JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Perhe kärsii, harrastukset jäävät – Eero Vainio on tehnyt jopa 15-tuntisia työpäiviä, jotta Petäjävesi selviäisi kriiseistään

Kun­ta­joh­ta­jien stres­sis­tä ja uu­pu­muk­ses­ta ei pu­hu­ta. Pe­tä­jä­ve­den kun­nan­joh­ta­ja Ee­ro Vai­ni­on vuo­si on ol­lut rank­ka kun­tak­rii­sien ve­nyt­tä­es­sä työ­päi­viä. Per­heel­le ei ole jää­nyt tar­peek­si ai­kaa, ja il­lat saat­ta­vat ku­lua kyl­mäs­sä sau­nas­sa pu­he­li­meen pu­hu­es­sa.

Työ­hy­vin­voin­ti

16.1.2020
Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio on työskennellyt syksyllä usein aamusta iltaan, eikä pöydän putsaamiseen ole silti ollut aikaa. Vaikka kunnan kriisien vuosi on ollut rankka Vainiolle, matkaan on mahtunut onnistumisen kokemuksiakin. "Jos huomaa, että vuorovaikutuksella ja tietynlaisella sitkeydellä saadaan asioita eteenpäin, eivätkä ihmiset jää mököttämään. Tuulivoimapuisto menee eteenpäin, ja talousarviokin meni yksimielisesti hallituksessa läpi. On asioita, joista olen iloinen ja onnellinen töissä", Vainio kertoo. KUVA: Jari Valtee

Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio on työskennellyt syksyllä usein aamusta iltaan, eikä pöydän putsaamiseen ole silti ollut aikaa. Vaikka kunnan kriisien vuosi on ollut rankka Vainiolle, matkaan on mahtunut onnistumisen kokemuksiakin. "Jos huomaa, että vuorovaikutuksella ja tietynlaisella sitkeydellä saadaan asioita eteenpäin, eivätkä ihmiset jää mököttämään. Tuulivoimapuisto menee eteenpäin, ja talousarviokin meni yksimielisesti hallituksessa läpi. On asioita, joista olen iloinen ja onnellinen töissä", Vainio kertoo. KUVA: Jari Valtee

Jari Valtee

Jari Val­tee

Täs­sä ra­ken­nuk­ses­sa on ol­lut ras­kas vuo­si.

Ja ras­kas vuo­si on ol­lut myös kun­nan­ta­lon nä­ky­vim­mäl­le hah­mol­le, kun­nan­joh­ta­ja Ee­ro Vai­ni­ol­le.

Pe­tä­jä­ve­den kun­nan vuo­si on ol­lut vai­kea. Kun­ta on jou­tu­nut mak­sa­maan Kes­ki-Suo­men Va­lo­kui­tu­ver­kot oy:n lai­no­ja, jot­ka val­tio hou­kut­te­li ta­kaa­maan epä­on­nis­tu­nees­sa hol­din­gyh­ti­öp­ro­jek­tis­sa. Kun­nan ta­lous­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va, kun me­not ovat vii­me vuo­si­na kas­va­neet ja tu­lot pie­nen­ty­neet. Ti­lin­pää­tö­sen­nus­te on 1,5 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen, ja myös en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­o­luon­nos on sitä mil­joo­nan eu­ron ver­ran. Mar­ras­kuun alus­sa kun­ta jou­tui aloit­ta­maan yt-neu­vot­te­lut, joi­den tar­koi­tuk­se­na oli kar­sia kun­nan hen­ki­lös­töä 16 hen­ki­lö­työ­vuo­del­la seu­raa­van kol­men vuo­den ai­ka­na. Val­ti­on hou­kut­te­le­ma­na, mut­ta ei tu­ke­ma­na.

Erään­lai­nen lop­pu­hui­men­tu­ma vuo­del­le oli ve­sik­rii­si, joka puh­ke­si lo­ka­kuun alus­sa. Pe­tä­jä­ve­den suu­rin ve­de­not­ta­mo sul­jet­tiin epä­puh­tauk­sien ta­kia. Vä­lil­lä kun­ta­lais­ten tuli keit­tää ta­lous­ve­ten­sä. Keit­to­kiel­los­ta on jo luo­vut­tu, mut­ta asuk­kai­ta on ke­ho­tet­tu puo­lit­ta­maan ve­si­joh­to­ve­den käyt­tön­sä. Ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tu­nee jou­luun men­nes­sä, mut­ta kun­ta­lai­set ovat saa­neet näh­dä mel­koi­ses­ti li­sä­vai­vaa syk­syn ai­ka­na. Krii­si on työl­lis­tä­nyt kui­ten­kin eri­tyi­ses­ti Vai­ni­o­ta ja kun­nan tek­ni­sen toi­men hen­ki­lös­töä.

Pe­tä­jä­ve­den kun­nan­ta­lon Kun­ta­lan käy­tä­vil­lä on var­sin hil­jais­ta kol­mel­ta kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä. Jois­ta­kin työ­huo­neis­ta ka­jas­taa valo, toi­sis­ta on työn­te­ki­jä jo läh­te­nyt täl­tä päi­väl­tä ko­tiin.

Kun­nan­joh­ta­ja Ee­ro Vai­nio kä­ve­lee työ­huo­nee­seen­sa pe­räs­sään hal­lin­to­joh­ta­ja An­ni Ha­ka­la ja tek­ni­nen joh­ta­ja Mat­ti Va­ris. Vai­nio is­tah­taa ko­neen­sa ää­reen ja avaa Word-do­ku­men­tin, jon­ka ot­si­kok­si muo­tou­tuu “Pe­tä­jä­ve­del­lä ve­den­käy­tön sään­nös­te­lyä jat­ket­ta­va yhä”.

