JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Missä menevät rajatiedon rajat, Ultran päätoimittaja Marko Kananen?

Vii­si­kymp­pi­nen ra­ja­tie­don ai­ka­kaus­leh­ti ei pro­vo­soi ta­hal­li­ses­ti, mut­ta pää­toi­mit­ta­ja kai­paa sil­ti mit­te­lyä skep­ti­koi­den kans­sa.

Me­dia

17.12.2021
Ultran toimituksen edessä tietä viitoittaa päätoimittaja Marko Kanasen mukaan mahdollisesti Suomen kuvatuin liikennemerkki. KUVAT: Vilma Venho

Ultran toimituksen edessä tietä viitoittaa päätoimittaja Marko Kanasen mukaan mahdollisesti Suomen kuvatuin liikennemerkki. KUVAT: Vilma Venho

Vilma Venho

Vil­ma Ven­ho

Ky­lä­mä on ni­men­sä mu­kai­ses­ti pie­ni kylä Pir­kan­maan Kuh­moi­sis­sa. Ky­lä­mäl­lä ei ole kaup­paa, pos­tia tai ap­teek­kia, mut­ta jo­ta­kin ar­ki­päi­väi­ses­tä poik­ke­a­vaa sen kes­kel­tä löy­tyy, sil­lä siel­lä toi­mi­te­taan Ult­raa, Suo­men suu­rin­ta ra­ja­tie­don ai­ka­kaus­leh­teä.

Toi­mi­tus­ta lä­hes­tyt­tä­es­sä au­ton keu­la kään­tyy pie­nel­tä tiel­tä vie­lä pie­nem­mäl­le, ja eteen put­kah­taa eri­koi­nen lii­ken­ne­merk­ki. Va­roi­tus­kol­mi­on ylä­reu­nan täyt­tää len­tä­vä lau­ta­nen, ja ala­kär­jes­sä sei­soo iso­päi­nen hah­mo. Tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na hah­mon ta­ka­na on toi­nen sa­man­lai­nen, joka lei­jai­lee ylös­päin alus­ta koh­ti.

Ult­ran toi­mi­tus­ta voi­si ereh­tyä luu­le­maan mik­si ta­han­sa oma­ko­ti­ta­lok­si. Iloi­sen pu­nai­sek­si maa­lat­tu yk­si­ker­rok­si­nen ra­ken­nus tö­nöt­tää mar­ras­kuun alus­ta huo­li­mat­ta veh­re­äl­lä ton­til­la. Mar­ko Ka­na­nen avaa etuo­ven ja viit­ti­löi käy­mään pe­rem­mäl­le. Ka­na­nen on ol­lut Ult­ran pää­toi­mit­ta­ja­na edel­tä­jän­sä ja leh­den pe­rus­ta­jan Ta­pa­ni Ku­nin­kaan 2009 ta­pah­tu­neen pois­me­non jäl­keen.

– Ta­pa­ni oli guru, jos näin puo­li­leik­ki­säs­ti voi sa­noa. Hän pe­rus­ti leh­den ja eh­ti ol­la sen pää­toi­mit­ta­ja­na nel­jä­kym­men­tä vuot­ta, Ka­na­nen ker­too.

Kä­si­tys Ult­ras­ta, tai eh­kä jo sa­nas­ta ”ra­ja­tie­to”, on luul­ta­vas­ti useim­mil­la se, et­tä nyt ui­daan as­tet­ta sy­vem­mil­lä ve­sil­lä. Ei­kä sii­nä ko­vin kau­as met­sään men­nä: Wi­ki­pe­dia ku­vaa ra­ja­tie­toa muun mu­as­sa län­si­mai­sek­si eso­te­ri­ak­si, pa­ra­nor­maa­leik­si il­mi­öik­si, ok­kul­tis­mik­si ja yk­sin­ker­tai­ses­ti yli­luon­nol­li­sik­si asi­oik­si. Ult­ran vii­me­vuo­tis­ten nu­me­roi­den ot­si­kot pu­hu­vat sa­maa kiel­tä:

