JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Tuomioselailu" vie nuoren elämästä valon

Nuo­ret ih­mi­set viet­tä­vät yhä enem­män ai­kaa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja kär­si­vät yhä use­am­min eri mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta. Kir­joit­ta­ja ker­too ar­jes­taan so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja pei­laa sen suh­det­ta oman mie­len­ter­vey­ten­sä muu­tok­siin.

So­si­aa­li­nen me­dia

5.1.2023
Kuva: Juhani Aho

Kuva: Juhani Aho

Juhani Aho

Ju­ha­ni Aho

Elo­kuun 5. päi­vä, 2019. Vie­rai­lin lä­hei­sen luo­na Kan­ta-Hä­meen kes­kus­sai­raa­las­sa, jos­sa hä­nel­tä on lei­kat­tu um­pi­suo­li. Kes­kus­tel­les­sam­me ta­pah­tu­mis­ta hän ky­syi, olen­ko näh­nyt eräs­tä asi­aa Twit­te­ris­sä.

”Mul­la ei ole Twit­te­riä”, vas­ta­sin. Hän ke­hot­ti mi­nua hank­ki­maan Twit­ter-ti­lin. La­ta­sin Twit­ter-so­vel­luk­sen pu­he­li­mee­ni, laa­din it­sel­le­ni ti­lin ja otin sel­fien pro­fii­li­ku­vak­si.

En­sim­mäi­se­nä twiit­ti­nä­ni uu­del­leent­wiit­ta­sin en­ti­sen Ylen toi­mit­ta­jan Jes­sik­ka Aron pos­tauk­sen, jos­sa hän mai­nos­ti kir­jaan­sa Pu­ti­nin trol­lit: To­si­ta­ri­noi­ta Ve­nä­jän in­fo­so­dan rin­ta­mil­ta.

Aloin seu­ra­ta po­liit­ti­ses­ti ak­tii­vi­sia hen­ki­löi­tä. Twit­te­rin kaut­ta sain mo­nien mui­den nuor­ten ta­voin tie­toa eri ta­pah­tu­mis­ta ym­pä­ri maa­il­man, ku­ten esi­mer­kik­si uu­ti­sia so­dis­ta, met­sä­pa­lois­ta sekä hur­ri­kaa­neis­ta. Kuu­lin Twit­te­rin kaut­ta Greta Thun­ber­gin YK:lle pi­tä­män pu­heen, jos­sa hän ruo­ti val­ti­on­pää­mie­hiä hei­dän saa­mat­to­muu­des­taan sekä te­ko­jen puut­tees­ta il­mas­tok­rii­siä vas­taan. Sekä Do­nald Trum­pin twiit­te­jä, tie­tys­ti. Vie­tin Twit­te­ris­sä yh­des­tä kol­meen tun­tia joka päi­vä. Ai­ka rien­si ai­ka­ja­naa lu­kies­sa ja twii­ta­tes­sa. Jat­ku­vat huo­not uu­ti­set sai­vat mi­nut ape­aan ja la­maan­tu­nee­seen olo­ti­laan, mut­ta en sul­ke­nut so­vel­lus­ta.

Olin kou­kus­sa huo­noi­hin uu­ti­siin.

Il­miö tun­ne­taan ”tuo­mi­o­se­lai­lu­na” (engl. doomsc­rol­ling). Mer­ri­am-Webs­ter-sa­na­kir­jan mu­kaan tuo­mi­o­se­lai­lul­la vii­ta­taan ”tai­pu­muk­seen se­la­ta huo­no­ja uu­ti­sia, vaik­ka ne ovat su­rul­li­sia, lan­nis­ta­via tai ma­sen­ta­via.”

So­me­a­lus­to­jen al­go­rit­mien ta­voit­tee­na on saa­da käyt­tä­jät käyt­tä­mään alus­taa sään­nöl­li­ses­ti ja mah­dol­li­sim­man pit­kään. Sen vuok­si alus­tan al­go­rit­mit suo­sit­te­le­vat käyt­tä­jil­leen tiet­ty­jä pos­tauk­sia sekä ti­le­jä. Suo­si­tuk­set pe­rus­tu­vat esi­mer­kik­si sii­hen, mitä uu­tis­link­ke­jä käyt­tä­jät ovat kli­kan­neet, jol­loin he al­ka­vat saa­da sa­man­kal­tai­sia uu­ti­sia ai­ka­ja­naan­sa. Seu­rauk­se­na moni so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tä­jä tu­lee ad­dik­toi­tu­neek­si ei­kä pys­ty lo­pet­ta­maan so­men käyt­töä. Vuon­na 2021 jul­kais­tun WHO-Kou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mu­kaan noin 9 pro­sent­tia suo­ma­lais­nuo­ris­ta luo­ki­tel­laan so­si­aa­li­sen me­di­an on­gel­ma­käyt­tä­jik­si.

