JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tätä sotaa ei voi voittaa – terrorismi on kätevä uhkakuva, joka taipuu valtioiden intressien mukaan

Aloi­tam­me uu­den­lai­sen so­dan, lu­pa­si Ge­or­ge W. Bush. Tämä on ter­ro­ris­min vas­tai­nen ope­raa­tio, sa­noi Vla­di­mir Pu­tin. Hyök­kääm­me Poh­jois-Syy­ri­aan ni­tis­tääk­sem­me ter­ro­ris­min, ker­toi Re­cep Ta­yyip Er­do­ğan. Mut­ta mitä ter­ro­ris­min vas­tai­nen sota oi­ke­as­ti tar­koit­taa?

13.12.2019
KUVA: Fajar Kurniawan / Unsplash

KUVA: Fajar Kurniawan / Unsplash

Fajar Kurniawan / Unsplash

Oo­na Ko­mo­nen

Hyök­käys al­koi nel­jäl­tä il­ta­päi­väl­lä. Ras­kaat pans­sa­ri­a­jo­neu­vot vyö­ryi­vät ra­jan yli, il­ma­voi­mat pu­dot­ti usei­ta pom­me­ja kau­pun­kiin.

Syy­ri­an ja Tur­kin ra­jal­la si­jait­se­vas­ta Ras al-Ani­nis­ta nou­se­va sank­ka savu kät­ki kau­pun­gin har­maa­seen har­soon.

Kur­deil­la ei ol­lut mah­dol­li­suut­ta puo­lus­tau­tua Tur­kin jouk­ko­ja vas­taan. Kym­me­net tu­han­net pa­ke­ni­vat, jät­ti­vät ko­tin­sa. Jo en­sim­mäi­sen päi­vän ai­ka­na ra­por­toi­tiin yli sa­das­ta kuol­lees­ta, ja puo­les­ta­sa­das­ta si­vii­liuh­ris­ta.

Ei­kä se päät­ty­nyt sii­hen.

Vii­si päi­vää myö­hem­min, 14. lo­ka­kuu­ta 2019, Tur­kin pre­si­dent­ti Re­cep Ta­yyip Er­do­ğan is­tui pit­kän pöy­dän kes­kel­lä.

Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa pai­kal­la oli toi­mit­ta­jia. Hei­tä kiin­nos­ti Tur­kin ope­raa­tio.

”On ra­por­toi­tu, et­tä Syy­ri­an ar­mei­ja on teh­nyt so­pi­muk­sen YPG:n kans­sa”, sa­noi CNN:n toi­mit­ta­ja.

YPG eli Kan­san­suo­je­lu­yk­si­köt on Syy­ri­an kur­dien vuon­na 2003 pe­rus­te­tun Kan­san­val­tai­sen liit­to­puo­lue PYD:n ar­mei­ja. Se puo­lus­taa Ro­ja­vaa, Syy­ri­an so­das­sa syn­ty­nyt­tä kur­dien it­se­hal­lin­to­a­lu­et­ta. Ro­ja­va koos­tuu kol­mes­ta alu­ees­ta Koil­lis- ja Poh­jois-Syy­ri­as­sa.

Er­do­ğan on sa­no­nut use­aan ker­taan, et­tä Turk­ki ei kos­kaan sal­li kur­di­val­ti­on pe­rus­ta­mis­ta poh­joi­seen Syy­ri­aan.

Kuin­ka Syy­ri­an ar­mei­jan ja YPG:n so­pi­mus vai­kut­taa Tur­kin ope­raa­ti­oon, ha­lu­si toi­mit­ta­ja tie­tää.

”Tot­ta kai liik­kuu juo­ru­ja”, Er­do­ğan to­te­si.

Toi­nen toi­mit­ta­ja ky­syi, mi­ten Turk­ki suh­tau­tuu si­vii­lei­hin koh­dis­tu­nee­seen uh­kaan. Ul­ko­mais­ten me­di­a­läh­tei­den mu­kaan si­vii­li­a­lu­ei­den lä­hel­lä oli ta­pah­tu­nut pom­mi­tuk­sia.

Ma­ni­pu­laa­ti­o­ta, kuit­ta­si Er­do­gan.

En­tä Turk­kiin koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki? Mo­net maat niin Ara­bi­lii­tos­ta kuin län­si­mais­ta ovat pa­hek­su­neet Tur­kin toi­mia, sa­noi kol­mas toi­mit­ta­ja.

”Olen pu­hu­nut eri val­ti­oi­den pää­mies­ten kans­sa”, Er­do­ğan vas­ta­si, ”ei­vät­kä he tie­dä to­tuut­ta.”

Hän viit­ta­si Na­ton vii­den­teen ar­tik­laan. Sen mu­kaan Na­ton jä­sen­val­ti­oi­den vel­voi­te on puo­lus­taa mui­ta jä­se­niä.

”Ovat­ko Na­ton jä­se­net mei­dän puo­lel­lam­me vai… ter­ro­ris­tien?” Er­do­ğan sa­noi.

”Tie­ten­kään he ei­vät voi vas­ta­ta tä­hän. Ja mikä hei­dän syyn­sä on, sitä on mah­do­ton ym­mär­tää.”

Ei­vät kur­dit ole on­gel­ma, hän jat­koi. Ei Turk­ki tais­te­le hei­tä vas­taan.

”Meil­lä on ter­ro­ris­ti­or­ga­ni­saa­tio vas­tas­sa. Em­me ole so­das­sa, vaan tais­te­lem­me ter­ro­ris­mia vas­taan.”