Kol­mik­ko muo­toi­lee kol­me viik­koa van­haan tie­dot­tee­seen muu­tok­set ja ajan­koh­tai­sen ti­lan­teen: ve­den sään­nös­te­lyä on jat­ket­ta­va, uu­si po­ra­kai­vo val­mis­tu­nee jou­lu­kuus­sa ja uu­den pää­ve­de­not­ta­mon ra­ken­ta­mi­nen odot­taa alu­e­hal­lin­ta­vi­ras­ton lu­paa.

“Pi­täi­si­kö tä­hän li­sä­tä jo­tain, et­tä se oli­si vä­hän vä­hem­män for­maa­lia? On­nek­sem­me, tai jo­tain? Vaik­ka ‘pois­tui vii­me vii­kol­la on­nek­sem­me’. Kun se on pik­kui­sen ren­nom­pi, se tuo tun­teen, et­tä tääl­lä ei ol­la vain ano­nyy­me­jä by­rok­raat­te­ja, jot­ka huu­te­le­vat yl­hääl­tä. Olem­me sa­mas­sa kai­vos­sa”, Vai­nio poh­dis­ke­lee teks­tiä luon­nos­tel­les­saan.

Pa­rin­kym­me­nen mi­nuu­tin pääs­tä tie­do­te on val­mis, ja se lä­he­te­tään me­di­oil­le. Heti pe­rään Va­ris pyy­tää Vai­ni­ol­ta het­ken kah­den­kes­kei­seen kes­kus­te­luun. Kun se on ohi, pu­he­lin pi­ri­see jäl­leen.

Tätä se on ol­lut koko syk­syn.

“Täs­sä on työn­te­ki­jöi­den kans­sa käy­ty kes­kus­te­lua työs­sä jak­sa­mi­ses­ta. Tänä syk­sy­nä kuor­mi­tuk­set ovat ol­leet ai­ka ko­via kaut­ta lin­jan”, Vai­nio sa­noo ja huo­kai­see.

“Kun­ta­ta­lou­des­sa ele­tään his­to­ri­al­li­sen han­ka­laa vuot­ta. Päät­tä­jil­le se on tuot­ta­nut jän­ni­tet­tä, ja on pi­tä­nyt teh­dä ki­mu­rant­te­ja pää­tök­siä. Li­säk­si pie­nis­sä kun­nis­sa mo­nil­la joh­ta­jil­la on kak­si­ja­koi­nen toi­men­ku­va. Esi­mer­kik­si pe­rus­tur­va­joh­ta­ja te­kee myös so­si­aa­li­työ­tä.”

Kun­ta­ta­lou­des­sa ele­tään his­to­ri­al­li­sen han­ka­laa vuot­ta.

Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­ta on tul­lut säh­kö­pos­ti. Kun­nan­joh­ta­jan edes­sä on pit­kä teks­ti, joka pi­täi­si tar­kis­taa.

“Sin­ne tu­lee ylei­ses­tä kui­vuus­ti­lan­tees­ta ja täs­tä Pe­tä­jä­ve­den ta­pauk­ses­ta re­por­taa­si. Tämä on ol­lut nyt joka puo­lel­la esil­lä”, Vai­nio aloit­taa ker­to­maan ja aset­taa pu­he­li­men kor­val­leen.

“No mor­jes­ta Samp­sa, Ee­ro täs­sä. Oli­si har­vi­nai­nen ti­lai­suus, et­tä pi­täi­si pääs­tä läh­te­mään töis­tä koh­ta ja men­nä kat­so­maan las­ten kans­sa elo­ku­vaa 17.30. On­ko sul­la sen jäl­keen mi­tään? So­pii­ko, jos pa­la­taan sii­hen sen Late Lam­paan jäl­keen, kel­lo oli­si jo­tain 19?”

Pit­käk­si ve­ny­vät päi­vät ovat ol­leet enem­män sään­tö kuin poik­keus. Tä­nään­kin Vai­nio on eh­ti­nyt käy­dä kun­nan­ta­lon työn­te­ki­jöi­den kans­sa läpi kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­siä, ve­si­ti­lan­net­ta ja yt-neu­vot­te­lui­ta. Sen jäl­keen oli hal­lin­to­tii­min jär­jes­tä­mä jou­lu­bin­go, lou­nas Keu­ruun kau­pun­gin­joh­ta­jan Han­nu Mar­sin kans­sa, kes­kus­te­lu Kes­ki­maan toi­mi­tus­joh­ta­jan Ant­ti Mää­tän ja pu­he­lu kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Han­na Hau­ta­mä­en kans­sa. Tä­män työ­päi­vän hän jät­tää ko­ko­naan taak­seen vas­ta il­tai­sen pu­he­lun jäl­keen. Maa­nan­tai­na työ­päi­vä lop­pui yh­dek­säl­tä, tiis­tai­na kah­dek­sal­ta.

Jos suu­rin­ta syy­tä li­sään­ty­nee­seen työ­mää­rään et­sii, se on ve­sik­rii­si. Tek­ni­sen sek­to­rin työn­te­ki­jät ovat jou­tu­neet käyt­tä­mään kai­ken työ­ai­kan­sa on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si. Kun­nan­joh­ta­jan vas­tuul­la on py­syä he­reil­lä, tie­dot­taa asi­as­ta ja vas­tail­la ky­sy­myk­siin sekä toi­mit­ta­jil­le et­tä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kun­ta­lai­sil­le. Kun­nas­sa ei ole eril­lis­tä vies­tin­tä­vas­taa­vaa tai tie­dot­ta­jaa.