∙ Hu­ma­noi­di­tyt­tö kävi kah­des­ti Im­jär­vel­lä

∙ Ju­ma­lal­li­nen DNA

∙ Kes­kus­te­lu­ja sie­lun kans­sa

∙ Muis­ti­ku­via edel­li­sis­tä elä­mis­tä

∙ Kas­vin emoo­ti­on kään­ne pa­rap­sy­ko­lo­gi­as­ta koh­ti tie­det­tä

∙ Kut­su kris­tal­li­kal­lo­jen maa­il­maan

∙ On­ko Nes­sie mui­nai­nen me­ri­kil­pi­kon­na?

Ka­na­nen ha­lu­aa teh­dä esit­te­ly­kier­rok­sen toi­mi­tuk­ses­sa. Ka­pei­den käy­tä­vien sei­nät ovat leh­ti­leik­kei­den, ju­lis­tei­den, Ult­ran kan­si­ku­vien ja mui­den lap­pu­jen peit­tä­mät. Pai­kas­sa on jo­tain pe­rin­teik­kään leh­ti­mies­mäis­tä, ja tun­tuu kuin kul­man ta­kaa voi­si pel­mah­taa toi­mit­ta­ja laa­tik­ko­mal­lis­ta ka­me­raa kä­sis­sään pi­del­len. Usei­den kään­nös­ten ja huo­nei­den jäl­keen Ka­na­nen avaa Ult­ran ar­kis­to­huo­neen oven. Huo­net­ta ym­pä­röi­vil­lä hyl­lyil­lä le­pää siis­teis­sä pi­nois­sa koko leh­den elä­män­kaa­ri: vii­si vuo­si­kym­men­tä ra­ja­tie­toa lä­hes jo­kai­sel­ta kan­til­ta kä­si­tel­ty­nä.

– Taas läh­ti yk­si kap­pa­le jo­kais­ta leh­teä erääl­le os­ta­jal­le. Ult­ra on lu­ki­joil­leen tär­keä ni­me­no­maan fyy­si­se­nä esi­nee­nä. En tun­ne ke­tään, joka heit­täi­si jo lu­e­tun Ult­ra-leh­den ros­ka­ko­riin.

Ultran päätoimittaja Marko Kananen esittelee suurta arkistohuonetta, johon on säilöttynä Ultran koko historia.

Ultran päätoimittaja Marko Kananen esittelee suurta arkistohuonetta, johon on säilöttynä Ultran koko historia.

Vilma Venho

Ult­ran his­to­ria ulot­tuu vii­den vuo­si­kym­me­nen taa. Aluk­si, vuo­si­na 1972–1974, sen nimi oli Ufo­ai­ka.

Leh­teä teh­tiin Tam­pe­reel­la, mut­ta pian Ta­pa­ni Ku­nin­gas et­tä hä­nen vai­mon­sa Ar­ja huo­ma­si­vat, et­tei­vät he ha­lua to­teut­taa Ult­raa ih­mis­vi­li­näs­sä. Pii­lo­pirt­ti löy­tyi Ky­lä­män ky­läs­tä, ny­kyi­sen toi­mi­tuk­sen vie­res­tä. En­sim­mäi­set kym­me­nen vuot­ta Ult­raa teh­tiin pa­ris­kun­nan ta­lon ala­ker­ras­ta kä­sin. Ar­ja asuu ta­los­sa edel­leen.

– Ny­kyi­nen toi­mi­tus ra­ken­net­tiin pai­kal­leen kol­mes­sa osas­sa, jois­ta en­sim­mäi­nen tuli 1985 ja vii­mei­nen val­mis­tui 1995.

Ult­ran toi­mi­tuk­sel­la si­jait­see myös laa­ja ra­ja­tie­to­ai­heis­ten te­os­ten kir­jas­to sekä pie­ni lu­en­to­sa­li. Siel­lä jär­jes­te­tään muun mu­as­sa Ra­ja­tie­to­päi­vä-ta­pah­tu­maa. Ke­sä­a­jan ko­ho­koh­ta ovat Ult­ra-päi­vät, joil­la Kuor­ta­neen ur­hei­luo­pis­tol­le ko­koon­tuu Ka­na­sen mu­kaan jopa tu­hat ih­mis­tä. Suo­men suu­rin alan har­ras­ta­jien ta­pah­tu­ma ovat Hen­gen ja tie­don mes­sut Hel­sin­gis­sä, jos­sa Ult­ra­kin edus­taa vuo­tui­ses­ti.

