JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Elämäkertojen suosiossa näkyy nykyajan mediakulttuuri – kirjojen päähenkilöinä pop-muusikoita, nuoria urheilijoita ja sometähtiä

Elä­mä­ker­rat ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet suo­sit­tua lu­et­ta­vaa. 2000-lu­vul­la la­ji­tyyp­pi on kui­ten­kin muut­tu­nut, ja elä­mä­ker­to­ja kir­joi­te­taan ny­ky­ään pal­jon esi­mer­kik­si nuo­ris­ta ur­hei­li­jois­ta ja so­me­täh­dis­tä. Vii­me ai­koi­na myös suu­rel­le ylei­söl­le tun­te­mat­to­mien hen­ki­löi­den muis­tel­mat ovat ol­leet nos­tees­sa.

Elä­män­ker­rat

20.12.2022

Oli­via Aho

Kier­ros kir­ja­kau­pas­sa sen osoit­taa – elä­mä­ker­rat ovat lu­ki­joi­den suo­si­os­sa. En­sim­mäi­nen elä­mä­ker­ta­hyl­ly tu­lee Jy­väs­ky­län kes­kus­tan Suo­ma­lai­ses­sa Kir­ja­kau­pas­sa vas­taan heti, kun as­tuu si­sään kir­ja­kau­pan oves­ta.

Sii­tä löy­tyy esi­mer­kik­si muu­si­koi­den ja ur­hei­li­joi­den, ja pe­rem­mäl­tä liik­kees­tä po­lii­ti­koi­den ja his­to­ri­an merk­ki­hen­ki­löi­den elä­mä­ker­to­ja. Osa kir­jois­ta on la­ji­tel­tu ai­heen mu­kaan, toi­set la­ji­tyy­pin. Esi­mer­kik­si muis­tel­mat ovat omas­sa hyl­lys­sään.

Elä­mä­ker­rat ovat ol­leet vii­me vuo­si­na pin­nal­la me­di­as­sa. Nii­tä jul­kais­taan vuo­sit­tain suu­ri mää­rä eri kus­tan­ta­mois­sa ja ne keik­ku­vat kär­ki­si­joil­la lu­e­tuim­pien kir­jo­jen lis­toil­la.

Kir­ja­kaup­pa­lii­ton pi­tä­mäl­lä Mitä Suo­mi lu­kee? -si­vus­tol­la oli lo­ka­kuus­sa usei­ta elä­mä­ker­to­ja kah­den­kym­me­nen myy­dyim­män kir­jan jou­kos­sa. Suo­si­tuin oli nel­jän­nek­si myy­dyin en­ti­sen moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho­lai­sen Mika Ilmé­nin elä­mä­ker­ta. Lis­tal­la oli­vat myös muun mu­as­sa näyt­te­li­jä-oh­jaa­ja Kari Vää­nä­sen ja Duud­so­neis­ta tun­ne­tun Juk­ka Hildé­nin elä­mä­ker­rat.

Tie­to­kir­jal­li­suu­den toi­mi­tus­pääl­lik­kö Lot­ta Son­ni­nen Gum­me­ruk­sen kus­tan­ta­mos­ta ker­too, et­tä kään­net­tä­väk­si tar­jol­la ole­via kan­sain­vä­lis­ten merk­ki­hen­ki­löi­den elä­mä­ker­to­ja il­mes­tyy jon­kin ver­ran ai­em­paa enem­män. Nii­tä jul­kais­taan yhä nuo­rem­mis­ta hen­ki­löis­tä.

Oma­e­lä­mä­ker­ral­lis­ten tie­to­kir­jo­jen tar­jon­ta on Son­ni­sen mu­kaan puo­les­taan sel­ke­äs­ti kas­vus­sa. Son­ni­nen viit­taa te­ok­siin, joi­den kir­joit­ta­ja ei ole en­nes­tään tun­net­tu, mut­ta us­koo elä­män­ko­ke­mus­ten­sa kiin­nos­ta­van lu­ki­joi­ta muis­tel­ma­muo­dos­sa.