“Hir­ve­än pit­käl­le ei voi men­nä de­le­goin­nis­sa. Täs­sä ve­si­hom­mas­sa on vie­lä eri­tyi­nen in­ten­si­teet­ti: täs­sä on hir­veä mää­rä kun­ta­lais­ten, päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten tun­ne­la­taus­ta. Kyse on niin pe­rus­tar­pees­ta.”

Vai­ni­on mu­kaan en­sim­mäi­set pari päi­vää me­ni­vät päi­vys­tä­mi­ses­sä ja vas­tai­le­mi­ses­sa. En­sim­mäi­sen vii­kon­lo­pun ai­ka­na ku­lui yli kuu­si tun­tia toi­mit­ta­jien pu­he­lui­hin.

Elä­ke­lai­tos Keva on tut­ki­nut kun­ta­työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­tia vuo­des­ta 2008. Hen­ki­nen kuor­mi­tus on kas­va­nut vuo­des­ta 2012. Vii­mei­sim­mäs­sä, vuon­na 2018 teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa noin vii­den­nes kun­ta­joh­ta­jis­ta koki mel­ko pal­jon tai erit­täin pal­jon stres­siä.

Vai­ni­ol­le suu­rin pai­ne tu­lee kui­ten­kin työ­mää­räs­tä ja te­ke­mät­tö­mis­tä asi­ois­ta. Ta­lou­sar­vi­oi­den, toi­mit­ta­jil­le vas­taa­mis­ten ja po­liit­ti­ses­ti hy­väk­syt­tä­vien pää­tös­ten te­ke­mi­nen ve­sik­rii­sin kes­kel­lä tuot­taa stres­siä. Edes 15 tun­nin työ­päi­vät ei­vät tun­nu ai­na riit­tä­vän.

“Pri­o­ri­soin­tia on pi­tä­nyt teh­dä. Joi­ta­kin asi­oi­ta on pi­tä­nyt jät­tää hoi­ta­mat­ta, ku­ten pöy­dän sii­vo­a­mi­nen”, hän sa­noo ja kat­soo val­ta­vaa kir­jo­jen ja pa­pe­rei­den röyk­ki­ö­tä työ­pöy­däl­lään.

Vai­nio on suos­tu­nut he­ad­hun­te­rien toi­vees­ta ha­ke­maan muun mu­as­sa Vih­din kun­nan­joh­ta­jak­si ja Jäm­sän kau­pun­gin­joh­ta­jak­si sekä ha­ke­nut it­se Lah­den kau­pun­gin­joh­ta­jak­si. Mar­ras­kuus­sa Vai­nio haki Tam­pe­reel­le si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si. Kos­ka haut ovat jul­ki­sia, Vai­nio ei ole sel­vin­nyt ky­see­na­lais­tuk­sit­ta. Tie­to Tam­pe­reel­le ha­ke­mi­ses­ta jul­kais­tiin en­sin Aa­mu­leh­des­sä, sit­ten Suur-Keu­ruus­sa ja Kes­ki­suo­ma­lai­ses­sa.

Pai­kal­li­nen Fa­ce­book-pus­ka­ra­dio, Me Pe­tä­jä­ve­ti­set, ak­ti­voi­tui heti kes­kus­te­le­maan. Yk­si kir­joit­ti: “Näil­lä näy­töil­lä ja ta­lous­tie­doil­la pää­see kor­kein­taan yli hi­ki­än apu sii­vo­jan avus­ta­jaks..” ja jat­koi: “Ro­tat jät­tää up­po­a­van lai­van..”

Jäl­kim­mäi­seen Vai­nio kom­men­toi ryh­mäs­sä: “Minä en ole rot­ta ei­kä lai­va ole up­po­a­mas­sa.”

Suu­ri osa kom­men­toi­jis­ta tu­kee Vai­ni­o­ta, mut­ta mu­kaan mah­tuu mel­ko sään­nöl­li­ses­ti myös syy­tök­siä.

“Ei­hän ne ki­vo­ja ole. Kun­nan­joh­ta­ja­kin on tun­te­va ih­mi­nen. Jot­kut­han sa­no­vat, et­tä kun olet kun­nan­joh­ta­ja ja tie­naat seit­se­män ton­nia, se kuu­luu sii­hen. Ih­mi­sil­lä jak­sa­mi­nen on ra­jal­lis­ta. Mut­ta ei tuom­moi­siin pidä jää­dä kiin­ni. En­ti­se­nä kou­lu­kiu­sat­tu­na sitä kes­tää ai­ka pal­jon”, Vai­nio heit­tää.

Jos so­si­aa­li­nen me­dia on omi­aan tuo­maan li­sä­pai­nei­ta kun­ta­joh­ta­jien työ­hön, vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä on näh­ty myös suun­tauk­sia pa­rem­paan. Vuon­na 1993 voi­maan as­tu­neen kun­ta­la­ki­muu­tok­sen jäl­keen kun­nan­joh­ta­ja voi­tiin ir­ti­sa­noa pel­kän luot­ta­mus­pu­lan vuok­si. 2015 kun­ta­la­kia uu­dis­tet­tiin jäl­leen. Kun­tien ja kun­nan­joh­ta­jien tuli al­le­kir­joit­taa joh­ta­ja­so­pi­mus, jos­sa vas­tuut, odo­tuk­set ja oi­keu­det lis­ta­taan. Jat­ku­va epä­var­muus työ­pai­kas­ta vä­he­ni.

Ei­hän ne ki­vo­ja ole. Kun­nan­joh­ta­ja­kin on tun­te­va ih­mi­nen.

