JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Toimittaja kokosi perinteisen sotilaspuvun ja osallistui Muuramen kunniavartioon – reserviläinen voi pitää armeijan vaatteita muuallakin kuin kertaus­har­joi­tuksissa

Toi­mit­ta­ja Tee­mu Läh­de osoit­ti it­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­ni­oi­tus­ta san­ka­ri­vai­na­jil­le pe­rin­tö­kent­tä­pu­vus­saan. Sa­mal­la hän op­pi, et­tä so­ti­las­pu­vus­sa esiin­ty­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neel­le re­ser­vi­läi­sel­le on tar­jol­la mo­nen­lai­sia ti­lai­suuk­sia ja pu­ku­vaih­to­eh­to­ja.

So­ti­las­pe­rin­teet

13.12.2021
Toimittaja Teemu Lähde seisoi kunniavartiomiehenä Muuramen hautausmaan sankarihaudoilla noin puoli tuntia itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Kuva: Janne Laukkanen

Toimittaja Teemu Lähde seisoi kunniavartiomiehenä Muuramen hautausmaan sankarihaudoilla noin puoli tuntia itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Kuva: Janne Laukkanen

Janne Laukkanen

Tee­mu Läh­de

Iso­äi­ti­ni mök­ki Enä­jär­vel­lä on tär­keä osa lap­suus­muis­to­ja­ni. Pik­ku­po­jan mie­les­tä mök­ki oli täyn­nä kai­ken­lais­ta ta­va­raa.

Mök­ki myy­tiin ol­les­sa­ni tei­ni-ikäi­nen. Ikä­vää hel­pot­ti se, et­tä sain si­sa­re­ni kans­sa ot­taa mö­kis­tä vii­mei­sel­lä vie­rai­lu­ker­ral­la ha­lu­a­mi­a­ni ta­va­roi­ta. Täl­löin mu­kaa­ni vaa­te­nau­la­kos­ta tart­tui myös mum­mo­ni edes­men­neen avi­o­mie­hen, 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä kuol­leen elä­köi­ty­neen mu­siik­ki­kap­tee­ni Sep­po Por­va­rin har­maa so­ti­las­pu­ku.

Puku oli is­ke­mät­tö­män oloi­nen ja tun­nuk­se­ton. Se oli pak­sua ja tönk­köä sar­kaa. Pu­vun si­säl­lä ole­vis­sa ko­ko­la­puis­sa oli tor­ni­lo­got, mis­tä tun­nis­tin sen heti ar­mei­jan vaat­teek­si. Jär­kei­lin, et­tä Por­va­ri oli os­ta­nut sen it­sel­leen met­säs­sä kul­ke­mis­ta var­ten.

Sel­vi­tin pu­vun ole­van mal­lia m/65. Nu­me­ro viit­taa pu­vun viit­teel­li­seen käyt­töö­not­to­vuo­teen.

Pu­kua pal­ve­luk­ses­sa käyt­tä­neet muis­te­le­vat in­ter­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toil­la, kuin­ka se oli läm­min ja si­säl­lä tu­ka­la. He ker­to­vat, kuin­ka sen kau­lus kai­her­si nis­kan pu­nai­sek­si, ja mi­ten sama kävi ni­vu­sil­le, jos ei pi­tä­nyt pit­kiä alus­hou­su­ja.

Puku oli pit­kään hen­ka­ris­sa käyt­tä­mät­tö­mä­nä, kos­ka hou­sut oli­vat mi­nul­le lii­an isot. Tak­kia käy­tin muu­ta­man ker­ran. Sit­tem­min kas­voin pi­tuut­ta ja han­kin vyö­tä­röl­le elin­ta­so­mak­ka­raa. Hou­sut al­koi­vat is­tua.