Tänä vuon­na on jul­kais­tu esi­mer­kik­si Juha Her­nes­nie­men Ai­vo­ki­rur­gin muis­tel­mat ja Kai­sa Tam­men Nais­van­ki­lan pomo.

Mai­ni­tuis­ta la­ji­tyy­peis­tä poi­ke­ten ko­ti­mais­ten elä­mä­ker­to­jen tar­jon­ta on kui­ten­kin vuo­sit­tain ta­sais­ta. Tar­jot­tu­jen elä­mä­ker­to­jen mää­rä on Son­ni­sen mu­kaan suh­teel­li­sen pie­ni ver­rat­tu­na muu­hun kir­jal­li­suu­teen.

”Elä­mä­ker­ta on mel­ko työ­läs kir­joit­taa”, Son­ni­nen sa­noo.

Elä­mä­ker­rat saa­vat nyky-yh­teis­kun­nas­sa pal­jon nä­ky­vyyt­tä, mikä voi vai­kut­taa sii­hen, et­tä nii­den suo­sio tun­tuu kas­va­neen vii­me vuo­si­na. Näin ar­vi­oi elä­mä­ker­ta­tut­ki­mus­ta teh­nyt kult­tuu­ri­his­to­ri­an ma. pro­fes­so­ri Maa­rit Les­ke­lä-Kär­ki Tu­run yli­o­pis­tos­ta.

Hän ker­too, et­tä elä­mä­ker­rat ovat ai­na ol­leet lu­ki­joi­den suo­si­ma la­ji­tyyp­pi. Elä­mä­ker­to­ja ja muis­tel­mia on jul­kais­tu Suo­mes­sa ete­ne­vis­sä mää­rin 1800-lu­vul­ta läh­tien, ja us­kon­nol­li­ses­sa kon­teks­tis­sa jo 1600-lu­vul­la.

Les­ke­lä-Kär­ki sa­noo, et­tä elä­mä­ker­to­jen suo­si­on taus­tal­la vai­kut­taa usei­ta syi­tä.

”Osit­tain taus­tal­la on ih­mis­ten kiin­nos­tus his­to­ri­aa koh­taan. His­to­ria-alan kir­jo­ja on ol­lut myy­dyim­män tie­to­kir­jal­li­suu­den jou­kos­sa pit­kään.”

Les­ke­lä-Kär­jen mu­kaan suo­si­on taus­tal­la nä­ky­vät vah­vas­ti myös nyky-yh­teis­kun­nan vai­ku­tuk­set.

”Ajas­sam­me pu­hu­taan pal­jon yk­si­löi­den koh­ta­lois­ta ja ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta yk­sit­täi­sis­tä elä­mis­tä. So­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vat, jois­sa ker­ro­taan it­ses­tä, ruok­ki­vat sitä.”

Elä­mä­ker­to­jen suo­si­os­sa voi nä­kyä Les­ke­lä-Kär­jen mu­kaan myös ih­mis­ten halu pei­la­ta omaa elä­mään­sä men­nei­syy­den ih­mis­ten elä­miin.

”Ajas­sam­me pu­hu­taan pal­jon yk­si­löi­den koh­ta­lois­ta ja ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta yk­sit­täi­sis­tä elä­mis­tä. So­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vat, jois­sa ker­ro­taan it­ses­tä, ruok­ki­vat sitä.”

Myy­mä­lä­vas­taa­va Ou­ti Svahn Hel­sin­gin Kam­pin Suo­ma­lai­ses­ta Kir­ja­kau­pas­ta vah­vis­taa, et­tä elä­mä­ker­rat ovat suo­sit­tua lu­et­ta­vaa. Svahn ker­too, et­tä eri­tyi­ses­ti po­lii­ti­koi­den ja muu­si­koi­den elä­mä­ker­rat ovat lu­ki­joi­den suo­si­os­sa ja mai­nit­see esi­merk­kei­nä Suo­men en­ti­set pre­si­den­tit Kek­ko­sen ja Man­ner­hei­min sekä muu­si­kois­ta U2-yh­ty­een keu­la­hah­mon Bo­non.