Mitä on ter­ro­ris­mi? En­tä sitä vas­taan tais­te­lu?

Ne ovat vai­kei­ta ky­sy­myk­siä, ei­kä niil­le ole yk­si­se­lit­teis­tä vas­taus­ta.

On­gel­mal­lis­ta on, et­tä ter­ro­ris­mil­le ei ole yh­tä kan­sain­vä­li­ses­ti so­vit­tua mää­ri­tel­mää. Ylei­ses­ti sil­lä tar­koi­te­taan toi­min­taa, joka si­säl­tää kan­sal­li­sen lain tai kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den vas­tai­sia te­ko­ja, vä­ki­val­taa tai sil­lä uh­kaa­mis­ta ja le­vot­to­muu­den tai pe­lon ai­heut­ta­mi­sen ta­voit­te­lua.

Mää­ri­tel­mä on kui­ten­kin löy­hä. Se ei esi­mer­kik­si ero­ta toi­sis­taan kan­sain­vä­lis­tä ter­ro­ris­mia ja aseel­lis­ta hyök­käys­tä. Ei edes ter­ro­ria ja vas­ta­rin­taa.

Ter­ro­ris­min kä­si­te on kui­ten­kin osoit­tau­tu­nut joil­le­kin val­ti­oil­le hyö­dyl­li­sek­si: kun kä­si­te on epä­mää­räi­nen, sitä voi käyt­tää eri ta­voin, myös omiin po­liit­ti­siin tar­koi­tuk­siin.

Tä­män tie­tää myös Re­cep Ta­yyip Er­do­ğan, joka on tois­tu­vas­ti sa­no­nut ha­lu­a­van­sa puh­dis­taa Tur­kin ”ter­ro­ris­teis­ta”. Sel­lai­sik­si hän on lei­man­nut Syy­ri­an kur­dit ja PYD-puo­lu­een, joka on osa se­pa­ra­tis­ti­jär­jes­tök­si luo­ki­tel­tua PKK:ta, Kur­dis­ta­nin työ­vä­en­puo­lu­et­ta. PKK ja Turk­ki ovat käy­neet vuo­si­kau­sia aseel­lis­ta konf­lik­tia.

PYD:n toi­veen it­se­hal­lin­nos­ta taus­tal­la on vuo­si­kau­det jat­ku­nut Syy­ri­an kur­dien oi­keuk­sia pol­ke­va po­li­tiik­ka. Se al­koi jo en­nen Syy­ri­aa hal­lit­se­van Baath-puo­lu­een ai­ka­kaut­ta vuon­na 1963. Kur­dien tyy­ty­mät­tö­myys koh­dis­tuu Da­mas­kok­sen hal­lin­toon, ny­kyi­sin Syy­ri­an pre­si­dent­ti Bas­har al-As­sa­diin, joka on ra­joit­ta­nut kur­di­vä­hem­mis­tön mah­dol­li­suut­ta käyt­tää kiel­tään ja har­joit­taa kult­tuu­ri­aan.

Lähi-idäs­sä eri val­ti­oi­den alu­eel­le le­vit­täy­ty­neet kur­dit ei­vät ole yh­te­näi­nen jouk­ko, vaik­ka kaik­kien yh­tei­se­nä toi­vee­na on it­se­näi­nen kur­di­val­tio.

Er­do­ğa­nin pel­ko liit­tyy en­nen kaik­kea Syy­ri­aan mah­dol­li­ses­ti syn­ty­vään py­sy­vään ja lail­lis­tet­tuun kur­dien it­se­hal­lin­to­a­lu­ee­seen. Se voi­si li­sä­tä Tur­kin oman 15-mil­joo­nai­sen kur­di­vä­es­tön toi­vei­ta kur­dien it­se­hal­lin­nos­ta myös Tur­kis­sa.

Sik­si Er­do­ğa­nin mie­les­tä Syy­ri­an kur­dit pi­tää hää­tää Tur­kin ra­jal­ta. Pi­tää pe­rus­taa noin 30 ki­lo­met­riä le­veä ja 500 met­riä pit­kä ”suo­ja­vyö­hy­ke”. Ja sin­ne voi­si asut­taa mil­joo­nat Syy­ri­as­ta Turk­kiin läh­te­neet pa­ko­lai­set.

Lo­ka­kuus­sa 2019 al­ka­neen ope­raa­ti­on Turk­ki ni­me­si Rau­han­läh­teek­si.

Ter­ro­ris­min vas­tai­sis­sa toi­mis­sa olen­nais­ta on se, et­tä ter­ro­ris­min uh­ka on to­del­li­nen. Haas­ta­vam­pi ky­sy­mys kui­ten­kin on ter­ro­ris­min mää­rit­te­ly.

Ja eri­tyi­ses­ti se, mil­loin so­ti­laal­li­set toi­met ter­ro­ris­mia vas­taan ovat oi­keu­tet­tu­ja.

Ge­or­ge W. Bush he­rä­si tiis­tai­na 11. syys­kuu­ta 2001 en­nen aa­mun­ka­joa Flo­ri­das­sa Co­lo­ny Be­ach and Ten­nis Re­sor­tin ho­tel­lis­vii­tis­sä.

Hän luki Raa­mat­tua, ja läh­ti sen jäl­keen hölk­kää­mään golf­ken­tän ym­pä­ri. Oli vie­lä pi­me­ää.

Ho­tel­lil­le pääs­ty­ään hän kävi suih­kus­sa, söi aa­mu­pa­lan ja se­la­si leh­det.