Va­rus­mies­pal­ve­luk­se­ni suo­ri­tin vuon­na 2019 Kar­ja­lan pri­kaa­tis­sa, Toi­ses­sa ja Kol­man­nes­sa pans­sa­ri­jää­kä­ri­komp­pa­ni­as­sa so­ti­las­kul­jet­ta­ja­na. Ka­deh­din Lap­peen­ran­nan va­rus­kun­nas­sa pal­vel­lut­ta ys­tä­vää­ni, joka sai va­rus­va­ras­tol­ta har­maan m/83-pu­vun lai­nak­si edus­tus­käyt­töä var­ten.

Pu­huin asi­as­ta pal­ve­lus­to­ve­reil­le­ni, ja he sa­noi­vat, et­tei sitä ja­e­ta mei­dän jouk­ko-osas­tos­sam­me va­rus­mie­hil­le. Unoh­din koko asi­an.

Käy­tin naa­pu­ri­ni po­jan yli­op­pi­las­juh­lis­sa lo­ma­maas­to­pu­kua m/05 yk­sin­ker­tai­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä olin vä­li­ai­kai­ses­ti laih­tu­nut pal­ve­luk­ses­sa niin pal­jon, et­tei mi­nul­la ol­lut mui­ta so­pi­via siis­te­jä vaat­tei­ta. Ar­vi­oin sen ole­van so­pi­vaa, kos­ka naa­pu­ri­ni oli am­mat­ti­so­ti­las.

Tu­pa­ka­ve­ri­ni pilk­ka­si­vat mi­nua pu­vun käy­tös­tä. Hei­dän mie­les­tään aja­tus­kin so­ti­las­pu­vun käyt­tä­mi­ses­tä muu­ten kuin pa­kos­ta oli kiu­sal­li­nen.

It­se pi­din hei­dän nä­kö­kul­maan­sa kä­sit­tä­mät­tö­mä­nä. Mi­nul­le lo­ma­pu­ku edus­ti elä­mä­ni suu­rin­ta yl­pey­den ai­het­ta: sitä et­tä sain edus­taa an­si­oi­tu­nut­ta ar­mei­jaa, jouk­ko-osas­to­a­ni ja -yk­sik­kö­ä­ni sekä ol­la osa nii­den kun­ni­a­kas­ta his­to­ri­aa.

Ko­tiu­dut­tu­a­ni tut­kin mah­dol­li­suut­ta käyt­tää so­ti­las­pu­ku­ja re­ser­vi­läi­se­nä. Sel­vi­tin, et­tä pu­ku­jen käyt­tö­oi­keus ei suin­kaan ra­joi­tu pel­käs­tään ker­taus­har­joi­tuk­siin, vaan re­ser­vi­läi­nen saa pi­tää myös am­mat­ti­so­ti­lai­den käy­tös­sä ole­via pu­ku­ja eri­lai­sis­sa so­ti­laal­li­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa.

Puo­lus­tus­voi­mat mai­nit­see oi­keu­te­tuik­si käyt­tö­pai­koik­si ko­ti­si­vuil­laan muun mu­as­sa kun­ni­a­var­ti­ot san­ka­ri­hau­doil­la, Puo­lus­tus­voi­mien sekä maan­puo­lus­tus- ja re­ser­vi­läis­jär­jes­tö­jen juh­la-, edus­tus- ja kil­pai­lu­ti­lai­suu­det sekä maan­puo­lus­tus­ta­pah­tu­mat sekä am­mat­ti- ja va­ki­tui­ses­ta pal­ve­luk­ses­ta eron­nei­den so­ti­lai­den häät ja hau­ta­jai­set.

Omal­le koh­dal­le­ni hel­poim­mal­ta mah­dol­li­suu­del­ta käyt­tää so­ti­las­pu­kua vai­kut­ti juu­ri kun­ni­a­var­tio.

On mar­ras­kuun al­ku. Olen 22-vuo­ti­as, ar­mei­jan jäl­keen yli­o­pis­to-opin­to­jen vuok­si Lap­peen­ran­nas­ta Jy­väs­ky­lään muut­ta­nut re­ser­vi­läi­nen.