Ka­na­nen luki 1990-lu­vul­la his­to­ri­aa Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa ja tuu­mi, et­tä gradu oli­si mu­ka­vaa teh­dä jos­ta­kin hie­man eri­koi­sem­mas­ta ai­hees­ta.

– Ufot ja mys­tee­rit tun­tui­vat ve­tä­vän puo­leen­sa. Toi­sin kuin joku kan­sa­kou­lun ke­hi­tys Pih­ti­pu­taal­la 1870-lu­vul­la. Pa­hoit­te­lut vaan kai­kil­le pih­ti­pu­taa­lai­sil­le, mut­ta ha­lu­sin sel­lai­sen ai­heen, jos­sa kaik­ki tie­to ei oli­si ai­van sel­vää ja hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä.

In­nos­tus ufoi­hin ei ol­lut syn­ty­nyt vas­ta opis­ke­lu­ai­ka­na. Ka­na­nen ker­too lu­ke­neen­sa nuo­re­na poi­ka­na ”suun­nil­leen kai­ken” suo­mek­si il­mes­ty­neen scifi-kir­jal­li­suu­den ja kat­so­neen jo­kai­sen scifi-elo­ku­van, jon­ka kä­siin­sä oli saa­nut. Myös mais­te­rin­tut­kiel­ma pää­tyi poh­jaa­maan ufoi­hin: Ka­na­nen kir­joit­ti mui­nai­set ast­ro­nau­tit -te­o­ri­as­ta, eli sii­tä, jos­ko ko­tip­la­nee­tal­lam­me oli­si käy­nyt ava­ruu­den vie­rai­li­joi­ta jo mui­nai­sai­ka­na.

– Pro­fes­so­ri ka­vah­ti tuo­lis­saan met­rin taak­se­päin, kun esit­te­lin gra­du­ai­hee­ni. ”Mis­tä sinä täl­lai­sen kek­sit?”, Ka­na­nen muis­te­lee nau­ra­en.

Ai­neis­toa et­sies­sään Ka­na­nen tör­mä­si no­pe­as­ti Ult­ra-leh­teen ja Suo­men Ufo­tut­ki­jat ry:hyn, siis Ta­pa­ni Ku­nin­kaa­seen. Sel­ven­net­tä­köön, et­tä Ku­nin­gas on mie­hen ai­van oi­kea su­ku­ni­mi, ei tai­tei­li­ja­ni­mi. Mie­het tu­li­vat hy­vin jut­tuun Ka­na­sen pen­ko­es­sa toi­mi­tuk­sen tar­jo­a­mia läh­tei­tä tut­kiel­maan­sa var­ten. Yli­o­pis­to-opin­to­jen lo­mas­sa Ka­na­nen al­koi kir­joit­taa jut­tu­ja Ult­raan, ja gra­dun val­mis­tu­es­sa Ku­nin­gas ky­syi Ka­nas­ta töi­hin.

– Ai­ka suo­ra­vii­vais­ta se oli, mel­kein kuin koh­ta­lon tar­koit­ta­maa.

Pää­toi­mit­ta­jak­si siir­ty­mi­nen oli se­kin sel­vä asia. Ka­na­nen ker­too toi­mi­neen­sa Ku­nin­kaan oi­ke­a­na kä­te­nä ja suun­ni­tel­man ol­leen se, et­tä Ku­nin­gas pää­si­si ai­ka­naan elä­köi­ty­mään ja toi­mi­maan Ult­ran eme­ri­tuk­se­na. Mie­hen halu kes­kit­tyä vie­lä ker­ran tut­ki­muk­siin ja yh­dis­tys­toi­min­taan leh­den te­ke­mi­sen si­jaan oli suu­ri, mut­ta toi­sin kävi. Vai­ke­aan sai­rau­teen jou­lu­kuus­sa 2009 kuol­lut Ku­nin­gas jät­ti jäl­ken­sä suo­ma­lai­seen ra­ja­tie­toon sen luo­ja­na ja in­noit­ta­ja­na.