Bush oli Flo­ri­das­sa, kos­ka var­hain aa­mul­la Em­ma E. Boo­ke­rin ala-as­teel­la jär­jes­tet­tiin kou­lu-uu­dis­tus­ta kos­ke­va ti­lai­suus.

Hän nou­si pi­hal­la au­tos­ta, kä­ve­li kou­lua koh­ti. Sil­loin va­ra­kans­li­a­pääl­lik­kö Karl Rove sa­noi, et­tä on ta­pah­tu­nut on­net­to­muus. Len­to­ko­ne oli tör­män­nyt World Trade Cen­te­rin toi­seen tor­niin New Yor­kis­sa.

Ou­toa, ajat­te­li Bush. Oh­jai­mis­sa on täy­ty­nyt ol­la maa­il­man huo­noin pi­lot­ti.

Lu­ku­har­joi­tus­tun­ti al­koi ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Kes­ken sitä kans­li­a­pääl­lik­kö And­rew Card hii­pi Bus­hin taak­se.

Bush ku­mar­tui koh­ti Car­dia, joka kuis­ka­si: toi­nen kone on osu­nut ete­lä­tor­niin.

Ter­ro­ris­min kä­si­te ei ole uu­si. En­sim­mäi­se­nä ter­ro­ris­ti­liik­kee­nä pi­de­tään ”Ti­ka­ri­mie­hiä”, juu­ta­lai­sia, jot­ka tais­te­li­vat maa­taan mie­hit­tä­nei­tä roo­ma­lai­sia vas­taan kak­si­tu­hat­ta vuot­ta sit­ten.

”Mo­der­ni ter­ro­ris­mi” on uu­dem­pi il­miö. Sen juu­ret ovat Rans­kan suu­res­sa val­lan­ku­mouk­ses­sa vuo­si­na 1789–1799 ja niin sa­no­tuis­sa anar­kis­ti­ter­ro­ris­teis­sa.

Sen si­jaan ny­ky­muo­toi­nen kes­kus­te­lu ter­ro­ris­mis­ta ajoi­te­taan Eu­roo­pas­sa 1970-lu­vun al­kuun. Tuol­loin uut­ta ja aseel­lis­ta ter­ro­ris­mia edus­ti­vat Ita­li­an mus­ta ja pu­nai­nen ter­ro­ris­ti­lii­ke, Ir­lan­nin ta­sa­val­ta­lai­sar­mei­ja IRA, bas­kien ETA-jär­jes­tö, sak­sa­lai­nen Pu­nai­nen ar­mei­ja­kun­ta RAF eli Baa­der-Mein­hof-lii­ke.

Ne to­teut­ti­vat vä­ki­val­tai­sia ope­raa­ti­oi­ta, ku­ten täs­mäis­ku­ja ja rä­jäy­tyk­siä, ta­voit­tee­naan po­liit­ti­nen muu­tos. Esi­mer­kik­si tou­ko­kuus­sa 1972 RAF is­ki vii­teen Sak­san maa­pe­räl­lä ole­vaan Yh­dys­val­to­jen tu­ki­koh­taan. Is­kuis­sa kuo­li nel­jä ame­rik­ka­lais­ta so­ti­las­ta.

Sik­si eri­tyi­ses­ti 1970-lu­vul­la kas­voi kan­sain­vä­li­sen yh­tei­sön tar­ve ”toi­mia ter­ro­ris­mia vas­taan”. Sa­maan ai­kaan ter­ro­ris­mi nos­tet­tiin kan­sain­vä­li­sen dip­lo­ma­ti­an asi­a­lis­tal­le.

Vaik­ka ter­ro­ris­mi-sa­nal­la on pit­kä his­to­ria, sa­no­taan syys­kuun 2001 is­ku­jen ol­leen kään­ne­koh­ta. Sil­loin al­koi uu­si ter­ro­ris­min, ja eri­tyi­ses­ti ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan, ai­ka­kau­si. Näin, vaik­ka Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Ro­nald Re­a­gan oli ju­lis­ta­nut jo 1981 ul­ko­po­li­tiik­kan­sa kes­kei­sek­si tee­mak­si ”so­dan ter­ro­ris­mia vas­taan”.

Kun Ge­or­ge W. Bush kuu­li kol­man­nes­ta ko­nees­ta, joka oli oh­jat­tu päin puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­to­ra­ken­nus Pen­ta­go­nin län­si­sei­nää, hän van­noi kos­toa.

Ai­om­me saa­da te­ki­jät sel­vil­le ja pot­kia hei­tä per­seel­le, hän päät­ti.

Kun ai­ka oli­si otol­li­nen, Yh­dys­val­lat kos­tai­si. Kyse ei oli­si kui­ten­kaan mis­tään pie­nes­tä täs­mäis­kus­ta. Ei, kun Yh­dys­val­lat suo­rit­tai­si vas­tais­kun se oli voi­ma­kas, har­kit­tu, te­ho­kas.

Bush ei ha­lun­nut heti sa­ma­na päi­vä­nä ker­toa yh­dys­val­ta­lai­sil­le te­ke­mäs­tään pää­tök­ses­tä eli sii­tä, et­tä Yh­dys­val­lat pi­täi­si kaik­kia ter­ro­ris­te­ja suo­je­le­via mai­ta vas­tuul­li­se­na näi­den har­joit­ta­mis­ta ter­ro­ris­ti­te­ois­ta.

Ja sii­tä, et­tä kaik­kien val­ti­oi­den pi­täi­si päät­tää, tais­te­le­vat­ko he ter­ro­ris­te­ja vas­taan vai ja­ka­vat­ko näi­den koh­ta­lon.