Pää­tän tart­tua ti­lai­suu­teen osal­lis­tua so­ti­las­pu­vus­sa lä­hes­ty­vän it­se­näi­syys­päi­vän kun­ni­a­var­ti­oon ja kir­joit­taa ai­hees­ta ju­tun.

Pi­dän it­ses­tään sel­vä­nä, et­tä käy­tän pe­rin­tö­sar­ka­pu­kua, kun mi­nul­la ker­ran se on. Sel­vit­te­len, mitä mi­nun pi­tää sar­ka­pu­vun li­säk­si pu­kea pääl­le­ni, jot­ta so­ti­las­pu­ku on täy­del­li­nen ja oh­je­sään­nön mu­kai­nen. Otan oh­je­nuo­rak­se­ni m/65-asun sel­lai­ses­sa ko­koon­pa­nos­sa, jos­sa va­rus­mie­het ovat pi­tä­neet sitä lo­ma­pu­ku­na. Tu­len sii­hen tu­lok­seen, et­tä tar­vit­sen pääl­lys­ta­kin ja kar­va­la­kin.

Kat­son li­säk­si, et­tä mi­nun tu­lee kiin­nit­tää sar­ka­pu­se­ron kau­luk­siin tyh­jät kau­lus­laa­tat ase­la­ji­vä­reis­sä­ni, eli vih­re­äl­lä poh­jal­la ja kel­tai­sel­la reu­nuk­sel­la, sekä epo­let­tei­hin Ky­men jää­kä­ri­pa­tal­joo­nan jouk­ko-osas­to­tun­nuk­set. Ajat­te­len, et­tä jäl­kim­mäi­sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä, kos­ka ne ei­vät näy mant­te­lin al­ta, mut­ta kau­lus­laat­to­jen us­kon nä­ky­vän ai­na­kin osit­tain.

Kat­son, et­tä oi­ke­at jal­ki­neet pu­kuun ovat so­ti­las­mal­li­set puku- eli puo­li­ken­gät: pyö­re­ä­kär­ki­set ja mus­taa nah­kaa.

Ap­ri­koin tu­tuil­le­ni, mis­tä löy­täi­sin tar­vit­ta­via pu­ki­nei­ta kun­ni­a­var­ti­oa­suun, ja saan vin­kin Hä­meen­lin­nan SA-kau­pas­ta. Ky­sees­sä on Suo­men ai­nut Puo­lus­tus­voi­mien omis­tuk­ses­sa ole­vaa yli­jää­mä­ta­va­raa myy­vä ki­vi­jal­ka­kaup­pa.

Ajat­te­len, et­tä mi­nun on tur­ha ai­kail­la. Pos­ti­myyn­tiä SA-kau­pal­la ei ole. Niin­pä ajan heti seu­raa­va­na päi­vä­nä Hä­meen­lin­naan ja ta­kai­sin, yh­teen­sä vii­ti­sen tun­tia ja 374 ki­lo­met­riä.

Asuun kuu­lu­vak­si ajat­te­le­mis­ta­ni ta­va­rois­ta os­tan sol­mi­on, kar­va­la­kin ja su­kat – kaik­ki har­maa­na. Teen myös pal­jon he­rä­te­os­tok­sia ja vie­tän kau­pas­sa pari tun­tia. Kir­ja­hyl­lys­tä löy­dän So­ti­las- ja vir­ka­pu­kuoh­je­sään­nöt vuo­sil­ta 1991 ja 2000. Ne osoit­tau­tu­vat hyö­dyl­li­sik­si asun koos­ta­mi­sen kan­nal­ta, on­han pu­ku­ni ol­lut käy­tös­sä kum­man­kin jul­kai­su­ai­ka­na.