“On­gel­ma­käyt­tä­jä ei pys­ty lo­pet­ta­maan tai vä­hen­tä­mään so­si­aa­li­sen me­dia käyt­töä, vaik­ka ha­lu­ai­si”, ker­too Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton leh­to­ri Nel­li Lyy­ra, joka osal­lis­tui WHO-Kou­lu­lais­tut­ki­muk­seen. ”Muut asi­at jää­vät te­ke­mät­tä sekä rii­del­lään van­hem­pien kans­sa so­si­aa­li­sen me­di­an käy­tös­tä.”

Mi­nun käyt­täy­ty­mi­se­ni so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ei ol­lut aluk­si on­gel­mal­lis­ta. Muis­tin teh­dä ko­ti­teh­tä­vä­ni, ei­vät­kä van­hem­pa­ni ol­leet huo­lis­saan sii­tä, et­tä viet­täi­sin lii­kaa ai­kaa so­mes­sa. So­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tö ei vai­kut­ta­nut ar­kee­ni ko­vin ne­ga­tii­vi­ses­ti.

Va­paa-ajal­la­ni tu­lin se­lan­neek­si mon­ta eri uu­tis­ta esi­mer­kik­si il­mas­to­ko­kouk­sis­ta, jois­sa val­ti­on­pää­mies toi­sen­sa jäl­keen muis­tut­ti mui­ta sii­tä, et­tä il­mas­ton­muu­tos on ai­kam­me suu­rin sekä ih­mis­kun­nal­le ek­sis­ten­ti­aa­li­nen krii­si.

Mi­nul­le tuli ai­na sama tun­ne näh­ty­ä­ni ky­sei­siä pos­tauk­sia: en­sin shok­ki, jon­ka jäl­keen pie­ni pa­niik­ki, mitä seu­ra­si en­nen pit­kää suu­ri voi­mat­to­muu­den tun­ne. En jak­sa­nut nous­ta ylös sän­gys­tä tai soh­val­ta, vaan jat­koin huo­no­jen uu­tis­ten se­laa­mis­ta.

En­sim­mäi­set kuu­kau­det oli­vat tuo­mi­o­se­lai­lus­ta huo­li­mat­ta suh­teel­li­sen help­po­ja ai­ko­ja. Sit­ten al­koi pan­de­mia.

Ko­ro­na­vi­rus is­ki Suo­meen var­hain maa­lis­kuus­sa 2020. Py­syin ko­to­na lu­ke­mas­sa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten, mut­ta vil­kui­lin sil­loin täl­löin Twit­te­riä. Uu­ti­set oli ka­ru­ja. Suu­ri osa maa­il­mas­ta eli eris­tyk­sis­sä. Suur­kau­pun­kien ka­dut oli­vat au­ti­oi­ta. Pa­him­mat uu­ti­set tu­li­vat Yh­dys­val­lois­ta: yli 100 000 ih­mis­tä kuo­li ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­miin oi­rei­siin. Ge­or­ge Flo­y­din mur­ha ja sitä seu­ran­neet Black Li­ves Mat­ter -mie­le­no­soi­tuk­set, jot­ka pa­he­ni­vat mel­la­koik­si. Ka­li­for­ni­an tai­vas oli ve­ren­pu­nai­se­na met­sä­pa­lois­ta.

Pan­de­mi­an myö­tä kaik­ki ur­hei­lu-, mu­siik­ki- sekä muut ta­pah­tu­mat pe­rut­tiin. Ei ol­lut juu­ri mi­tään te­ke­mis­tä, mikä joh­ti sii­hen, et­tä aloin viet­tää en­tis­tä enem­män ai­kaa pu­he­li­me­ni ää­rel­lä.

Ja mitä enem­män olin pu­he­li­me­ni ää­rel­lä, sitä enem­män al­tis­tuin huo­noil­le uu­ti­sil­le, joi­ta tuli jat­ku­vas­ti li­sää vuo­ro­kau­den ym­pä­ri, mil­tei lo­put­to­mas­ti.

Lyy­ran mu­kaan doomsc­rol­ling on mel­ko uu­si il­miö, ei­kä sitä ol­la vie­lä eh­dit­ty tut­kia ko­vin mit­taa­vas­ti.

”Jat­kos­sa päi­vi­täm­me mei­dän ky­se­ly­lo­mak­kei­tam­me ja suun­nit­te­lem­me hank­kei­ta tuo­hon il­mi­öön [tuo­mi­o­se­lai­lu] liit­ty­en”, Lyy­ra ker­too.

Hän mai­nit­see Tik­To­kin ja Ins­tag­ra­min esi­merk­kei­nä so­si­aa­li­sen me­di­an alus­tois­ta, joi­den tar­jo­a­maan si­säl­töön nuo­ri ih­mi­nen voi jää­dä hel­pos­ti kouk­kuun.