Vai­nio pää­tyi 3 850 asuk­kaan Pe­tä­jä­ve­del­le päi­vä en­nen kuin sai mais­te­rin pa­pe­rit Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta. Tie kes­ki­suo­ma­lai­seen pik­ku­pi­tä­jään on ol­lut mo­ni­pol­vi­nen.

Hän on ko­toi­sin Lah­des­ta, jos­sa hän kävi pe­rus­kou­lun ja lu­ki­on. Kiin­nos­tus pää­tök­sen­te­koon läh­ti jo ylä­as­te­a­jois­ta, jol­loin hän ha­keu­tui Lau­neen kou­lun op­pi­las­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si.

“Halu vai­kut­taa läh­ti siel­tä ruis­lei­vän hank­ki­mi­ses­ta, kun oli huo­not kou­lu­ruo­at. Pu­heen­joh­ta­juus oli voi­maut­ta­va ko­ke­mus: ta­ju­si, et­tä mu­a­han kuun­nel­laan. Kun on oi­kea asia, kyl­lä kes­ki­mää­rin ote­taan toi­set va­ka­vas­ti.”

Ar­mei­jan suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen hän aloit­ti kun­nal­lis­po­li­tii­kan opin­not Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa. Sii­tä eteen­päin hän on ol­lut pät­kä­töis­sä Nas­to­lan kes­kus­hal­lin­nos­sa, har­joit­te­lus­sa Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa, suun­nit­te­li­jan teh­tä­vis­sä Hä­meen­lin­nan kau­pun­gil­la, pro­jek­ti­a­vus­ta­ja­na Kun­ta­lii­tol­la, seu­dul­li­sen ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nan ve­tä­jä­nä Lah­des­sa sekä Päi­jät-Hä­meen maa­kun­ta­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Opin­to­jen ja töi­den ohes­sa hän oli myös po­li­tii­kas­sa. 20-vuo­ti­aa­na en­sim­mäi­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­saan 2007 hän sai 926 ään­tä. Po­liit­ti­sen uran­sa hui­pun hän saa­vut­ti tou­ko­kuus­sa 2012, kun hä­net va­lit­tiin SDP:n kol­man­nek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si. Nok­ki­mis­jär­jes­tyk­ses­sä hä­nen edel­lään oli­vat vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­ru ja kan­sa­ne­dus­ta­ja Ant­ti Lindt­man. Taak­se puo­lu­e­val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­vaa­lis­sa jäi muu­an Ant­ti Rin­ne.

“Py­rin ra­ken­ta­maan uraa niin, et­tä mi­nul­la oli­si ko­ke­mus­ta eri ko­koi­sis­ta kun­nis­ta, kau­pun­geis­ta ja or­ga­ni­saa­ti­ois­ta. Kun pu­to­sin de­ma­rien va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­tos­ta, syn­tyi­vät lap­set, ja sain­kin per­he-elä­män. Tein kun­ta- ja alu­e­joh­ta­mi­sen kan­din ja gra­dun sekä hain töi­tä. Kos­ka olin opis­kel­lut kun­ta­vir­ka­mie­hek­si, mi­nul­le ei ol­lut mie­le­käs­tä ol­la enää po­li­tii­kas­sa. Sit­ten hain tän­ne ja tu­lin va­li­tuk­si.”

Kol­me ja puo­li vuot­ta kun­nan­joh­ta­ja­na Pe­tä­jä­ve­del­lä ovat ol­leet mie­lek­käi­tä. Vai­nio ker­too op­pi­neen­sa it­ses­tään ja ih­mi­sis­tä, joh­ta­mi­ses­ta ja re­hel­li­syy­des­tä. Vaih­dos puo­lu­e­maa­il­mas­ta kun­ta­vir­ka­mie­hek­si on teh­nyt hy­vää, ja po­li­tii­kan var­jo­puo­let ym­pä­röi­vät Vai­ni­o­ta vä­hem­män.

Mut­ta nyt on kii­re. Late Lam­paan al­ka­mi­seen on enää tun­ti, ja lap­set pi­täi­si ha­kea päi­vä­ko­dis­ta.

Vainio on viihtynyt kolmesta ja puolesta vuodestaan Petäjävedellä. "Sijainti on mainio, ja tyttöjen päiväkoti on kunnantalon vieressä. On siinä mielessä helppoa, ettei tarvitse olla puolta tuntia ruuhkassa", hän sanoo. KUVA: Jari Valtee

Vainio on viihtynyt kolmesta ja puolesta vuodestaan Petäjävedellä. "Sijainti on mainio, ja tyttöjen päiväkoti on kunnantalon vieressä. On siinä mielessä helppoa, ettei tarvitse olla puolta tuntia ruuhkassa", hän sanoo. KUVA: Jari Valtee

Jari Valtee

Kaup­pa­tie­tei­den toh­to­ri An­ne­mai­ja Sum­ma­nen tut­ki tuo­rees­sa väi­tös­kir­jas­saan kun­tien joh­to­ryh­män jä­sen­ten työ­uu­pu­mus­ker­to­muk­sia. Tut­ki­muk­sen mu­kaan työ­uu­pu­mus koh­dis­tuu kun­nan­joh­ta­jaan, joh­to­ryh­män jä­se­neen ja si­ten kun­nis­sa hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­sen ylim­pään kär­keen. Huo­no hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen, esi­mie­hen tuen puu­te ja vä­häi­nen luot­ta­mus ai­heut­ta­vat työ­uu­pu­mus­ta.