Pääl­lys­ta­kin m/65 os­tan To­ris­ta. Sen lä­het­tää mi­nul­le sitä 1960-lu­vun lo­pul­la töis­sään käyt­tä­nyt en­ti­nen am­mat­tiup­see­ri La­pis­ta, kun olem­me to­den­neet pu­he­li­mes­sa sen to­den­nä­köi­ses­ti so­pi­van mi­nul­le mit­tai­lu­jen pe­rus­teel­la.

Käyn Tam­pe­reel­la lo­ma­mat­kal­la ja os­tan sa­mal­la pai­kal­li­ses­ta yli­jää­mä­kau­pas­ta mus­tan mie­his­tö­vyön pääl­lys­tak­kia var­ten. Myös puo­li­ken­gät os­tan käy­tet­ty­nä, kos­ka kat­son val­miik­si omis­ta­ma­ni ole­van kär­jil­tään lii­an sui­pot.

Oi­ke­an ko­kois­ta, asuun kuu­lu­vaa har­maa­ta m/58-kau­lus­pai­taa en löy­dä myyn­nis­tä. Niin­pä vär­jään sa­man­nä­köi­sen, mut­ta kel­ler­tä­vän hol­lan­ti­lai­sen so­ti­las­kau­lus­pai­dan har­maak­si.

Aa­mul­la, maa­nan­tai­na 15. mar­ras­kuu­ta otan pu­he­li­men kä­tee­ni ja alan et­siä so­pi­vaa var­ti­o­paik­kaa. Soi­tan en­sin Kes­ki-Suo­men alu­e­toi­mis­toon, joka on re­ser­vi­läi­sa­si­ois­ta vas­taa­va vi­ra­no­mai­nen. Jou­dun kier­tee­seen, jos­sa mi­nua neu­vo­taan soit­ta­maan ai­na vain uu­del­le jon­kin kes­ki­suo­ma­lai­sen re­ser­vi­läis­jär­jes­tön jä­se­nel­le.

Jos­sain kun­ni­a­var­ti­oon oli­si pääs­syt vas­ta jou­lu­aat­to­na ja siel­lä­kin vain lu­mi­pu­vus­sa, jos­sain taas oli­si vaa­dit­tu jär­jes­töön liit­ty­mis­tä.

Lo­pul­ta saan nu­me­ron muu­ra­me­lais­ten re­ser­vi­läis­ten yh­teys­hen­ki­löl­le. Ker­ron, mil­lai­ses­sa asus­sa ha­lu­ai­sin osal­lis­tua it­se­näi­syys­päi­vän kun­ni­a­var­ti­oon, ja hän lu­paa sen on­nis­tu­van Muu­ra­mes­sa.

Ajat­te­len par­haak­si kes­kus­tel­la pu­keu­tu­mi­ses­ta vie­lä asi­an­tun­ti­jan kans­sa. Niin­pä haas­tat­te­len ma­ju­ri Mar­ko Maa­luo­toa Pää­e­si­kun­nan hen­ki­lös­tö­o­sas­tol­ta.

Vaih­ta­es­sam­me aja­tuk­sia ta­ju­an teh­nee­ni er­heen pu­vun koos­ta­mi­ses­sa. Olen ym­mär­tä­nyt oi­kein, et­tä m/65:n kans­sa on käy­tet­ty edus­ta­vas­sa lo­ma­pu­ku­ko­koon­pa­nos­sa kau­lus­pai­taa, sol­mi­o­ta, jouk­ko-osas­to­tun­nuk­sia ja puo­li­ken­kiä – mut­ta ai­no­as­taan pu­vun ohut­kan­kai­ses­sa ver­si­os­sa, ei sar­kai­ses­sa. Sar­ka­pu­ku on ol­lut vain kyl­män sään kent­tä- ja ka­sar­mi­käy­tös­sä. Mie­his­tö ei myös­kään ole kos­kaan pi­tä­nyt sar­ka­pu­vus­sa kau­lus­laat­to­ja.

Pai­dan vär­jäys sekä sol­mi­on, kau­lus­laat­to­jen ja jouk­ko-osas­to­tun­nus­ten han­kin­ta on siis ol­lut tur­haa.