“Luet yh­den so­tau­u­ti­sen Il­ta-Sa­no­mien so­vel­luk­ses­ta, si­nul­le tu­lee vii­si seu­raa­vaa ot­sik­koa sa­mas­ta ai­hees­ta. Tu­lee seu­raa­va vi­deo, seu­raa­va vi­deo, seu­raa­va vi­deo. Se on lo­pu­ton­ta”, Lyy­ra ku­vai­lee. ”Nuo­ril­le tu­lee ala­ku­loi­suut­ta, jän­nit­ty­nei­syyt­tä, ah­dis­tu­nei­suut­ta.”

Šok­ki, pa­niik­ki, voi­mat­to­muus, en nou­se ylös sän­gys­tä, jat­kan se­lai­lua. Sama ku­vio al­koi tois­tua ja vah­vis­tua. It­kin pu­he­li­men ää­rel­lä.

Olin kur­jim­mil­la­ni mar­ras­kuus­sa 2020, ei­kä synk­kä sää aut­ta­nut. Val­mis­tui­sin pa­rin vii­kon pääs­tä lu­ki­os­ta, mut­ta en ol­lut toi­vei­kas tu­le­vai­suu­te­ni suh­teen. Jou­dun­ko elä­mään maa­il­mas­sa, joka tu­lee läm­pe­ne­mään pari as­tet­ta? Maa­il­mas­sa, jon­ka luon­to tu­lee ku­tis­tu­maan ja köyh­ty­mään pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti? Jos­sa ää­ri­oi­keis­to­lai­set ta­hot uh­kaa­vat ro­mut­taa de­mok­ra­ti­an ja sor­taa vä­hem­mis­tö­jä? Jos­sa öky­rik­kaat ri­kas­tu­vat ja köy­hät köyh­ty­vät en­ti­ses­tään? Mik­si edes yrit­tää? Mik­si ha­lu­ai­sin opis­kel­la, hank­kia am­mat­tia tai teh­dä yh­ti­käs mi­tään elä­mäs­sä­ni, kun tu­len kui­ten­kin to­dis­ta­maan kau­hei­ta ta­pah­tu­mia, jois­sa vi­at­to­mia kär­sii?

Isä­ni huo­ma­si käyt­täy­ty­mi­se­ni muut­tu­neen ja ker­toi mi­nul­le, et­tä hä­nen­kin su­ku­pol­ven­sa ai­ka­na pe­lät­tiin maa­il­man lop­pu­mis­ta. Isä­ni eli läpi kyl­män so­dan, jol­loin val­lit­si pel­ko ydin­so­das­ta.

”Maa­il­man sa­not­tiin lop­pu­van täl­lä ajan­het­kel­lä, mut­ta se ei lop­pu­nut­kaan”, hän ker­toi mi­nul­le. ”Olet lu­ke­nut pal­jon huo­no­ja uu­ti­sia. Huo­not uu­ti­set tuo­vat enem­män huo­mi­o­ta kuin hy­vät uu­ti­set, sik­si sa­no­ma­leh­det ker­to­vat enem­män huo­no­ja uu­ti­sia hy­vien si­jas­ta.” Ta­ju­sin sii­nä vai­hees­sa, et­tä mi­nun piti muut­taa so­me­käyt­täy­ty­mis­tä­ni.

Vuo­des­ta 2021 eteen­päin olen al­ka­nut ra­joit­taa Twit­te­rin käyt­tö­ä­ni. Olen my­kis­tä­nyt tiet­ty­jä sa­no­ja ja hash­tag­merk­ke­jä, sil­lä ne oli­vat eni­ten esil­lä uu­ti­sis­sa, jot­ka jär­kyt­ti­vät mi­nua. Li­säk­si olen my­kis­tä­nyt tai la­kan­nut seu­raa­mas­ta joi­tain käyt­tä­jiä, kos­ka koin hei­dän twiit­tien ole­van osa on­gel­maa tuo­mi­o­se­lai­lun suh­teen. Hei­dän twiit­tin­sa oli­vat yleen­sä ää­rim­mäi­sen pes­si­mis­ti­siä ja ni­hi­lis­ti­siä luon­teel­taan.

En tie­ten­kään um­mis­ta sil­mi­ä­ni maa­il­mal­ta; se oli­si täy­sin jär­je­tön­tä jour­na­lis­tii­kan opis­ke­li­jal­ta. Mut­ta en ha­lua luo­da it­sel­le­ni sitä har­ha­ku­vaa, et­tä mi­nul­la oli­si jon­kin­lai­nen vas­tuu kan­taa kaik­ki maa­il­man mur­heet har­teil­la­ni.

Mie­li­a­la­ni on ko­hen­tu­nut, en­kä koe it­se­ä­ni vä­sy­neek­si tai voi­mat­to­mak­si. Tör­mään toki edel­leen huo­noi­hin uu­ti­siin, mut­ta vaik­ka jär­ky­tyn niis­tä, en jää kouk­kuun en­kä ah­mi li­sää sa­man­lai­sia uu­ti­sia.

Jak­san päi­väs­tä toi­seen. Jak­san us­koa pa­rem­paan huo­mi­seen. Jak­san hy­myil­lä.