Tämä ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti pie­nis­sä kun­nis­sa, jois­sa ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne järk­kyy kau­pun­ke­ja hel­pom­min ja jos­sa suun­nit­te­lu­vir­ka­mie­hiä tai muu­ta hen­ki­lös­töä on var­sin vä­hän. Uu­pu­mus saat­taa nä­kyä teh­tä­vien te­ke­mät­tä jät­tä­mi­se­nä tai mui­na haas­tei­na. Rek­ry­toin­nit ei­vät vält­tä­mät­tä on­nis­tu, ja kun­nan hen­ki­lös­tö jou­tuu ot­ta­maan sai­raus­lo­maa.

“Pi­täi­si saa­da syn­ty­mään avoin kes­kus­te­lu. Joh­to­ryh­mäs­sä­kin ha­vai­taan, on­ko joku uu­pu­nut työ­kuor­man al­le. Työ­pai­neet voi­vat ol­la ajoit­tain ko­vi­a­kin. Luot­ta­mus­hen­ki­lös­töl­lä voi ol­la mo­nia eri­lai­sia po­liit­ti­sia vaa­ti­muk­sia, jot­ka vai­kut­ta­vat kun­nan­joh­ta­jan jak­sa­mi­seen ja työ­hy­vin­voin­tiin. Po­liit­ti­sel­ta puo­lel­ta pi­täi­si tul­la tu­kea”, An­ne­mai­ja Sum­ma­nen sa­noo.

Kun­ta­joh­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja ja Jo­en­suun kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kar­ja­lai­nen on sa­moil­la lin­joil­la. Ver­kos­to­ja kyl­lä on: joh­to­ryh­mä, seu­dul­li­sia kun­ta­joh­ta­ja­ko­kouk­sia, muut maan kun­ta­joh­ta­jat, val­tuus­tot ja hal­li­tuk­set.

“Ihan­ne­ti­lan­ne­han on se, et­tä työs­sä voi tu­keu­tua työ­nan­ta­jan edus­ta­jiin ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jiin. Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä luot­ta­mus oli­si luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kans­sa va­kaal­la poh­jal­la”, Kar­ja­lai­nen sa­noo.

“Jos or­ga­ni­saa­ti­on tuki läh­tee, sitä on ai­ka vai­kea oi­kais­ta, vaik­ka tah­to­a­kin oli­si. Olen ha­vain­nut, et­tä nuo­ret kun­ta­joh­ta­jat ot­ta­vat ihan eri­lai­sen ot­teen ver­tais­tu­keen ja ver­kos­toi­hin, mikä on pel­käs­tään po­si­tii­vis­ta. Suur­ten ikä­luok­kien kun­ta­joh­ta­jat pai­ni­vat usein asi­oi­den kans­sa yk­sin”, hän li­sää.

Vai­nio edus­taa omaa su­ku­pol­ve­aan. Hän ke­huu työ­yh­tei­sö­ään ja sil­tä saa­maan­sa tu­kea, niin kas­vo­tus­ten kuin etä­nä. Joh­to­ryh­mä on luo­nut it­sel­leen What­sapp-ryh­män, jo­hon voi tar­peen vaa­ties­sa avau­tua miel­tä as­kar­rut­ta­vis­ta asi­ois­ta. Vai­nio pe­rus­ti sa­man­kal­tai­sen ryh­män myös nuo­ril­le kun­ta­joh­ta­jil­le. Vai­nio ker­too ryh­mien aut­ta­neen jak­sa­mi­ses­sa.

“Ke­nen­kään ei tar­vit­se esit­tää täy­del­lis­tä, vaan voi ky­syä, ja jos­kus voi ol­la huo­no päi­vä­kin. Se on se kai­kis­ta hie­noin asia.”, Vai­nio sa­noo as­tel­les­saan vuo­si­mal­lin 2001 Ford Fo­cuk­sel­leen.

Suur­ten ikä­luok­kien kun­ta­joh­ta­jat pai­ni­vat usein asi­oi­den kans­sa yk­sin.

Au­to kaar­taa päi­vä­ko­din pi­haan. Toi­nen tyt­tä­ris­tä juok­see si­sä­pi­han puo­lei­sel­le por­til­le isään­sä vas­taan.

“Isii­ii!”

“Mooi!”

“Men­nään Late Lam­mas­ta kat­so­maan!”

Työ ja va­paa-ai­ka ovat Vai­ni­on ar­jes­sa hä­mär­ty­neet tänä syk­sy­nä huo­mat­ta­vas­ti. Hän on usein men­nyt jo kah­dek­sak­si ja tul­lut vas­ta il­ta­yh­dek­säl­tä ta­kai­sin. Syk­sy on ol­lut kun­nan­joh­ta­jas­ta tur­haut­ta­vaa, kos­ka ta­ka­pen­kil­lä nau­res­ke­le­vil­le ne­li­vuo­ti­ail­le ha­lu­ai­si an­taa enem­män ai­kaa.

“Alus­sa olin niin in­nois­sa­ni, et­tä jos vie­tin kak­si päi­vää työ­mat­kal­la Hel­sin­gis­sä, työ­tä­hän oli vain se, mikä on työ­ai­kaa. Mut­ta jos ajat­te­lee ko­tia ja lap­sia, on täy­sin tri­vi­aa­lia, mitä isä te­kee duu­ni­mat­kal­la: on­ko ol­lut ju­nas­sa, ko­kouk­ses­sa, ho­tel­lis­sa vai baa­ris­sa olu­el­la. Yh­tä lail­la se on työn ta­kia pois­sa ole­mis­ta.”

“Sky­pel­lä pys­tyy ai­ka pal­jon ny­ky­ään hoi­ta­maan. Ei se kai­kes­sa sil­ti kor­vaa. Koh­ta­lai­sen tär­kei­tä­kin jut­tu­ja jää, mut­ta suu­ri osa mer­kit­tä­vis­tä ko­kouk­sis­ta/ti­lai­suuk­sis­ta on Hel­sin­gis­sä. Sin­ne läh­te­mi­seen on koh­ta­lai­sen kor­kea kyn­nys”, Vai­nio har­mit­te­lee.

