­ri­har­ras­tuk­sen­sa myö­tä ajau­tu­nut usei­siin esiin­ty­mis­ti­lan­tei­siin.

-La­val­la ole­mi­nen jän­nit­tää, mut­ta siel­lä ylei­sö ei ole vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kans­sa­ni, jo­ten mi­nul­la on sel­keä roo­li, jon­ka mu­kaan toi­mia, hän poh­tii.

Työ­huo­nees­sa päi­vä on läh­te­nyt ener­gi­ses­ti käyn­tiin. Kes­kus­te­lu jat­kuu tau­ko­a­mat­ta ja Timi Kär­ki, 28, pi­tää sor­mia ris­tis­sä, jot­ta hän muis­tai­si kaik­ki ai­heet, jois­ta hä­nel­lä on sa­not­ta­vaa. Timi tuli pai­kan pääl­le töi­hin, vaik­ka pak­ko ei oli­si­kaan, jot­ta hän pää­si­si nä­ke­mään ih­mi­siä. Työ­pai­kan int­ro­ver­tit ovat kut­su­neet työ­huo­net­ta leik­ki­säs­ti hel­ve­tik­si. Ei­kä ih­me­kään - si­säl­tää­hän se pelk­kiä ekst­ro­vert­te­jä.

Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa jour­na­lis­tiik­kaa opis­ke­le­va Kär­ki ko­kee, et­tä ekst­ro­vert­tiys näh­dään hy­vä­nä asi­a­na työ­maa­il­mas­sa. Hän it­se kui­ten­kin on sitä miel­tä, et­tä int­ro­ver­tit saa­vat töis­sä enem­män ai­kaan, sil­lä he kes­kit­ty­vät enem­män sii­hen, mitä te­ke­vät.

-Joil­la­kin on kyl­lä sel­lai­nen ole­tus, et­tä ei tee töi­tä, jos pu­huu sa­mal­la, mut­ta ei se ihan niin­kään ole.

Kär­ki mää­rit­te­li­si ekst­ro­ver­si­on si­ten, et­tä ih­mis­ten seu­ras­sa viih­tyy ja sii­tä myös saa ener­gi­aa. Ekst­ro­vert­te­jä saa­te­taan pi­tää jois­sain asi­ois­sa pa­rem­pi­na, mut­ta toi­saal­ta suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa ar­vos­te­taan myös hil­jai­suut­ta.

-Ul­ko­mail­la mi­nul­le on mo­nes­ti sa­not­tu, et­tä en vai­ku­ta suo­ma­lai­sel­ta.

Kär­ki pys­tyy hyp­pää­mään mu­kaan kes­kus­te­luun puo­li­tut­tu­jen­kin kans­sa. Sik­si hän ei koe esi­mer­kik­si small tal­kia kiu­sal­li­sek­si.

Ekst­ro­vert­tiy­den huo­no­na puo­le­na Kär­ki nä­kee sen, et­tei kes­kus­te­lus­sa vält­tä­mät­tä muis­ta py­syä sii­nä ai­hees­sa, jos­ta piti pu­hua.

Toi­nen huo­no puo­li on se, et­tä voi ol­la haas­ta­vaa huo­ma­ta, mil­loin ih­mi­sis­tä tar­vit­si­si tau­koa.

-Saa­tan ol­la tosi pal­jon me­nos­sa ja sit­ten ih­me­tel­lä, mik­si olen niin vä­sy­nyt.

Usein aja­tel­laan, et­tei­vät ekst­ro­ver­tit voi kos­kaan ol­la yk­sin. Kär­ki kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä kaik­ki tar­vit­se­vat pa­lau­tu­mi­sai­kaa.

Kär­ki pa­lau­tuu kun­to­sa­lil­la, joka on ai­noa paik­ka, jos­sa hän ei puhu ke­nel­le­kään.

Timi Kärki on huomannut, että työmaailmassa ekstroverttiys saatetaan nähdä vahvuutena.

Timi Kärki on huomannut, että työmaailmassa ekstroverttiys saatetaan nähdä vahvuutena.

Ada Pahkala

Kär­ki viih­tyy usein isois­sa po­ru­kois­sa, kos­ka niis­sä huu­mo­ri toi­mii hä­nen mie­les­tään par­hai­ten. Kär­kiä on ku­vat­tu kul­tai­sek­si nou­ta­jak­si, kos­ka kes­kus­te­luis­sa hä­nen on vai­ke­aa py­syä aloil­laan.