Sa­ma­na il­ta­na, kun is­kut oli­vat ta­pah­tu­neet, Bush as­te­li te­le­vi­si­o­ka­me­roi­den eteen.

”Kan­sa­lai­set”, hän aloit­ti. Ää­nes­tä vä­lit­tyi mo­raa­li­nen suut­tu­mus. ”Elä­män­ta­paam­me, pe­rä­ti va­paut­tam­me vas­taan hyö­kät­tiin tä­nään har­kit­tu­jen ja tap­pa­vien is­ku­jen muo­dos­sa.”

”Olen an­ta­nut maam­me tie­dus­te­lu­pal­ve­lul­le ja lain edus­ta­jil­le käs­kyn sel­vit­tää kai­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vin kei­noin, ket­kä ovat vas­tuus­sa is­kuis­ta, ja saat­taa hei­dät oi­keu­den eteen. Em­me tule te­ke­mään min­kään­lais­ta eroa teon suo­rit­ta­nei­den ja hei­tä tu­ke­nei­den vä­lil­lä.”

Yh­dys­val­to­jen pi­täi­si es­tää ter­ro­ris­te­ja is­ke­mäs­tä uu­del­leen. Toi­sek­si täy­tyi teh­dä sekä Yh­dys­val­loil­le et­tä muul­le maa­il­mal­le sel­väk­si, et­tä Yh­dys­val­lat on ryh­ty­nyt uu­den­lai­seen so­taan.

Vla­di­mir Pu­tin toi­mi no­pe­as­ti. Hän oli en­sim­mäi­nen val­ti­on­pää­mies, joka esit­ti Yh­dys­val­loil­le vi­ral­li­sen su­run­va­lit­te­lun 9/11-is­ku­jen joh­dos­ta.

Ve­nä­jän mie­les­tä ta­pah­tu­ma joh­ti sii­hen, et­tä muu maa­il­ma liit­tyi sen rin­nal­la käy­mään ter­ro­ris­min vas­tais­ta so­taa.

Tai ai­na­kin näin Ve­nä­jä ha­lu­si asi­an il­mais­ta. Se hyö­dyt­ti sitä.

En­nen tois­ta Tšet­še­ni­an so­dan aloit­ta­mis­ta vuon­na 1999 Ve­nä­jäl­lä oli ta­pah­tu­nut ter­ro­ri-is­ku­jen sar­ja, joka vaa­ti yli kol­men­sa­dan ih­mi­sen hen­gen. Is­kuis­ta syy­tet­tiin tšet­šee­ne­jä. Kol­mea vuot­ta ai­em­min en­sim­mäi­nen Tšet­še­ni­an sota oli päät­ty­nyt Ve­nä­jän tap­pi­oon.

Po­liit­ti­nen ter­ro­ris­min vas­tai­nen re­to­riik­ka oli ko­ven­tu­nut Ve­nä­jäl­lä jo huo­mat­ta­vas­ti en­nen New Yor­kin ter­ro­ri-is­ku­ja. Sil­ti maan po­liit­ti­nen joh­to tar­vit­si syyn ko­vem­mil­le toi­mil­le. En­nen vuo­den 1999 hyök­käys­tä Tšet­še­ni­aan Kreml ju­lis­ti Ve­nä­jän jou­tu­neen kan­sain­vä­li­sen ter­ro­ris­min hyök­käyk­sen koh­teek­si.

Toi­ses­ta Tšet­še­ni­an so­das­ta tuli pal­jon vä­ki­val­tai­sem­pi kuin en­sim­mäi­ses­tä. Oli suu­ria pom­mi­tuk­sia, sa­lai­sia ope­raa­ti­oi­ta, ki­du­tuk­sia. Tois­ta so­taa ei Ve­nä­jä edes kut­su­nut so­dak­si. Se oli kontr­ter­ro­rists­ka­ja ope­rat­si­ja, ter­ro­ris­min vas­tai­nen ope­raa­tio.

Re­to­riik­ka kuu­los­taa tu­tul­ta. Sii­nä mis­sä ter­ro­ris­mi esi­tet­tiin Ve­nä­jäl­lä syyk­si hyö­kä­tä Tšet­še­ni­aan uu­des­taan, myös Yh­dys­val­lat pe­rus­te­li hyök­käys­tään Af­ga­nis­ta­niin ter­ro­ris­mil­la.

Ja kun Ve­nä­jän ja Ge­or­gi­an vä­li­nen konf­lik­ti muut­tui elo­kuus­sa 2008 laa­ja­mit­tai­sek­si so­dak­si, Ve­nä­jän sil­loi­nen pre­si­dent­ti Dmit­ri Med­ve­dev sa­noi:

”Ve­nä­jän hyök­käys Ete­lä-Os­se­ti­aan tar­koit­taa sa­maa kuin 9/11 Yh­dys­val­loil­le.”

Se oli mo­raa­li­nen oi­keu­tus. Se oli myös oi­val­li­nen re­to­ri­nen pe­rus­te­lu so­dal­le ja sen poik­keuk­sel­li­sil­le toi­mil­le.

On­han ter­ro­ris­min kä­si­tet­tä yri­tet­ty käyt­tää vää­rin, sa­noo van­hem­pi tut­ki­ja Tee­mu Tam­mik­ko Ul­ko­po­liit­ti­ses­ta ins­ti­tuu­tis­ta.

”Mut­ta ei se ai­na mene läpi.”