Reis­su SA-kaup­paan ei ole kui­ten­kaan ol­lut tar­pee­ton, kos­ka os­ta­ma­ni kar­va­lak­ki on Maa­luo­don mu­kaan juu­ri oi­ke­aa mal­lia. Lak­ki on har­maa ja mal­lia 39. Sen kor­va­lä­pät saa sol­mit­tua la­kin pääl­le na­ruil­la.

Maa­luo­to neu­voo na­pit­ta­maan kun­ni­a­var­ti­oa­sus­sa pääl­lys­ta­kin ylös as­ti ja lait­ta­maan kau­laan tum­man­har­maan kau­la­lii­nan niin, et­tä al­la ole­vat vaat­teet ei­vät näy, ei­kä niil­lä si­ten ole mer­ki­tys­tä. Myös puo­li­ken­gät hän suo­sit­taa vaih­ta­maan var­si­ken­kiin tai nah­ka­saap­pai­siin, kos­ka puo­li­ken­gät ei­vät kuu­lu kent­tä­pu­kuun.

Ky­se­len so­pi­via ken­kiä lai­nak­si tut­ta­va­pii­ril­tä­ni. Saan ka­ve­ril­ta­ni lai­naan so­pi­van­ko­koi­set ja mal­li­set var­si­ken­gät, Itä­val­lan ar­mei­jan yli­jää­mää.

Maa­luo­to huo­maut­taa, et­tä asu­va­lin­ta­ni on jok­seen­kin har­vi­nai­nen ja epä­ta­val­li­nen. M/65 on ol­lut var­ti­oa­su­na myös sar­kai­se­na, mut­ta var­si­nai­ses­sa edus­tus­käy­tös­sä se on ol­lut ai­no­as­taan Kaar­tin kun­ni­a­komp­pa­ni­al­la vuo­des­ta 1966 al­ka­en. Kun­ni­a­komp­pa­nia on edus­ta­nut sii­nä pre­si­den­tin­lin­naa myö­ten, mut­ta täl­löin­kin asu­na on ol­lut ohut­kan­kai­nen ver­sio, jon­ka kans­sa on pi­det­ty muun mu­as­sa val­kei­ta da­mas­ke­ja.

Ar­mei­jan käy­tös­tä pois­tu­neis­ta so­ti­las­pu­vuis­ta pu­hu­taan pe­rin­ne­pu­kui­na. Kos­ka sar­ka­kan­kai­nen m/65-puku on pois­tu­nut käy­tös­tä noin 20 vuot­ta sit­ten, me­nee asu tä­hän ka­te­go­ri­aan.

M/65:n ohut­kan­kai­sen ver­si­on kor­va­si pit­käl­ti sa­man­nä­köi­nen m/83-puku. Se on yhä käy­tös­sä ja tun­ne­taan oh­je­sään­nös­sä ke­vy­e­nä pal­ve­lus­pu­ku­na. Hou­sut ovat sa­man­nä­köi­set suo­rat hou­sut ja ta­kis­sa suu­rin ero on se, et­tä rin­ta­tas­kut on muo­toil­tu ny­ky­ai­kai­sem­min ja nii­den kes­kel­le on li­sät­ty ko­ris­te­las­kok­set.

Muo­dol­li­suu­del­taan m/83 ver­tau­tuu ar­ki­pu­kuun. Sen li­säk­si käy­tös­sä on tum­maan pu­kuun ver­tau­tu­va pal­ve­lus­pu­ku m/58, joka on myös­kin har­maa ja si­le­ää kan­gas­ta.

Hel­poi­ten nämä har­maat asut erot­taa toi­sis­taan si­ten, et­tä ke­vy­es­sä pal­ve­lus­pu­vus­sa on pii­lo­na­pi­tus, kun taas pal­ve­lus­pu­vus­sa nel­jä ta­kin sul­ke­vaa nä­ky­vää nap­pia. Li­säk­si pal­ve­lus­pu­vus­sa pi­de­tään pien­tä pal­ve­lus­pu­kua enem­män merk­ke­jä ja tun­nuk­sia. Sii­nä käy­te­tään esi­mer­kik­si kun­ni­a­merk­ki­nau­ho­ja.