Svahn ker­too, et­tä tänä vuon­na to­del­la suo­sit­tu on ol­lut Her­nes­nie­men oma­e­lä­mä­ker­ta Ai­vo­ki­rur­gin muis­tel­mat. ”Sel­ke­äs­ti myy­dyin elä­mä­ker­ta tänä vuon­na.”

Suo­sit­tu­ja gen­ren kir­jo­ja ovat täl­tä vuo­del­ta myös Lau­ra Kol­ben kir­joit­ta­ma Keho ja Ma­ria Pet­ters­so­nin His­to­ri­an jän­nät nai­set.

Svah­nin mu­kaan elä­mä­ker­to­ja os­te­taan ym­pä­ri vuo­den, mut­ta lop­pu­vuo­si on sel­keä se­son­ki­ai­ka.

”Elä­mä­ker­to­ja os­te­taan pal­jon lah­ja­kir­joik­si, esi­mer­kik­si isän­päi­väk­si ja jou­luk­si.”

Ny­ky­ään elä­mä­ker­to­ja kir­joi­te­taan pal­jon myös to­del­la nuo­ris­ta, yhä uraa te­ke­vis­tä hen­ki­löis­tä. Esi­mer­kik­si ko­ri­pal­loi­li­ja Awak Kui­e­ris­ta, mu­siik­kiyh­tye JVG:stä ja tu­bet­ta­ja Roni Bac­kis­ta on teh­ty elä­mä­ker­rat. Kaik­ki ovat pari-kol­me­kymp­pi­siä.

Les­ke­lä-Kär­ki ker­too, et­tä il­miö on ran­tau­tu­nut Suo­meen 2000-lu­vun ku­lu­es­sa. Les­ke­lä-Kär­jen mu­kaan elä­mä­ker­ta­gen­ren muu­tos on tul­lut kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta.

”Esi­mer­kik­si ang­lo­a­me­rik­ka­lai­ses­sa maa­il­mas­sa täl­lai­nen il­miö on ol­lut enem­män esil­lä.”

Les­ke­lä-Kär­jen mu­kaan elä­mä­ker­ta­gen­re on ol­lut suu­res­sa muu­tok­ses­sa Suo­mes­sa, sil­lä la­ji­tyyp­pi oli ai­em­min pe­rin­tei­sem­pi. Elä­mä­ker­to­ja jul­kais­tiin merk­ki­hen­ki­löis­tä, esi­mer­kik­si hal­lit­si­jois­ta, po­lii­ti­kois­ta ja tai­tei­li­jois­ta.

Elä­mä­ker­ta­gen­ren muu­tok­sen taus­tal­la vai­kut­ta­vat esi­mer­kik­si ny­ky­a­jan me­di­a­kult­tuu­ri ja so­si­aa­li­sen me­di­an vai­ku­tus.

”Kus­tan­ta­mot ha­ke­vat sitä, mikä myy. He saat­ta­vat et­siä so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta ih­mi­siä, joil­la on pal­jon seu­raa­jia. Sii­nä on kau­pal­li­set syyt vah­vas­ti ta­ka­na”, Les­ke­lä-Kär­ki sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa sama nä­kyy myös esi­mer­kik­si kau­no­kir­jal­li­suu­des­sa.

”Kä­si­kir­joi­tus on help­po saa­da kau­pak­si, jos on val­mis lu­ki­ja­poh­ja, esi­mer­kik­si kym­me­nen tu­hat­ta seu­raa­jaa.”

Nuo­ris­ta kir­joi­te­tut elä­mä­ker­rat voi­vat Les­ke­lä-Kär­jen mu­kaan saa­da mo­ti­vaa­ti­on­sa myös vah­vois­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta toi­mis­ta, jos hen­ki­lö on teh­nyt jo nuo­re­na maa­il­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­viä te­ko­ja. Les­ke­lä-Kär­ki mai­nit­see esi­merk­kei­nä ak­ti­vis­tit Greta Thun­ber­gin ja Ma­la­la Yo­u­saf­sain.

”Ny­ky­ään la­jin si­säl­lä ker­ro­taan pal­jon enem­män syr­jään jää­neis­tä, vai­e­tuis­ta ja mar­gi­naa­li­sis­ta elä­män­koh­ta­lois­ta.”