Esi­mer­kik­si Kii­na on hyö­dyn­tä­nyt ter­ro­ris­min vas­tais­ta re­to­riik­kaa tar­koi­tus­pe­riin­sä. Po­liit­ti­ses­ti ”epä­miel­lyt­tä­viä” kii­na­lai­sia sekä eri­tyi­ses­ti Kii­nas­sa asu­via ui­guu­ri­ka­pi­nal­li­sia on otet­tu kiin­ni, ki­du­tet­tu ja ta­pet­tu ”ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan” ni­mis­sä.

Myös Kii­na hyö­tyi 9/11-is­kuis­ta. Se esit­ti tuol­loin, et­tä al-Qai­da oli­si kou­lut­ta­nut ui­guu­ri­ak­ti­vis­te­ja Af­ga­nis­ta­nis­sa.

”Kii­nan syy­tök­siä ui­guu­re­ja koh­taan ei kan­sain­vä­li­nen yh­tei­sö ole niel­lyt”, Tam­mik­ko sa­noo.

Syy on, et­tä ter­ro­ris­min kä­sit­teet ero­a­vat esi­mer­kik­si Kii­nan ja län­si­mai­den vä­lil­lä. Li­säk­si Kii­nan pe­rus­te­lu­ja ter­ro­ris­min uhan kas­vus­ta ui­guu­ri­vä­es­tön kes­kuu­des­sa on pi­det­ty kan­sain­vä­li­ses­sä yh­tei­sös­sä ky­see­na­lai­si­na.

Mitä ris­ti­rii­dois­ta seu­raa? Vaik­ka Eu­roo­pan uni­o­nin ta­sol­la on kir­jat­tu, mitä ter­ro­ris­mil­la tar­koi­te­taan, ei­kä sil­lä voi ”lei­ma­ta” po­liit­ti­sia vas­tus­ta­jia, ti­lan­ne on kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn kan­nal­ta vai­kea.

EU:n ter­ro­ris­min tor­jun­taan liit­ty­vä yh­teis­työ on esi­mer­kik­si Kii­nan, Ve­nä­jän, Tur­kin tai Egyp­tin kans­sa hy­vin ra­jal­lis­ta, kos­ka osa­puo­lil­la ei ole yh­tei­sym­mär­rys­tä sii­tä, mitä ter­ro­ris­mi on.

Kun yh­tei­sym­mär­rys puut­tuu, esi­mer­kik­si tie­dus­te­lu­tie­toa ei vaih­de­ta. EU ei myös­kään au­to­maat­ti­ses­ti luo­vu­ta mui­hin mai­hin hen­ki­löi­tä, joi­ta maat syyt­täi­si­vät ter­ro­ris­teik­si.

Yh­tei­sym­mär­rys­tä kui­ten­kin löy­tyi maa­il­man­laa­jui­ses­ti 9/11-is­ku­jen jäl­keen. Use­at maat esit­ti­vät tu­ken­sa Yh­dys­val­loil­le.

Myös Yh­dys­val­to­jen si­säl­lä val­lit­si laa­ja yk­si­mie­li­syys sii­tä, et­tä syyl­li­set pi­tää saa­da kiin­ni ja et­tä hei­tä pi­tää ran­gais­ta. Yh­dys­val­to­jen hal­lin­to ni­me­si pian Osa­ma bin La­de­nin ja al-Qai­dan te­ki­jöik­si. Al­koi ra­ken­tua hyvä-paha-ase­tel­ma, kun Bush pu­hui ”pa­hois­ta” ja ”hal­vek­sit­ta­vis­ta” ter­ro­ri­te­ois­ta.

Bush lu­pa­si, et­tä Yh­dys­val­lat käyt­tää kaik­ki re­surs­sin­sa vi­hol­li­sen­sa tu­ho­a­mi­seen. Sekä edus­ta­jain­huo­ne et­tä se­naat­ti val­tuut­ti­vat pre­si­den­tin tar­peel­li­seen voi­man­käyt­töön kaik­kia nii­tä kan­sa­kun­tia, or­ga­ni­saa­ti­oi­ta ja hen­ki­löi­tä vas­taan, jot­ka oli­vat ol­leet mu­ka­na 9/11-is­kuis­sa. Se oli val­ta­van suu­ri val­tuu­tus.

Lo­ka­kuun 7. päi­vä­nä 2001 Yh­dys­val­lat hyök­kä­si Af­ga­nis­ta­niin. Pe­rus­te­lu: ter­ro­ris­min vas­tai­nen sota.

Mut­ta eri­kois­ta kyl­lä, so­taa ha­lut­tiin jat­kaa Af­ga­nis­ta­niin hyök­käyk­sen jäl­keen. Oli uu­si koh­de: Irak. Yh­dys­val­to­jen hal­lin­non mu­kaan Irak oli maan tur­val­li­suu­del­le vä­li­tön uh­ka, ja sen sa­not­tiin val­mis­te­le­van ydi­na­set­ta. Ira­kin sa­not­tiin myös ol­leen 9/11-is­ku­jen ta­ka­na vä­lil­li­ses­ti ja tu­ke­van al-Qai­dan toi­min­taa.

Myö­hem­min il­me­ni, et­tä Bus­hin hal­lin­non esit­tä­mät syyt Ira­kiin hyök­käyk­sel­le 2003 oli­vat val­heel­li­sia. Jouk­ko­tu­ho­a­sei­ta ei ol­lut, ei­kä to­dis­tei­ta vä­lil­li­ses­tä osal­lis­tu­mis­ta.