Va­paa-ajan har­ras­tuk­set­kin kär­si­vät, jos päi­vät ve­ny­vät. Vai­nio ker­too yrit­tä­vän­sä käy­dä pe­laa­mas­sa jal­ka­pal­loa tai ko­ri­pal­loa sil­loin kun eh­tii. Edel­li­sis­tä sun­nun­tai­sin pe­lail­ta­vis­ta puo­li­tois­ta­tun­ti­sis­ta ko­ri­pal­loi­luis­ta on vie­räh­tä­nyt yli kak­si kuu­kaut­ta.

Edel­lis­vuo­sia hei­kom­pi pa­lau­tu­mi­nen on nä­ky­nyt myös unis­sa.

“Kyl­lä ne työ­a­si­at ovat tul­leet tänä syk­sy­nä uniin. Nu­kun nor­maa­lis­ti kuin vau­va. En yleen­sä näe kau­he­as­ti unia. Hy­vät unet oli­si­vat älyt­tö­män tär­keä asia, eten­kin kuor­mit­ta­vi­na ai­koi­na.”

Vai­nio aloit­ti pi­a­non­soi­ton vii­me vuon­na. Mu­si­soin­ti, edes puo­len tun­nin mit­tai­nen, kan­sa­lai­so­pis­tol­la kah­den vii­kon vä­lein aut­taa nol­laa­maan ruuh­kais­ta pää­tä.

“Työ on in­ten­sii­vis­tä, ja kun tu­lee ko­tiin, kova syke jat­kuu koko ajan. Nuo­tit ja soit­ta­mi­nen pi­tää ope­tel­la. Se on jo­tain ihan muu­ta.”

Jos ajat­te­lee ko­tia ja lap­sia, on täy­sin tri­vi­aa­lia, mitä isä te­kee duu­ni­mat­kal­la: on­ko ol­lut ju­nas­sa, ko­kouk­ses­sa, ho­tel­lis­sa vai baa­ris­sa olu­el­la. Yh­tä lail­la se on työn ta­kia pois­sa ole­mis­ta.

Vai­nio kur­vaa oma­ko­ti­ta­lon­sa pi­haan. Heti pe­rään vie­reen ajaa toi­nen­kin au­to. Siel­tä nou­se­va puo­li­so an­taa Vai­ni­ol­le mer­kit­se­vän kat­seen. Nyt on kii­re syö­dä, et­tei mene Late Lam­mas sivu suun.

Per­he on kun­ta­joh­ta­jien tuo­reim­man työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn mu­kaan yk­si tär­keim­mis­tä jak­sa­mis­ta edis­tä­vis­tä te­ki­jöis­tä. Vai­ni­on ta­pauk­ses­sa syk­sy, tai oi­ke­as­taan koko vuo­si, on vai­kut­ta­nut per­he-elä­mään. Hyö­dyl­li­sis­tä vai­ku­tuk­sis­ta on ol­lut vai­ke­aa saa­da kaik­ki ir­ti, kun per­heel­le on jää­nyt ai­em­paa vä­hem­män ai­kaa.

“Ihan hy­vin sitä sil­lä ta­val­la kui­ten­kin jak­saa. On ol­lut sen ver­ran ko­vis­sa pai­kois­sa ai­em­min, niin tie­tää. Mut­ta se, mitä minä jak­san, on enem­män kuin mikä on per­heen kan­nal­ta kes­tä­vää”, Vai­nio myön­tää.

“Oho.”

Vai­nio kaa­taa epä­huo­mi­os­sa hy­vää, käyt­tö­kel­pois­ta läh­de­vet­tä pois. Sitä oli­si voi­nut hyö­dyn­tää vaik­ka­pa sii­vo­a­mi­seen tai tis­kaa­mi­seen.

“Var­maan sit­ten aja­tuk­sel­li­ses­ti vie­lä: vaik­ka on ol­lut ko­to­na, on ol­lut vie­lä kiin­ni töi­den tee­mois­sa.”

Ko­ti­kin on työ­paik­ka. Vai­nio on teh­nyt pe­ri­aat­teel­li­sen pää­tök­sen, et­tei käy­tä kan­net­ta­vaa tie­to­ko­net­taan ko­to­na. Pu­he­lin sen si­jaan soi il­tai­sin mel­ko usein. Vä­lil­lä pi­tää vas­ta­ta akuut­tei­hin pu­he­lui­hin. Tä­nään­kin Vai­nio lu­pa­si soit­taa vie­lä Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le.

Puo­li­so ker­too, et­tä Vai­nio saat­taa is­tua kyl­mäs­sä sau­nas­sa pu­hu­mas­sa pu­he­li­mes­sa, jos ti­lan­ne on pääl­lä.

Puo­li­so on Vai­ni­ol­le tär­keä jär­jen ää­ni, ken­ties kai­kis­ta tär­kein tu­ki­hen­ki­lö. Vai­nio muis­te­lee läm­möl­lä kuu­kau­den mit­tais­ta lo­maan­sa hei­nä­kuus­sa. Sil­loin elä­mä hy­myi­lee, kun voi viet­tää ai­kaa kol­men per­heen­jä­se­nen kans­sa. Nii­tä ilon­het­kiä so­pi­si ol­la ar­jes­sa­kin enem­män. Eri­tyi­ses­ti lap­set voi­vat saa­da isän jät­tä­mään työ­a­si­at ko­ko­naan mie­les­tään.