La­ji­tyyp­pi on muut­tu­nut myös si­ten, et­tä elä­mä­ker­to­ja kir­joi­te­taan ny­ky­ään mo­ni­puo­li­sem­mas­ta ih­mis­jou­kos­ta. Les­ke­lä-Kär­jen mu­kaan elä­mä­ker­ta on la­ji­tyyp­pi­nä kuu­lu­nut ai­em­min yh­teis­kun­nan val­taa­pi­tä­vil­le.

”Ny­ky­ään la­jin si­säl­lä ker­ro­taan pal­jon enem­män syr­jään jää­neis­tä, vai­e­tuis­ta ja mar­gi­naa­li­sis­ta elä­män­koh­ta­lois­ta.”

Myös ker­ron­ta­ta­vat ovat ol­leet ai­em­min jok­seen­kin eri­lai­sia pe­rin­tei­sem­mis­sä elä­mä­ker­rois­sa.

”Ei vält­tä­mät­tä ole ol­lut sel­ke­ää nä­kö­kul­maa, jos­ta elä­mää kat­so­taan, vaan on kir­joi­tet­tu hen­ki­lön elä­män­ta­ri­na syn­ty­mäs­tä hau­taan.”

Myös val­taa­pi­tä­vis­tä saa­te­taan ker­toa ny­ky­ään asi­oi­ta, joi­ta ai­em­min ei oli­si ker­rot­tu. Elä­mä­ker­ras­sa saa­te­taan tuo­da esil­le esi­mer­kik­si enem­män elä­män sä­rö­jä.

Les­ke­lä-Kär­ki kui­ten­kin sa­noo, et­tä elä­mä­ker­ta on la­ji­tyyp­pi­nä mo­ni­nai­nen: vaik­ka elä­mä­ker­to­jen pää­hen­ki­lö­jouk­ko on ol­lut muu­tok­ses­sa, myös pe­rin­tei­siä merk­ki­hen­ki­löi­den elä­mä­ker­to­ja il­mes­tyy edel­leen jat­ku­vas­ti.

Lot­ta Son­ni­nen Gum­me­ruk­sel­ta ker­too, et­tä kiin­nos­tus elä­mä­ker­ran jul­kai­suun he­rää yleen­sä hy­vän kä­si­kir­joi­tuk­sen vuok­si, ai­hees­ta riip­pu­mat­ta.

”Hy­vyys voi muo­dos­tua mo­nes­ta asi­as­ta – tyy­lis­tä, to­teu­tus­ta­vas­ta ja si­säl­lös­tä it­ses­tään.”

Son­ni­sen mu­kaan hen­ki­lön poik­keuk­sel­li­nen elä­mä ja sii­tä tai­ta­vas­ti kir­joi­tet­tu kir­ja te­ke­vät elä­mä­ker­ras­ta kiin­nos­ta­van. Toi­si­naan tun­net­tu pää­hen­ki­lö saat­taa men­nä mui­den jul­kai­suk­ri­tee­rien ohi.

”Kus­tan­ta­jan kiin­nos­tus he­rää her­kem­min, jos ai­heen voi olet­taa kiin­nos­ta­van suur­ta ylei­söä”, Son­ni­nen sa­noo.

Moni elä­mä­ker­ta saa li­säk­si al­kun­sa kus­tan­ta­jan aloit­tees­ta.

”Kus­tan­ta­mois­sa mie­ti­tään jat­ku­vas­ti, ket­kä voi­si­vat ol­la kiin­nos­ta­via elä­mä­ker­ran koh­tei­ta ja ket­kä taas so­pi­via kir­joit­ta­jia.”

”Kus­tan­ta­jan kiin­nos­tus he­rää her­kem­min, jos ai­heen voi olet­taa kiin­nos­ta­van suur­ta ylei­söä.”