– Näis­sä mei­dän pii­reis­sä toi­saal­ta ty­kä­tään ko­kea, et­tä siel­tä toi­sel­ta­kin puo­lel­ta voi­daan ol­la vie­lä mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa asi­oi­hin. Moni on tun­te­nut, et­tä meil­lä on Ta­pa­nin siu­naus ja hy­väk­syn­tä leh­den te­ke­mi­sel­le.

Ultran toimituksen seinässä on Carl Janssonin maalaama valtava teos nimeltään "Vierailu".

Ultran toimituksen seinässä on Carl Janssonin maalaama valtava teos nimeltään "Vierailu".

Vilma Venho

Vii­meis­tään nyt on pai­kal­laan kuul­la, mi­ten ra­ja­tie­to ”mei­dän pii­reis­sä” näh­dään, eli mi­ten Ult­ra it­se mää­rit­te­lee ra­ja­tie­don. Ka­na­nen tuu­mii het­ken en­nen kuin myön­tää ky­sy­myk­sen ole­van han­ka­la.

– Kyl­lä sitä jou­tuu joka ker­ta miet­ti­mään uu­des­taan. Sa­noi­sin, et­tä ra­ja­tie­dol­la tar­koi­te­taan sitä har­maa­ta alu­et­ta, joka on tun­ne­tun ja tun­te­mat­to­man vä­lis­sä. Ja mitä enem­män ih­mis­kun­ta tie­tää asi­oi­ta, sitä suu­rem­pi tuo har­maa alue on.

Ka­na­nen nos­taa kä­ten­sä il­maan ja lii­kut­taa nii­tä pois­päin toi­sis­taan.

– Kuin täyt­ty­vän il­ma­pal­lon ul­ko­pin­ta-ala, jos pal­lon si­säl­lä ovat ne asi­at, jot­ka ovat tun­net­tu­ja. Jut­tu­ai­heet ei­vät siis ole lop­pu­mas­sa.

Vuo­des­sa il­mes­tyy kym­me­nen Ult­ran nu­me­roa, ja esi­mer­kik­si vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na leh­teen on Ka­na­sen ar­vi­on mu­kaan kir­joit­ta­nut yh­teen­sä sa­ta­kun­ta ih­mis­tä. Kään­nös­jut­tu­ja ei juu­ri­kaan ole. Sil­le on se­li­tyk­se­nä se, et­tä Ult­ra kes­kit­tyy ni­me­no­maan suo­ma­lai­seen ra­ja­tie­toon. Maa­il­mal­la ta­pah­tu­vat asi­at ei­vät usein­kaan pää­dy sen si­vuil­le, kos­ka suo­ma­lai­set ra­ja­tie­don te­ki­jät ovat jo ai­van oma run­sau­den­sar­ven­sa.

– Mi­nul­la on sel­lai­nen ku­ti­na, et­tä Suo­mi on ra­ja­tie­don pie­ni suur­val­ta. Tääl­lä toi­min­ta on ta­vat­to­man laa­jaa ja pe­rin­tei­käs­tä. Meil­lä on pal­jon tie­tä­jiä ja osaa­jia. Guru-sana tah­toi­si taas tul­la esil­le, vaik­ka ei tääl­lä sel­lai­sia sa­nan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä tai­da ol­la.