Se he­rät­ti kri­tiik­kiä: kä­vi­kö Yh­dys­val­lat so­taa ter­ro­ris­te­ja vas­taan vai oli­ko ky­sees­sä val­loi­tus­ha­lu, jo­hon sota ter­ro­ris­te­ja vas­taan an­toi te­ko­syyn?

Mar­ras­kuun 2017 lo­pus­sa Egyp­tin pre­si­dent­ti Ab­del Fat­tah al-Sisi ju­lis­ti maa­han kol­men päi­vän su­ru­a­jan. Poh­jois-Sii­nail­la, Bir al-Ab­dis­sa, yli 230 ih­mis­tä kuo­li ja yli sata haa­voit­tui mos­kei­jaan teh­dys­sä is­kus­sa.

Is­kun tar­koi­tus oli py­säyt­tää Egyp­tin pyr­ki­myk­set puut­tua ter­ro­ris­miin, sa­noi al-Sisi te­le­vi­si­oi­dus­sa pu­hees­saan.

”Mut­ta me olem­me päät­tä­väi­siä ja jat­kam­me tais­te­lua ter­ro­ris­mia vas­taan.”

Ter­ro­ris­min vas­tai­nen sota ei ole Egyp­tis­sä uu­si ter­mi. Sitä on käy­tet­ty kau­an, ja sen suo­jal­la maa on teh­nyt usei­ta ih­mi­soi­keus­rik­ko­muk­sia. Toi­si­na­jat­te­li­joi­ta on vai­not­tu, tut­ki­mus­kei­no­ja on ko­ven­net­tu.

Syys­kuus­sa 2015 Egyp­tin tur­val­li­suus­jou­kot tap­poi­vat 12 si­vii­liä, esi­mer­kik­si mek­si­ko­lai­sia tu­ris­te­ja, White De­sert -kan­sal­lis­puis­ton alu­eel­la ”ter­ro­ris­min vas­tai­sen ope­raa­ti­on” ai­ka­na. Si­sä­mi­nis­te­riä kom­men­toi ta­paus­ta ”ereh­dyk­se­nä”.

Egyp­tis­sä ter­ro­ris­min vas­tais­ta so­taa käy­vät käy­tän­nös­sä huo­nos­ti kou­lu­te­tut, nuo­ret so­ti­laat, joi­den pe­rin­tee­nä on en­sin am­pua, sit­ten ky­sel­lä.

Sii­nail­la koh­teek­si jou­tu­vat usein pai­kal­li­set vä­hem­mis­töt. Myös ra­di­kaa­le­ja on, mut­ta usein si­vii­li­va­hin­got ovat suu­ria.

Ei­kä Egyp­ti ei ole ai­noa. Ih­mi­soi­keus­louk­kauk­siin ovat syyl­lis­ty­neet myös Ve­nä­jä, Kii­na, Ke­nia.

Myös Yh­dys­val­lat käyt­ti 9/11-is­ku­jen jäl­keen poik­keuk­sel­li­sia kei­no­ja: lait­to­mia pi­dä­tyk­siä, ki­du­tuk­sia, van­ki­len­to­ja.

”Ei­hän sel­lai­nen oi­keus­val­ti­on toi­min­taan sovi”, sa­noo Tee­mu Tam­mik­ko.

”Mut­ta kun pu­hu­taan ’ää­rim­mäi­ses­tä vi­hol­li­ses­ta’, hou­ku­tus nor­maa­lis­ta poik­ke­a­viin kei­noi­hin on suu­ri.”

Ter­ro­ris­min vas­tai­sel­la so­dal­la on ol­lut myös mui­ta vai­ku­tuk­sia. En­nen vuot­ta 2001 maa­il­man so­ti­las­me­not oli­vat las­ku­suun­nas­sa. WTC-is­ku­jen jäl­keen ne ovat kui­ten­kin kas­va­neet. To­sin ni­me­no­maan ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan, tai ai­na­kin sil­lä pe­rus­te­lun, ja ase­te­ol­li­suu­den ku­kois­tuk­sen vä­lil­le on vai­kea ve­tää suo­raa syy-yh­teyt­tä.

Toi­nen vai­ku­tus on ul­ko­puo­lis­ten val­ti­oi­den osal­lis­tu­mi­nen konf­lik­tei­hin, mikä on kas­va­nut ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan ai­ka­kau­den seu­rauk­se­na. Esi­mer­kik­si Syy­ri­as­sa si­säl­lis­so­ta laa­je­ni kan­sain­vä­li­sek­si so­dak­si, kun sii­hen puut­tui­vat use­at muut val­ti­ot ja toi­mi­jat. Ul­ko­puo­lis­ten toi­mi­joi­den osal­lis­tu­mi­nen joh­taa usein rau­hanp­ro­ses­sien vai­keu­tu­mi­seen. Kun mu­ka­na on usei­ta toi­mi­joi­ta, on myös usei­ta eri int­res­se­jä.

Suu­rin vai­ku­te on kui­ten­kin pel­ko. Sitä ter­ro­ris­mi he­rät­tää. Pe­lol­la voi myös teh­dä po­li­tiik­kaa ja bis­nes­tä.

Sil­lä voi­daan pe­rus­tel­la laa­jem­man val­von­nan ja kont­rol­lin tar­vet­ta yh­teis­kun­nas­sa. Esi­mer­kik­si Suo­mes­sa tie­dus­te­lu­lain­sää­dän­töä ja val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten oi­keuk­sien laa­jen­ta­mis­ta pe­rus­tel­tiin ter­ro­ris­min eh­käi­syl­lä ja pal­jas­ta­mi­sel­la.