Elä­mä­ker­to­ja ku­lu­te­taan ny­ky­ään pal­jon ää­ni­kir­joi­na. Myy­mä­lä­vas­taa­va Ou­ti Svahn ker­too, et­tä ää­ni­kir­ja­pal­ve­lu­jen suo­sio on kas­va­nut Suo­ma­lai­ses­sa Kir­ja­kau­pas­sa sel­ke­äs­ti vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na. Sa­maa sa­noo Son­ni­nen: ”Elä­mä­ker­rat ovat mie­luis­ta kuun­nel­ta­vaa mo­nil­le ää­ni­kir­jo­jen suur­ku­lut­ta­jil­le.”

Son­ni­sen mu­kaan te­ok­sia lu­ke­vat ää­ni­kir­joik­si yleen­sä ää­nen­käy­tön am­mat­ti­lai­set, sil­lä kaik­ki elä­mä­ker­to­jen pää­hen­ki­löt ei­vät so­vel­lu tai ha­lua ää­ni­kir­jan lu­ki­jak­si.

”Ko­ko­nai­sen kir­jan lu­ke­mi­nen ää­neen stu­di­o­kel­poi­ses­ti on vaa­ti­vaa.”

Son­ni­sen mu­kaan elä­mä­ker­ran pää­hen­ki­lö voi kui­ten­kin myös it­se toi­mia lu­ki­ja­na, jos hän on esi­mer­kik­si tun­net­tu ni­me­no­maan ää­nes­tään tai jos kir­ja on kir­joi­tet­tu hy­vin per­soo­nal­li­sel­la tyy­lil­lä mi­nä­muo­dos­sa.

”Koh­teen it­se lu­ke­ma ää­ni­kir­ja voi tot­ta kai ol­la myyn­ti­valt­ti”, Son­ni­nen to­te­aa.

Ää­ni­kir­jo­jen suo­si­on kas­vu nä­kyy Kir­ja­kaup­pa­lii­ton Suo­mi lu­kee -tut­ki­muk­ses­sa: vuon­na 2020 ää­ni- ja säh­kö­kir­jo­jen lu­ku­ai­ka­pal­ve­lui­ta käyt­ti 17 pro­sent­tia 15‒79-vuo­ti­ais­ta man­ner­suo­ma­lai­sis­ta, kun edel­li­sel­lä tut­ki­mus­ker­ral­la kak­si vuot­ta ai­em­min pal­ve­lui­ta käyt­ti 6 pro­sent­tia. Taus­tal­la vai­kut­ti eten­kin ko­ro­na­pan­de­mia.

Elä­mä­ker­rat ovat suo­sit­tu la­ji­tyyp­pi, mut­ta gen­reen liit­tyy eri­lai­sia eet­ti­siä ky­sy­myk­siä. Mis­sä mää­rin kir­jas­sa ker­ro­tun täy­tyy ol­la tot­ta? En­tä mi­ten lu­ki­jan tu­li­si suh­tau­tua lu­ke­maan­sa?

Son­ni­nen ker­too, et­tä nor­maa­liin edi­toin­tip­ro­ses­siin kuu­luu, et­tä kus­tan­ta­ja esit­tää kir­jai­li­jal­le teks­tis­tä he­rän­neet epäi­lyk­set ja tar­jo­aa tar­vit­ta­es­sa apua fak­to­jen tar­kis­ta­mi­ses­sa.

”Ta­val­lis­ta on myös pois­taa teks­tis­tä yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä koh­tia, jot­ka syys­tä tai toi­ses­ta tun­tu­vat ky­see­na­lai­sil­ta”, Son­ni­nen sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan yk­si tär­keä teh­tä­vä on ar­vi­oi­da teks­tiä lu­ki­jan nä­kö­kul­mas­ta ja huo­maut­taa, jos lu­ki­ja­na voi saa­da teks­tis­tä vää­rän tai ris­ti­rii­tai­sen ku­van. Elä­mä­ker­ran to­den­mu­kai­suus pe­rus­tuu en­nen kaik­kea kir­jai­li­jan ja kus­tan­ta­jan vä­li­sel­le luot­ta­muk­sel­le.

”Väit­tei­den to­den­pe­räi­syys on kir­jai­li­jan vas­tuul­la”, Son­ni­nen sa­noo.