-Pää kään­tyi­lee, jos eri puo­lil­la on mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja, hän nau­rah­taa.

Tii­mi­töis­sä Kär­ki pää­tyy usein joh­ta­jan roo­liin, mikä use­as­ti tois­tu­es­saan voi kuor­mit­taa. Joh­ta­mi­sen li­säk­si myös esiin­ty­mi­nen tun­tuu luon­te­val­ta.

-Iro­ni­ses­ti en sil­ti ole näy­tel­lyt mis­sään ja jos soi­tan mu­siik­kia, en soi­ta sitä ke­nel­le­kään.

Li­säk­si Kär­ki on huo­man­nut, et­tä pa­ri­suh­tees­sa voi tul­la haas­tei­ta, jos toi­nen kump­pa­neis­ta on ekst­ro­vert­ti ja toi­nen int­ro­vert­ti.

-Ai­em­min mi­nul­le oli han­ka­la ym­mär­tää, et­tä toi­nen ih­mi­nen tar­vit­see enem­män ti­laa ja omaa ai­kaa.

Yli­o­pis­ton­leh­to­ri Mari Hert­ta­lam­pi Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton psy­ko­lo­gi­an lai­tok­sel­ta on huo­man­nut, et­tä int­ro­vert­ti ja ekst­ro­vert­ti ter­mei­hin lii­te­tään usein tie­tyn­lai­sia ste­re­o­ty­pi­oi­ta. Ekst­ro­vert­te­jä pi­de­tään usein so­si­aa­li­si­na, ener­gi­si­nä ja ulos­päin suun­tau­tu­nei­na. Int­ro­vert­tei­hin suh­tau­du­taan enem­män ve­täy­ty­vi­nä, hil­jai­sem­pi­na ja yk­sin viih­ty­vi­nä.

Ekst­ro­ver­sio ja int­ro­ver­sio ovat per­soo­nal­li­suu­den piir­tei­tä, jot­ka si­joit­tu­vat sa­man ja­nan ää­ri­päi­hin. Useim­mat ih­mi­set si­joit­tu­vat ja­nan kes­kel­le ei­vät­kä siis ole täy­sin int­ro­vert­te­jä tai ekst­ro­vert­te­jä.

-It­se­ään ei tar­vit­se lu­ki­ta vain yh­teen so­si­aa­li­seen iden­ti­teet­tiin.

Se, mi­ten eri ti­lan­teis­sa toi­mi­taan, riip­puu usein jopa enem­män ti­lan­tees­ta kuin ih­mi­sen si­säi­sis­tä te­ki­jöis­tä. Eri ti­lan­teis­sa saa toi­mia eri ta­voin.

-Kan­nat­taa muis­taa, et­tä vaik­ka oli­si kuin­ka ulos­päin suun­tau­tu­nut, ei ai­na tar­vit­se jak­saa ol­la ää­nes­sä ja tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin. Sa­moin ei kan­na­ta aja­tel­la, et­tä int­ro­vert­ti­nä juh­lis­sa ei voi­si ol­la haus­kaa.

Int­ro­ver­sio ja ekst­ro­ver­sio liit­ty­vät suu­ril­ta osin ym­pä­ris­tön ja pe­ri­män yh­teis­vai­ku­tuk­seen. Jos esi­mer­kik­si hen­ki­lö on hil­jai­sem­pi, hä­nel­tä saa­te­taan ot­taa enem­män pu­heen­vuo­ro­ja, mikä han­ka­loit­taa pu­heen­vuo­ron saa­mis­ta en­ti­ses­tään.

Per­soo­nal­li­suu­den piir­teet kan­nat­taa Hert­ta­lam­men mu­kaan op­pia tun­nis­ta­maan it­ses­sään. Ih­mi­nen voi tie­toi­ses­ti pyr­kiä vai­kut­ta­maan omaan käyt­täy­ty­mi­seen­sä.

-Ää­ne­käs ja pal­jon roo­lia ot­ta­va hen­ki­lö voi kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä an­taa muil­le ti­laa. Ve­täy­ty­väm­pi voi puo­les­taan har­joi­tel­la, mi­ten sai­si oman ää­nen­sä kuu­lu­viin.