Vuon­na 2010 pre­si­dent­ti Ba­rack Oba­ma il­moit­ti Yh­dys­val­to­jen luo­pu­van ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan kä­sit­tees­tä. Pää­tös hei­jas­ti maan yleis­tä mie­li­pi­det­tä: kan­sa­lai­set oli­vat kyl­läs­ty­nei­tä kal­lii­seen so­taan.

Jo sitä en­nen hal­lin­to oli il­moit­ta­nut luo­pu­van­sa Yh­dys­val­to­jen al­ku­pe­räi­sis­tä ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan ta­voit­teis­ta. Yh­dys­val­lat ei enää ta­voi­tel­lut edes re­to­ri­ses­ti kaik­kien ter­ro­ris­mia har­joit­ta­vien or­ga­ni­saa­ti­oi­den tai nii­tä suo­je­le­vien ”rois­to­val­ti­oi­den” ku­kis­ta­mis­ta.

Se oli lii­an kun­ni­an­hi­moi­nen ta­voi­te.

Sil­ti ter­ro­ris­mi tu­lee vie­lä pit­kän ai­kaa ole­maan ää­rim­mäi­sen vi­hol­li­sen lei­ma, sa­noo Tee­mu Tam­mik­ko.

”Var­mas­ti tu­le­vai­suu­des­sa­kin eri val­ti­ot ha­lu­a­vat käyt­tää jä­rei­tä kei­no­ja ter­ro­ris­min tor­jun­taan.”

Mut­ta voi­ko ter­ro­ris­mia voit­taa?

Ly­hyt vas­taus on ei.

Jos so­taa ter­ro­ris­mia vas­taan voi pi­tää voit­to­na vain, kun yh­tään ter­ro­ri-is­kua ei ta­pah­du, ei ter­ro­ris­mia voi to­den­nä­köi­ses­ti ku­kis­taa.

Toi­sek­seen ei ole mah­dol­lis­ta voit­taa il­mi­ö­tä tai ide­o­lo­gi­aa, jos­ta ei ole yh­teis­tä ym­mär­rys­tä. Ja tus­kin tu­lee myös­kään ole­maan, ai­na­kaan heti, kos­ka ter­ro­ris­mi on edel­leen käyt­tö­kel­poi­nen uh­ka­ku­va.

Sik­si olen­nai­sem­pi ky­sy­mys on, on­ko ter­ro­ris­min vas­tais­ta so­taa ole­mas­sa­kaan.

Sota on konk­reet­ti­sem­pi ryh­mit­ty­miä vas­taan: Isis, al-Qai­da, Boko Ha­ram. Mut­ta jos ter­ro­ris­mi on kei­no, ri­kol­li­suu­den muo­to, ei sitä voi so­dak­si sa­noa.

So­ti­laal­li­sis­sa ope­raa­ti­ois­sa on myös on­gel­ma: vä­ki­val­ta li­sää vä­ki­val­taa.

Li­säk­si in­ter­ven­ti­ot vai­kut­ta­vat ih­mi­siin psy­ko­lo­gi­ses­ti. Syn­tyy trau­mo­ja ja epä­luot­ta­mus­ta, joi­den vai­ku­tus voi siir­tyä su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le.

Tur­hau­tu­mi­nen voi syn­nyt­tää ha­lun tais­tel­la epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta vas­taan. Sik­si esi­mer­kik­si Isi­sin vies­ti ta­voit­ti mo­nia tur­hau­tu­nei­ta ja pet­ty­nei­tä se­ka­sot­kui­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa elä­viä.

Tee­mu Tam­mik­ko sa­noo, et­tä on ole­mas­sa ti­lan­tei­ta, jois­sa myös jä­re­ät kei­not, ku­ten so­ti­laal­li­nen vä­liin­tu­lo, ovat oi­keu­tet­tu­ja.

”Esi­mer­kik­si Isi­sin vas­tai­nen so­ti­laal­li­nen ope­raa­tio oli oi­keu­tet­tu, kos­ka muu­toin jär­jes­tön toi­min­taan ei oli­si voi­tu puut­tua. Syy­ria oli si­säl­lis­so­dan kou­ris­sa, siel­lä ei ol­lut toi­mi­vaa hal­lin­toa.”

Mut­ta so­ti­laal­li­set toi­met ei­vät yk­sin rii­tä, jat­kaa Tam­mik­ko. Pi­tää ym­mär­tää, mis­tä ter­ro­ris­mi joh­tuu.

”Ih­mi­set, joi­ta alis­te­taan ja jot­ka ei­vät pys­ty sa­mais­tu­maan yh­teis­kun­taan, tart­tu­vat hel­pom­min vä­ki­val­taan.”

Esi­mer­kik­si Yh­dys­val­to­jen hyö­kä­tes­sä Ira­kiin 2003 teh­tiin Tam­mi­kon mu­kaan usei­ta vir­hei­tä. Yh­dys­val­to­jen ve­täy­ty­es­sä Ira­kis­sa val­ta an­net­tiin Sad­dam Hus­sei­nin ai­ka­na alis­tei­ses­sa ase­mas­sa ole­vil­le shii­a­mus­li­meil­le. Se mah­dol­lis­ti kos­ton kier­teen syn­ty­mi­sen ja sy­ve­ne­mi­sen.

Alus­ta as­ti oli­si pi­tä­nyt ja­kaa val­ta huo­lel­li­sem­min ja kes­kit­tyä oi­keus­lai­tok­sen toi­min­taan, sa­noo Tam­mik­ko.