”Elä­mä­ker­ta ja eten­kin oma­e­lä­mä­ker­ta ovat ai­na läh­tö­koh­tai­ses­ti ta­ri­noi­ta eli va­li­koi­tu­ja ja tul­kit­tu­ja ot­tei­ta oi­ke­as­ta elä­mäs­tä.”

Jos kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja al­kaa epäil­lä to­te­na ker­ro­tun ta­ri­nan to­den­pe­räi­syyt­tä, hän kes­kus­te­lee kir­jai­li­jan kans­sa. Son­ni­sen mu­kaan vii­mei­nen sana teks­tin muok­kaa­mi­ses­ta on kui­ten­kin kir­jai­li­jal­la, el­lei kus­tan­ta­ja epäi­le teks­tin esi­mer­kik­si rik­ko­van la­kia.

Elä­mä­ker­ta­kir­ja­kaan ei saa rik­koa la­ke­ja, ku­ten yk­si­tyi­syy­den­suo­jaa. ”Ra­ja­ta­pauk­sis­sa voi kon­sul­toi­da ju­ris­tia, mut­ta se on mel­ko har­vi­nais­ta”, Son­ni­nen ker­too.

Vaik­ka tie­to­jen to­den­pe­räi­syys pi­tää tar­kis­taa, elä­mä­ker­ral­li­sen la­ji­tyy­pin kes­kei­nen ta­voi­te ei ole kui­ten­kaan Son­ni­sen mu­kaan fak­to­jen lis­taa­mi­nen.

”Elä­mä­ker­ta ja eten­kin oma­e­lä­mä­ker­ta ovat ai­na läh­tö­koh­tai­ses­ti ta­ri­noi­ta eli va­li­koi­tu­ja ja tul­kit­tu­ja ot­tei­ta oi­ke­as­ta elä­mäs­tä.”

Mitä lu­ki­jan on hyvä ot­taa huo­mi­oon lu­kies­saan elä­mä­ker­ta­te­os­ta? Mi­ten la­ji­tyyp­piä tu­li­si lä­hes­tyä? Les­ke­lä-Kär­ki an­taa muu­ta­mia vink­ke­jä.

En­si al­kuun kan­nat­taa tar­kas­tel­la teks­tin kir­joit­ta­jaa. ”Kuka teks­tin on kir­joit­ta­nut? Hen­ki­lö it­se vai joku toi­nen?”

Li­säk­si on hyvä huo­mi­oi­da, mil­lais­ta ta­ri­naa kir­jas­sa ker­ro­taan ‒ yk­si­lön elä­mään kun vai­kut­ta­vat esi­mer­kik­si su­ku­puo­li, luok­ka ja yh­teis­kun­nal­li­nen ase­ma. ”Osa­taan­ko hen­ki­lö aset­taa omaan ai­kaan­sa vai an­ne­taan­ko kuva, et­tä vain ih­mi­nen it­se voi vai­kut­taa elä­mään­sä?”

Li­säk­si on hyvä tar­kas­tel­la, mil­lai­seen ai­neis­toon kir­ja poh­jau­tuu ja mitä ai­neis­to­ja on jä­tet­ty käyt­tä­mät­tä. ”An­ne­taan­ko elä­mäs­tä si­lo­tel­tu kuva vai ker­ro­taan­ko myös elä­män var­rel­le sat­tu­neis­ta vai­keuk­sis­ta?”

Kir­ja­kau­pan elä­mä­ker­ta­hyl­ly­jen edes­sä tu­lee va­lin­nan­vai­keus.

Pi­täi­si­kö va­li­ta toi­sen hen­ki­lön vai pää­hen­ki­lön it­se kir­joit­ta­ma kir­ja? Vil­le Haa­pa­sa­lo, Pet­ra Ol­li vai Red­ra­ma? Toi­sel­la pöy­däl­lä ovat esil­lä ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin ja Mic­hel­le Oba­man elä­mä­ker­rat. Ta­ri­noi­ta on tar­jol­la niin muu­si­kois­ta, ur­hei­li­jois­ta kuin pe­rin­tei­sem­mis­tä­kin merk­ki­hen­ki­löis­tä.

Va­lin­nan­va­raa löy­tyy.