Puo­li­so muis­te­lee Vai­ni­on kans­sa vie­tet­tyä va­paa­il­taa, jon­ka ai­ka­na työ­a­si­at vie­lä vai­va­si­vat. Kun lap­set hyp­pä­si­vät ko­to­na lah­kee­seen ja vei­vät Vai­ni­on aja­tuk­set muu­al­le, työ­a­si­at jäi­vät vat­vo­mat­ta.

Puo­li­son työ­u­ra jäi tau­ol­le pit­käl­ti Vai­ni­on kun­nan­joh­ta­juu­den vuok­si, kos­ka kak­si­kon ai­ka ko­tie­lä­män hoi­ta­mi­seen jäi vä­häl­le. Puo­li­so te­kee sen si­jaan toi­sia mais­te­ri­o­pin­to­ja. Pa­ris­kun­nan yh­tei­nen ai­ka ko­ti­a­si­oi­den pyö­rit­tä­mi­seen ei ole ol­lut hä­nen mu­kaan­sa riit­tä­vää, et­tä kum­pi­kin voi­si käy­dä töis­sä.

Vai­ni­on työ uu­vut­ti omal­la ta­val­laan puo­li­son. Sen si­jaan, et­tä per­hees­sä oli­si kak­si ta­val­li­sis­sa päi­vä­töis­sä ole­vaa ai­kuis­ta, nyt toi­nen tu­lee jos­kus töis­tä vii­del­tä, jos­kus seit­se­mäl­tä tai kym­me­nel­tä.

Vai­nio on uh­rauk­ses­ta kii­tol­li­nen. Pe­tä­jä­ve­del­lä ei ole tar­jo­ta hä­nel­le sih­tee­riä tai muu­ta apu­ria, jol­le de­le­goi­da il­taan ve­ny­viä teh­tä­viä.

“Jos puo­li­so ei oli­si te­ke­mäs­sä uu­sia mais­te­ri­o­pin­to­ja, oli­si­han tämä syk­sy ol­lut mul­le­kin pal­jon ran­kem­pi”, Vai­nio myön­tää.

Mik­si kun­ta­joh­ta­jat ei­vät puhu jak­sa­mi­ses­taan avoi­mes­ti? Mik­si kyn­nys on niin kor­kea?

Vai­nio poh­tii het­ken ja sa­noo:

“Ih­mi­set­hän esit­tä­vät sel­lais­ta san­ka­ri­joh­ta­jaa yleen­sä. Var­maan it­se­kin edus­tan sitä ryh­mää.”

Vai­ni­on luon­neh­din­ta so­pii An­ne­mai­ja Sum­ma­sen väi­tös­tut­ki­muk­seen, jos­sa tut­ki­ja tyy­pit­te­li joh­to­ryh­män jä­se­net nel­jään työ­uu­pu­mus­tyyp­piin: sel­viy­ty­jiin, kiis­tä­jiin, puo­lus­ta­jiin ja sin­nit­te­li­jöi­hin. Puo­lus­ta­jat ei­vät it­se koe työ­uu­pu­mus­ta, mut­ta toi­vo­vat avoin­ta kes­kus­te­lua, sin­nit­te­li­jöi­den voi­ma­va­rat ovat vä­hen­ty­neet. Sin­nit­te­li­jät tun­nis­ta­vat työ­uu­pu­muk­sen­sa vai­ku­tuk­set eli­mis­töön­sä, hy­vin­voin­tiin­sa ja joh­ta­mis­työ­hön­sä, mut­ta ha­lu­a­vat sa­la­ta mer­kit. Vii­mek­si mai­ni­tut ovat tyy­pil­li­sin työ­uu­pu­ja­ryh­mä.

Vai­ni­on ker­to­muk­sis­ta voi­daan tul­ki­ta hä­nen ole­van jos­sain puo­lus­ta­jan ja sin­nit­te­li­jän vä­li­maas­tos­sa, syk­syn ai­ka­na osit­tain jopa lä­hem­pä­nä jäl­kim­mäis­tä.

Kun­ta­joh­ta­jien avoi­muut­ta jak­sa­mi­ses­taan vai­keut­taa myös pel­ko lei­mau­tu­mi­ses­ta tai haa­voit­tu­vuu­den käyt­tä­mis­tä hei­tä it­se­ään vas­taan. Sum­ma­sen mu­kaan työ­uu­pu­mus ko­e­taan hy­vin hen­ki­lö­koh­tai­se­na ja ar­ka­luon­tei­se­na ai­hee­na, jon­ka tun­nis­ta­mi­seen liit­tyy vai­keuk­sia. Joh­ta­mis­työs­sä mie­lui­ten vai­e­taan. Mitä kor­ke­am­pi ase­ma or­ga­ni­saa­ti­os­sa, sitä vai­ke­am­paa työ­uu­pu­muk­ses­ta ja stres­sis­tä on pu­hua.

“Se joh­tuu pit­käl­ti sii­tä, et­tä kun­ta­puo­lel­la­kin tu­lee uu­sia työ­teh­tä­viä, ja or­ga­ni­saa­ti­ot uu­dis­tu­vat. Pi­tää koko ajan näyt­tää, et­tä on vah­vem­pi kuin on­kaan ja et­tä jak­saa töis­sä. Nel­jän vuo­den vä­lein po­liit­ti­set päät­tä­jät vaih­tu­vat kun­ta­puo­lel­la. Se on ai­ka ras­kas­ta, kos­ka ai­na uu­sien päät­tä­jien tul­les­sa val­tuus­toi­hin ja hal­li­tuk­siin kun­nan­joh­ta­jaa ko­e­tel­laan. Ko­e­taan, et­tä heik­kout­ta ei voi näyt­tää, kos­ka sil­loin ‘peli on pe­lat­tu’”, An­ne­mai­ja Sum­ma­nen sa­noo.