Täs­sä pu­ku­ja on kä­si­tel­ty maa­voi­mien nä­kö­kul­mas­ta.

– Il­ma­voi­mil­la pu­ki­neet ovat pit­käl­ti sa­man­tyyp­pi­siä kuin maa­voi­mis­sa. Me­ri­voi­mil­la on m/83:sta vas­taa­va mus­ta puku. Muut pu­vut ovat siel­lä hie­man eri­lai­sia, mut­ta kai­kil­le löy­tyy vas­tin­pa­rit, Maa­luo­to ker­too.

Nyrk­ki­sään­tö­nä so­ti­las­pu­vun pi­tä­mi­ses­tä re­ser­vi­läi­se­nä var­si­nais­ten Puo­lus­tus­voi­mien ker­taus­har­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­la voi pi­tää, et­tä se on sal­lit­tua maan­puo­lus­tuk­sel­li­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja so­ti­laal­li­sis­sa se­re­mo­ni­ois­sa jär­jes­tä­vän ta­hon toi­vei­ta kun­ni­oit­ta­en.

So­ti­las­pu­vun hy­väk­syt­tä­vyys tu­lee esil­le asi­ayh­tey­des­tä. On kiel­let­tyä har­haut­taa mui­ta vir­heel­li­ses­ti luu­le­maan, et­tä oli­si ak­tii­vi­ses­sa pal­ve­luk­ses­sa ole­va so­ti­las.

Maa­luo­to suo­sit­te­lee et­si­mään tie­toa so­ti­las­pu­vun käyt­tö­sään­nöis­tä en­si­si­jai­ses­ti Puo­lus­tus­voi­mien ko­ti­si­vuil­ta ja So­ti­las­pe­rin­teen seu­ran 2021 jul­kai­se­mas­ta Pro­to­kol­la­op­paas­ta maan­puo­lus­ta­jal­le. Jos vas­taus­ta ei löy­dy ei­kä asia sel­viä it­se tut­ki­mal­la, vaat­tei­siin ja pu­ki­neyh­dis­tel­mis­tä liit­ty­viin ky­sy­myk­siin vas­ta­taan Pää­e­si­kun­nan lo­gis­tiik­ka­o­sas­tol­ta. Ky­sy­myk­set mer­keis­tä ja tun­nuk­sis­ta taas kan­nat­taa osoit­taa Pää­e­si­kun­nan hen­ki­lös­tö­o­sas­tol­le.

Jos so­ti­las­pu­vun hank­kii uu­te­na, saa ra­haa pa­la­maan hel­pos­ti tu­han­sia eu­ro­ja. Har­mail­le ny­ky­ai­kai­sil­le pu­vuil­le­kin ker­tyy hin­taa usei­ta sa­ta­sia, mi­kä­li nii­tä ti­laa uu­te­na Puo­lus­tus­voi­mien vaa­tet­ta­ja Ima­ge We­a­ril­ta.

Hel­poim­mal­la ny­ky­ai­kai­sen so­ti­las­pu­vun saa esi­mer­kik­si os­ta­mal­la kau­pas­ta m/05 RES -maas­to­pu­vun. Ne ovat yk­si­tyis­ten myy­jien asu­ja, jot­ka Puo­lus­tus­voi­mat on ser­ti­fi­oi­nut re­ser­vi­läis­käyt­töön. Myös yli­jää­mää hyö­dyn­tä­mäl­lä voi sel­vi­tä koh­tuul­li­sil­la sum­mil­la, ja esi­mer­kik­si kun­ni­a­var­ti­oon voi osal­lis­tua käy­te­tyis­tä pu­ki­neis­ta koo­tus­sa pe­rin­ne­a­sus­sa, ku­ten minä tein – riip­pu­en var­ti­on jär­jes­tä­vän ta­hon pää­tök­ses­tä.