Ka­na­nen ar­ve­lee suo­ma­lais­ten ole­van edel­leen jos­sain mää­rin van­haa noi­ta­kan­saa. Suo­ma­lais­ten suh­de luon­toon on ai­nut­laa­tui­sel­la ta­val­la mut­ka­ton ja syvä, ei­kä luon­nos­ta ol­la er­kaan­nut­tu sa­mal­la ta­val­la kuin mo­nis­sa muis­sa län­si­mais­sa, jois­sa ele­tään kau­pun­gis­ta toi­seen be­to­nin kes­kel­lä. Luon­non lä­hei­syy­den ja hen­ki­syy­den mer­ki­tys­tä pön­kit­tää myös se, et­tä Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen Ult­ral­le to­teut­ta­mien lu­ki­ja­tut­ki­muk­sien mu­kaan suo­ma­lai­nen kris­til­li­nen pe­rin­ne ja kris­ti­tyt us­ko­muk­set ei­vät ole ris­ti­rii­das­sa ra­ja­tie­teel­lis­ten asi­oi­den kans­sa.

– On maa­il­man­laa­jui­ses­ti­kin poik­keuk­sel­lis­ta, et­tä sama ih­mi­nen käy aa­mul­la kir­kos­sa ja me­nee il­lal­la mee­di­o­ti­lai­suu­teen.

Ult­ran al­ku­ai­koi­na ra­ja­tie­don esiin­mars­si koh­ta­si suur­ta vas­tus­tus­ta muun mu­as­sa ää­rik­ris­til­li­sil­tä ryh­mit­ty­mil­tä. Ny­ky­ään täl­lai­nen lii­keh­din­tä on Ka­na­sen ar­vi­on mu­kaan laan­tu­nut, mut­ta ei ko­ko­naan ka­don­nut. Mie­hen mu­kaan maa­il­ma on muut­tu­nut sii­hen suun­taan, et­tä kai­kil­la on oma to­tuu­ten­sa. Pu­hu­taan­ko siis kup­lau­tu­mi­ses­ta?

– Joo, kai­kil­la on oma kup­lan­sa, eli ra­ja­tie­don har­ras­ta­jat ei­vät enää edes oi­ke­as­taan koh­taa näi­tä in­nok­kai­ta kris­tit­ty­jä. Oli­si­han se älyl­li­ses­ti mie­len­kiin­tois­ta ja haas­ta­vaa, jos hei­tä koh­tai­si enem­män. Sama pä­tee skep­ti­koi­hin.

Skep­ti­koi­den kans­sa mit­te­lyä ta­pah­tui suu­rem­mis­sa mää­rin 1980- ja 1990-lu­vuil­la.

– Kyl­lä sii­nä ai­ka to­sis­saan ol­tiin. Tar­ve to­dis­taa ole­van­sa it­se oi­ke­as­sa ja toi­set vää­räs­sä oli kum­mal­la­kin puo­lel­la suu­ri ja to­dis­tuk­sen saa­mi­seen py­rit­tiin pon­te­vas­ti. Ny­ky­ään olen vä­hän pet­ty­nyt sii­hen, et­tä voi­daan lait­taa leh­teen ihan mitä ta­han­sa, ei­vät­kä skep­ti­kot re­a­goi sii­hen mi­ten­kään.

Ta­hal­li­ses­ta pro­vo­soin­nis­ta ei Ult­ra-leh­des­sä sil­ti ole ky­sy­mys, vaik­ka Ka­na­nen lau­suu il­ki­ku­ri­ses­ti ikä­vöi­vän­sä skep­ti­ses­ti ra­ja­tie­don il­mi­öi­hin suh­tau­tu­via ryh­miä.

– Ult­raa teh­dään omil­le lu­ki­joil­le, ei mah­dol­li­sil­le vas­tus­ta­jil­le. Koen kui­ten­kin, et­tä olem­me skep­ti­koi­den­kin kans­sa ol­leet koko ajan sa­mal­la puo­lel­la, sil­lä olem­me kaik­ki nii­tä, jot­ka koit­ta­vat saa­da sel­koa näis­tä mys­tee­reis­tä. Ai­na­kin, jos ver­ra­taan ul­ko­puo­lel­le jää­vään isoon vä­lin­pi­tä­mät­tö­mään mas­saan.