Jot­ta aseel­li­nen vä­ki­val­taa voi­daan eh­käis­tä, on ym­mär­ret­tä­vä sen syn­tyä ja kor­jat­ta­va yh­teis­kun­nal­li­sia olo­ja, jot­ka vä­ki­val­taa ruok­ki­vat. Tun­nis­tet­ta­va epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­det, jot­ka tuot­ta­vat tu­kea ää­ri­ryh­mil­le, ja teh­tä­vä epä­koh­dis­ta kär­si­vil­le yh­tei­söil­le mah­dol­li­sek­si rat­kais­ta on­gel­mat de­mok­raat­ti­sin po­liit­ti­sin kei­noin ter­ro­ris­ti­sen vä­ki­val­lan si­jaan.

Ei­kä se mer­kit­se myön­ny­tyk­siä ter­ro­ris­teil­le. Päin­vas­toin: on tar­jot­ta­va vaih­to­eh­to­ja vä­ki­val­lat­to­maan po­liit­ti­seen toi­min­taan.

Sik­si ter­ro­ris­mi voi vä­hen­tyä vain pois­ta­mal­la sen syi­tä: huo­noa hal­lin­toa, kor­rup­ti­o­ta, epä­va­kai­ta ja epä­ta­sa-ar­voi­sia yh­teis­kun­nal­li­sia olo­suh­tei­ta, köy­hyyt­tä. Tar­vi­taan laa­jaa kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ja pai­kal­li­sen kult­tuu­rin kun­ni­oit­ta­mis­ta. Tar­vi­taan myös de­mok­ra­ti­aa, ih­mi­soi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mis­ta sekä sor­ron ja mi­li­ta­ri­soin­nin vas­tus­ta­mis­ta.

Täs­tä syys­tä Tur­kin hyök­käys Poh­jois-Syy­ri­aan ja sen pe­rus­te­le­mi­nen ter­ro­ris­min tor­jun­nal­la ei ole us­kot­ta­va. Se ei ole us­kot­ta­va, kos­ka pel­kil­lä so­ti­laal­li­sil­la toi­mil­la ei voi saa­vut­taa rau­haa.

On vai­ke­aa saa­da var­maa tie­toa poh­joi­sen Syy­ri­an ti­lan­tees­ta.

Lo­ka­kuus­sa 2019 Vla­di­mir Pu­tin ja Re­cep Ta­yyip Er­do­ğan so­pi­vat yh­teis­par­ti­oin­nis­ta Tur­kin ja Syy­ri­an raja-alu­eel­la, niin sa­no­tul­la ”tur­va­vyö­hyk­keel­lä”. Kuun lo­pus­sa Ve­nä­jä il­moit­ti, et­tä kur­di­jou­kot ovat ve­täy­ty­neet alu­eel­ta.

Myös tu­li­tau­os­ta so­vit­tiin Tur­kin ja Kan­san suo­je­lu­yk­sik­kö YPG:n joh­ta­man SDF-jouk­ko­jen (The Sy­ri­an De­moc­ra­tic For­ce) kes­ken. Kur­dien joh­ta­mat SDF-jou­kot oli­vat Yh­dys­val­to­jen tär­kein liit­to­lai­nen tais­te­lus­sa Isi­siä vas­taan – sii­hen as­ti, kun­nes Yh­dys­val­lat ve­täy­tyi Koil­lis-Syy­ri­as­ta lo­ka­kuun alus­sa.

Tu­li­tau­ko on kui­ten­kin ol­lut kaik­kea muu­ta kuin ”tur­val­li­nen”, kri­ti­soi ih­mi­soi­keus­jär­jes­tö Hu­man Right Watch. Jär­jes­tö on ra­por­toi­nut Tur­kin tu­ke­mien Syy­ri­an ka­pi­nal­lis­ryh­mien te­loit­ta­neen pai­kal­lis­ta kur­di­vä­es­töä, syr­ji­neen hei­tä, ryös­tä­neen, es­tä­neen pa­laa­mas­ta ko­tiin­sa.

Turk­ki on il­moit­ta­nut, et­tä tais­te­lu ter­ro­ris­mia vas­taan ei ole ohi. Se ei tule päät­ty­mään kur­di­jouk­ko­jen ve­täy­ty­mi­seen.

Ju­tus­sa on käy­tet­tä läh­tee­nä Jar­no Limnél­lin Maa­il­ma ja Suo­mi 9/11 jäl­keen (2011), Ari Kerk­kä­sen Syy­ria: syn­nys­tä si­säl­lis­so­taan (2017), Ai­rin Bah­ma­nin ja Bruno Jän­tin Syy­ri­an sota: de­mok­ra­ti­a­toi­veet dik­ta­tuu­rin ja is­la­mis­min ris­ti­tu­les­sa (2018), Mar­cel H. Van Her­pe­nin Pu­ti­nin so­dat: Ve­nä­jän uu­den im­pe­ri­a­lis­min nou­su (2015), Mar­ja Här­män­maan ja Mark­ku Mat­ti­lan Anar­kis­mi, avant­gar­de, ter­ro­ris­mi: muu­ta­mia stra­te­gi­oi­ta jär­jes­tyk­sen sot­ke­mi­sek­si (2007), Ai­ni Lin­ja­kum­mun Is­la­min glo­baa­lit ver­kos­tot (2009), Da­vid Cort­righ­tin Rau­ha (2008) sekä muu­ta kir­jal­li­suut­ta ja läh­tei­tä.