Jos ha­lu­ai­si pi­tää so­ti­las­pu­kua esi­mer­kik­si am­mat­ti­so­ti­laan häis­sä, tiu­kas­ti ot­ta­en oi­kea va­lin­ta oli­si frak­kia muis­tut­ta­va mus­ta m/87-puku. Maa­luo­to ar­vi­oi uu­te­na han­kit­tu­na sen hin­nak­si tois­ta­tu­hat­ta eu­roa pai­toi­neen, lii­vei­neen ja kiil­to­nah­ka­ken­ki­neen.

Jot­kin re­ser­vi­läi­set käyt­tä­vät­kin käy­tän­nön syis­tä juh­la­pu­ku­na pal­ve­lus­pu­vun m/58 juh­la­pu­ku­ver­si­o­ta eli vie­rai­lu­pu­kua. Täl­löin sii­hen lii­te­tään val­koi­nen pu­ku­pai­ta, ho­pe­an­har­maa ja si­leä sol­mio sekä juh­la­vyö. Täs­sä ko­koon­pa­nos­sa tu­li­si pi­tää niin sa­not­tu­ja re­vä­ri­hou­su­ja, jois­sa on vä­ril­lään ase­la­jin ja pak­suu­del­laan so­ti­la­sar­von il­mai­se­vat ko­ris­te­rai­dat ul­ko­sau­mois­sa.

Jou­lu­kuun 5. päi­vä val­mis­te­len asun val­miik­si seu­raa­vaa il­taa var­ten. Isoin työ on vaa­le­an­har­maan kau­la­lii­nan vär­jää­mi­ses­sä tum­man­har­maak­si.

Teks­tii­li­vä­ri ei ota­kaan tart­tu­ak­seen ja lop­pu­tu­los on vain hie­man al­ku­pis­tet­tä tum­mem­pi – sel­väs­ti yhä vaa­le­an­har­maa. Asia kai­her­taa miel­tä­ni. Maa­luo­to on kui­ten­kin sa­no­nut, et­tä pe­rin­ne­a­sus­sa pie­net poik­ke­a­vuu­det ei­vät maa­ta kaa­da. Se rau­hoit­taa mi­nua.

Präs­sään hou­sut ja pääl­lys­ta­kin sekä puh­dis­tan ja lank­kaan lai­na­var­si­ken­gät. Ihai­len, kuin­ka kiil­to tu­lee hie­nos­ti esil­le yh­den lank­ki­ker­rok­sen jäl­keen pie­nel­lä han­kaa­mi­sel­la.

Seu­raa­va­na aa­mu­na otan kor­va­ko­ru­ni pois, et­ten va­hin­gos­sa­kaan unoh­da nii­tä kor­vii­ni. Mie­hen so­ti­las­pu­kuun ne ei­vät ni­mit­täin kuu­lu kos­kaan. Lai­tan tun­to­le­vy­ni kau­laa­ni ihoa vas­ten tuo­maan so­ti­laal­lis­ta oloa.

Il­lan lä­hes­ty­es­sä puen pe­rin­ne­a­sun yl­le­ni. Kää­rin hou­su­jen lah­keet ku­mi­nau­han avul­la si­sään­päin, jot­ta ken­kien var­ret nä­ky­vät.

Kari Pajunen pukeutui maastopukuun m/05 ja panssarijoukkojen barettiin Teemu Lähteen vartioparina. Vartiomiehet olivat poikkeuksellisesti eriävässä varustuksessa. KUVA: Janne Laukkanen

Kari Pajunen pukeutui maastopukuun m/05 ja panssarijoukkojen barettiin Teemu Lähteen vartioparina. Vartiomiehet olivat poikkeuksellisesti eriävässä varustuksessa. KUVA: Janne Laukkanen

Janne Laukkanen

Kun­ni­a­var­ti­on on mää­rä al­kaa kuu­del­ta. Ajan pai­kal­le Muu­ra­men hau­taus­maal­le hy­vis­sä ajoin.