Kari Kar­ja­lai­nen komp­paa po­liit­tis­ten pai­nei­den tuo­maa haas­tet­ta. Hän saa vi­ras­saan Kun­ta­joh­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na sel­vit­tää vuo­sit­tain vii­des­tä kym­me­neen ta­paus­ta, jos­sa kun­ta­joh­ta­ja on pu­las­sa esi­mer­kik­si luot­ta­mus­suh­tei­den ka­ris­tua.

“Va­li­tet­ta­van usein ajau­du­taan ti­lan­tee­seen, et­tä suk­set ovat jo niin ris­tis­sä mo­neen suun­taan, et­tä sitä ei oi­kein saa oi­kais­tua. Koen, et­tä pu­he­lut mi­nul­le tu­le­vat lii­an myö­hään. Mei­dän kun­ta­joh­ta­jien pi­täi­si ai­kai­sem­min ha­vah­tua ti­lan­tee­seen ha­ke­mal­la apua ja tu­kea en­nen kuin ol­laan ti­lan­tees­sa, jos­sa kor­jaus­liik­keet ovat vai­kei­ta”, Kar­ja­lai­nen sa­noo.

Vai­ni­o­ta huo­let­taa, mi­ten jot­kut po­liit­ti­set pää­tök­set hen­ki­löi­ty­vät hel­pos­ti tiet­tyi­hin päät­tä­jiin. Hän an­taa esi­mer­kik­si Hä­meen­lin­nan Sun­ny Car Cen­te­rin, jon­ka kak­si ak­tii­vi­sin­ta hah­moa jou­tui epä­on­nis­tu­neen pro­jek­tin päät­teek­si mak­sa­maan kor­vauk­sia yli 6,5 mil­joo­naa eu­roa. Vai­nio ver­taa ti­lan­net­ta Kes­ki-Suo­men kun­tien va­lo­kui­tu­verk­kop­ro­jek­tiin.

“Olen miet­ti­nyt, mit­kä ovat yk­sit­täis­ten toi­mi­joi­den ra­hal­li­set vas­tuut mo­ni­mut­kai­sis­sa, epä­on­nis­tu­neis­sa kun­nal­li­sis­sa lii­ke­toi­min­nois­sa. Ne ovat ha­pok­kai­ta ko­ko­nai­suuk­sia.”

“Mä­hän en pel­kää hir­ve­äs­ti mi­tään, mut­ta tie­tys­ti jo­kai­nen kun­nan­joh­ta­ja pel­kää, et­tä sa­vus­te­taan jo­ten­kin asi­at­to­mas­ti pel­lol­le”, Vai­nio myön­tää ja pai­not­taa, et­tä työs­tä pi­tää suo­riu­tua hy­vin, et­tei­vät ovet sul­keu­du tu­le­vai­suu­des­sa.

Mä­hän en pel­kää hir­ve­äs­ti mi­tään, mut­ta tie­tys­ti jo­kai­nen kun­nan­joh­ta­ja pel­kää, et­tä sa­vus­te­taan jo­ten­kin asi­at­to­mas­ti pel­lol­le.

“Onks sul­la kä­teis­tä?” Vai­nio ky­syy puo­li­sol­taan.

“On, el­let sä käyt­tä­nyt kaik­kia vii­mek­si.”

Lap­set pu­ke­vat vaat­tei­taan pääl­le ja kir­maa­vat in­nois­saan koh­ti au­toa.

Vaik­ka syk­sy on ol­lut ras­kas, Vai­nio on saa­nut ilon ja on­nel­li­suu­den tun­tei­ta on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sis­ta. Pe­tä­jä­ve­si on pal­vel­lut hy­vin, mut­ta nyt saat­taa ol­la so­pi­va het­ki nos­taa kyt­kin­tä.

Vai­nio on ha­ke­nut Kes­ki-Suo­men ely-kes­kuk­sen joh­toon. Se oli en­sim­mäi­nen ha­kup­ro­ses­si ai­koi­hin, jos­sa hän oli aloit­teen teh­nyt osa­puo­li. Esi­mer­kik­si Jäm­sän kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Vai­nio haki jäm­sä­läis­ten päät­tä­jien pyyn­nös­tä.

“Ely-kes­kuk­sen vi­ras­sa ei ole sitä po­li­tiik­kaa, eli nii­tä il­ta­ko­kouk­sia ja jul­ki­suu­des­sa ole­mis­ta oli­si vä­hem­män”, Vai­nio aloit­taa.

“Tääl­lä Pe­tä­jä­ve­del­lä sitä on to­del­la jul­ki­nen, mikä on ihan oo­koo. Se kuu­luu tä­hän duu­niin. Mut­ta jos työ­mää­rää sai­si pik­kui­sen pie­nem­mäk­si ja rot­ta­kom­men­tit puut­tui­si­vat, se voi­si ol­la ihan mu­ka­vaa”, Vai­nio sa­noo ja nau­raa.

Mut­ta nyt pi­tää kii­ruh­taa. Puo­li­so pe­ruut­taa au­ton jo läh­tö­val­miik­si. Vai­nio kat­soo kel­lo­aan ja as­tuu ajo­neu­voon. Po­ruk­ka eh­tii juu­ri ja juu­ri au­di­to­rio Mii­luun en­nen Late Lam­paan al­ka­mis­ta.

Seu­raa­vat 87 mi­nuut­tia ovat päi­vän ai­noa het­ki, jol­loin pu­he­li­meen ei tar­vit­se vas­ta­ta ei­kä ke­nel­le­kään tar­vit­se pu­hua.