Ult­ran kes­ki­mää­räi­nen ti­laa­ja on lu­ki­ja­tut­ki­muk­sien mu­kaan vart­tu­neem­pi nais­hen­ki­lö. Ti­lan­ne on muut­tu­nut leh­den al­ku­a­jois­ta, jol­loin ti­laa­ja­kun­ta oli hy­vin mies­voit­tois­ta. Ka­na­nen to­te­aa, et­tä mitä vä­hem­mäl­le var­si­nai­nen ufo­puo­li on leh­den si­säl­lös­sä jää­nyt ja hen­ki­syy­den sekä ter­vey­den ai­heet li­sään­ty­neet, sitä nai­sis­tu­neem­mak­si Ult­ran ti­laa­ja­kun­ta on kään­ty­nyt.

– En­ke­lit, kris­tal­lit ja niin edel­leen. 70 pro­sent­tia ti­laa­jis­tam­me tai­taa ol­la nai­sia tätä ny­kyä, ja sil­ti olem­me alan ai­noa leh­ti, joka an­taa mies­lu­ki­joil­le­kin kiin­nos­ta­vaa si­säl­töä. Kil­pai­le­vat kak­si leh­teä [Sie­lun­pei­li ja Minä Olen] ovat mie­les­tä­ni sel­ke­äs­ti nais­ten­leh­tiä.

Pai­ne muut­taa Ult­ran si­säl­töä enem­män nais­lu­ki­joi­ta huo­mi­oi­vam­mak­si kas­voi 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Har­kit­tua muu­tos­ta teh­tiin sekä jut­tu­jen si­säl­töön et­tä leh­den ul­ko­nä­köön. Leh­ti muun mu­as­sa muu­tet­tiin mus­ta­val­koi­ses­ta vä­ril­li­sek­si vuon­na 2003.

Ult­ra­kaan ei ole sääs­ty­nyt me­di­an di­gi­siir­ty­män tuo­mis­ta vai­keuk­sis­ta. Print­ti­leh­tien käy­rä osoit­taa myös Ky­lä­mäs­sä vain yh­teen suun­taan, alas­päin. Tark­ko­ja nu­me­roi­ta Ka­na­nen ei pal­jas­ta, vaan muo­toi­lee le­vi­kin ole­van usei­ta tu­han­sia. Bis­nes­puol­ta on pi­tä­nyt le­vit­tää leh­den li­säk­si myös tuo­te­myyn­nin puo­lel­le. Ka­na­nen viit­ti­löi kir­joil­la pääl­lys­tet­tyi­hin hyl­lyi­hin ja pöy­tiin, Ult­ra-puo­tiin.

– Myös ta­pah­tu­mat ovat iso osa Ult­ran bis­nes­tä, ol­laan var­si­nai­nen mo­ni­a­la­kon­ser­ni. Mut­ta par­haim­mil­laan­kin tämä on vain tor­jun­ta­voit­toa. Ko­vaa saa juos­ta, et­tä py­syy pai­kal­laan.

Ultran toimituksen seinät ovat lehtileikkeiden ja vanhojen Ultran kansien päällystämät.

Ultran toimituksen seinät ovat lehtileikkeiden ja vanhojen Ultran kansien päällystämät.

Vilma Venho

Jut­tu­ja tar­jo­taan Ult­raan ai­na­kin tup­las­ti sen, mitä leh­des­sä on ti­laa nii­tä jul­kais­ta. Ka­na­nen ku­vai­lee pro­ses­sia re­ak­tii­vi­sek­si; leh­des­sä jul­kais­taan sitä, mitä ra­ja­tie­don kent­tä­työ­läi­set eli leh­den lu­ki­jat toi­mi­tuk­sel­le lä­het­tä­vät. Ai­heet ovat siis tar­kal­leen sel­lais­ta si­säl­töä, jos­ta ra­ja­tie­don pii­ris­sä juu­ri nyt pu­hu­taan. Suu­rin osa ju­tuis­ta on niin sa­not­tu­ja asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta, eli ju­tus­sa pu­hu­va hen­ki­lö on kir­joit­ta­nut teks­tin it­se.