Var­ti­o­pa­ri­ni, re­ser­vin korp­raa­li Kari Pa­ju­nen on jo pai­kal­la tut­ki­mas­sa var­ti­o­paik­kaa. Se on kes­kel­lä hau­taus­maa­ta ole­va ki­vi­nen Suo­men si­säl­lis-, tal­vi- ja jat­ko­so­dan muis­to­merk­ki, jon­ka ym­pä­ril­lä on san­ka­ri­hau­to­ja.

Kynt­ti­löi­den lois­tees­sa käym­me läpi, kuin­ka var­ti­on pai­kal­leen aset­tu­mi­nen ja pois­tu­mi­nen ete­nee. Sit­ten Pa­ju­nen joh­dat­taa mi­nut läm­mit­te­le­mään kap­pe­lin ta­ka­huo­nee­seen. Het­ken pääs­tä hän tu­lee ta­kai­sin. On ai­ka.

Me­nem­me ulos ja mars­sim­me ta­ka­kaut­ta muis­to­mer­kil­le.

– Var­tio seis, Pa­ju­nen ko­men­taa hil­jai­sel­la ää­nel­lä.

Py­säh­dyn asen­toon. Yks­toist, kaks­toist. Kään­nyn va­sem­mal­le. Mars­sia. Py­säh­dyn asen­toon. Yks­toist, kaks­toist. Kään­nyn oi­ke­al­le. Mars­sia. Py­säh­dyn asen­toon. Yks­toist, kaks­toist. Kään­nyn oi­ke­al­le. Mars­sia var­ti­o­pai­kal­le. Py­säh­dyn asen­toon. Kään­nyn ylei­söön päin. Lepo.

Huo­maan, et­tä alus­ta­ni on epä­ta­sai­nen. Va­sen jal­ka­ni on oi­ke­aa alem­pa­na.

Ha­vain­noin, kuin­ka vie­ree­ni muis­to­mer­kin eteen las­ke­taan sep­pe­le. Kuun­te­len virt­tä ja mie­tin, pi­täi­si­kö mi­nun vie­lä kor­ja­ta asen­to­a­ni.

Ei pi­täi­si, tie­dän. Se kyl­lä nä­kyi­si.

Isos­sa pa­raa­ti­jou­kos­sa se ei eh­kä nä­kyi­si, mut­ta tääl­lä kah­des­taan mo­ni­kym­men­päi­sen ylei­sön sil­mien al­la joku huo­mai­si var­mas­ti. Sitä pait­si ei lii­kah­ta­mi­ses­ta vält­tä­mät­tä oli­si apua.

Kat­son ylä­viis­toon. Kuun­te­len pu­het­ta ja ru­kous­ta.

Pak­kas­ta on noin kym­me­nen as­tet­ta ja tuu­li pu­hal­taa hen­nos­ti. Olen pu­ke­nut tar­peek­si; vain ja­lois­sa ja kau­lan pal­jaas­sa osas­sa tun­tuu vä­hän kyl­mäl­tä.

Var­sin­kin edus­ta­es­sa le­po­a­sen­toon­kin kuu­luu mie­les­tä­ni pie­ni yli­ryh­ti. Il­mee­ni on jäy­hä.

Alus­tan epä­ta­sai­suus unoh­tuu.

Mie­le­ni on le­vol­li­nen.

Muuramen partiolaisten järjestämä itsenäisyyspäivän soihtukulkue saapuu sankarihaudoille. KUVA: Janne Laukkanen

Muuramen partiolaisten järjestämä itsenäisyyspäivän soihtukulkue saapuu sankarihaudoille. KUVA: Janne Laukkanen

Janne Laukkanen

KUVA: Janne Laukkanen

KUVA: Janne Laukkanen

Janne Laukkanen