– Ak­tii­vis­ta haas­tat­te­lua on vä­hän. Se on ihan re­surs­si­ky­sy­mys, kun pie­nel­lä po­ru­kal­la leh­teä teh­dään.

Jo­kai­nen leh­teen pää­ty­vä lau­se käy sil­ti ne­li­hen­ki­sen toi­mi­tuk­sen myl­lyn lä­vit­se. Vä­lil­lä Ult­raan pää­see jut­tu, jos­sa yk­si­kään lau­se ei ole al­ku­pe­räi­ses­sä muo­dos­saan. Si­tä­kin sat­tuu, et­tä kak­si pe­räk­käin leh­des­sä ole­vaa jut­tua voi­vat ku­mo­ta tois­ten­sa si­säl­lön. Ka­na­nen on täs­tä sei­kas­ta yl­peä.

– Ra­ja­tie­dos­sa tai Ult­ras­sa ei ole yh­tä to­tuut­ta, jota yri­te­tään ju­lis­taa maa­il­mal­le. Meil­lä eri­koi­set­kin nä­ke­myk­set saa­vat mah­dol­li­suu­den tul­la jul­ki. Sa­nan­va­paus ja mo­ni­ää­ni­syys ovat Ult­ran ar­vo­ja.

Vaan ai­van kaik­kea ei Ult­ras­sa­kaan jul­kais­ta. Leh­ti on ole­mas­sa sitä var­ten, et­tä vil­lim­mät­kin te­o­ri­at pää­se­vät nä­ky­vil­le, mut­ta esi­mer­kik­si ko­ro­na­pan­de­mi­aan liit­ty­viin sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­hin on ve­det­ty ra­ja­tie­don ra­jat.

– Täl­lai­sen ma­te­ri­aa­lin ää­ni­tor­vek­si em­me ole läh­te­neet, muun mu­as­sa sen ta­kia, et­tä niil­lä on jo omat ja­ke­lu­ka­na­van­sa ne­tis­sä. Ei Ult­ran tar­vit­se an­taa ti­laa jol­le­kin mie­li­pi­teel­le vain sen ta­kia, et­tä se on eri miel­tä muun yh­teis­kun­nan kans­sa. Kyl­lä tätä jou­tuu poh­ti­maan. Ko­ro­nas­ta meil­le tar­jo­taan pal­jon hy­vin­kin raf­laa­via jut­tu­ja, mut­ta mei­dän teh­tä­väm­me ei ole läh­teä vai­kut­ta­maan esi­mer­kik­si ro­kot­teen ot­ta­mi­seen.

Jour­na­lis­tin oh­jeet ovat ylei­nen me­di­an le­gi­tii­miy­den mit­ta­ri. Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­ton kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen laa­ti­ma eet­ti­nen oh­jeis­tus pyr­kii pi­tä­mään yl­lä me­di­an luo­tet­ta­vuut­ta ja us­kot­ta­vuut­ta. Myös Ult­ra on si­tou­tu­nut näi­hin oh­jei­siin kult­tuu­ri-, mie­li­pi­de- ja tie­de­leh­tien liit­to Kult­ti ry:n jä­se­nyy­ten­sä myö­tä.

Mi­ten Jour­na­lis­tin oh­jeet ja Ult­ra-leh­den si­säl­tö koh­taa­vat toi­sen­sa, on ky­sy­mys, jota Ka­na­sel­ta on kuu­lem­ma ky­syt­ty use­as­ti ai­em­min­kin. Hil­jat­tain toi­mit­ta­jien am­mat­ti­leh­ti Jour­na­lis­ti teki ai­hees­ta laa­jan ju­tun.

– Kyl­lä minä ha­lu­an us­koa, et­tä toi­mim­me nii­den mu­kai­ses­ti. En tie­dä, oli­si­ko joku eri miel­tä, jos suu­ren­nus­la­sin kans­sa kä­vi­si jon­kun Ult­ran vuo­si­ker­ran läpi, mut­ta jour­na­lis­tin oh­jei­den mu­kai­seen toi­min­taan me py­rim­me ja sii­nä olem­me mie­les­tä­ni myös on­nis­tu­neet.