JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Puoli vuotta ilman alkoholia

Os­kar Lind­holm ta­ju­si vii­me ke­vää­nä, et­tä oma al­ko­ho­lin ku­lu­tus oli riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä. Rai­tis syk­sy on tuo­nut pal­jon uu­sia ko­ke­muk­sia ja nä­kö­kul­mia opis­ke­li­ja­kult­tuu­riin.

Al­ko­ho­li

5.1.2023
Kesällä Oskan Lindholm päätti, että hän on loppuvuoden ilman alkoholia. "Olen kokenut sekä sitsit että approt nyt alkoholittomana ja koska niiden painopiste on juuri siinä alkoholissa, tapahtumat eivät ole olleet yhtä hauskoja. Toivoisinkin, että siinä tapahtuisi muutosta. Esimerkiksi sitseillä voisi välillä keskittyä enemmän ruokaan ja pöytäseuran kanssa jutteluun."

Kesällä Oskan Lindholm päätti, että hän on loppuvuoden ilman alkoholia. "Olen kokenut sekä sitsit että approt nyt alkoholittomana ja koska niiden painopiste on juuri siinä alkoholissa, tapahtumat eivät ole olleet yhtä hauskoja. Toivoisinkin, että siinä tapahtuisi muutosta. Esimerkiksi sitseillä voisi välillä keskittyä enemmän ruokaan ja pöytäseuran kanssa jutteluun."

Em­ma Häk­ki­nen

– Ööö… yri­tän pu­kea tän kau­niis­ti sa­noik­si, Os­kar Lind­holm nau­rah­taa.

Kes­kus­te­lem­me al­ko­ho­lis­ta ja pu­hee­nai­hee­na on vii­me vap­pu. Lind­holm on juu­ri aloit­ta­nut ta­ri­nan opis­ke­li­ja­bi­lei­den et­kois­ta, jois­ta hän muis­taa ai­no­as­taan ly­hyi­tä pät­kiä.

– Olin tul­lut juh­liin niin päis­sä­ni, et­tä en edes muist,a kei­tä on ol­lut pai­kal­la tai mitä olen siel­lä it­se teh­nyt.

Sen ver­ran Lind­holm muis­taa, et­tä jos­sain vä­lis­sä hän viil­si kä­ten­sä pul­lon kork­kiin. Hän oli sen jäl­keen tah­ri­nut bi­lei­den omis­ta­jan käm­pän ve­rel­lä, kun hu­ma­las­sa ot­ti sei­nis­tä tu­kea.

Juh­lien jäl­keen olo oli mon­ta päi­vää sur­kea. Voin­ti oli fyy­si­ses­ti huo­no ja oma käy­tös hä­vet­ti.

– Sii­tä tuli sel­lai­nen kah­den päi­vän kra­pu­la, mo­raa­li­ses­ti ja fyy­si­ses­ti, Lind­holm muis­te­lee.

Sa­man opis­ke­li­ja­va­pun ai­ka­na Lind­holm lip­saut­ti ka­ve­ril­leen, et­tä ajat­te­li ole­van­sa lop­pu­vuo­den il­man al­ko­ho­lia. Ka­ve­ri suh­tau­tui asi­aan kan­nus­ta­vas­ti, ja va­hin­gos­sa an­net­tu lu­paus piti.

Nyt Lind­holm on ol­lut ju­han­nuk­ses­ta as­ti juo­mat­ta.

22-vuo­ti­aan Lind­hol­min pää­tök­sen ta­ka­na oli mon­ta syy­tä.

– En­sim­mäi­nen syy oli ihan vain se kiin­nos­tus sitä koh­taan, voin­ko ol­la opis­ke­li­ja käyt­tä­mät­tä al­ko­ho­lia. Vii­me ke­vääs­tä ei myös­kään jää­nyt hy­viä ko­ke­muk­sia, ja ha­lu­sin miet­tiä omaa al­ko­ho­lin­käyt­töä kriit­ti­ses­ti.

Kom­ment­tia seu­raa het­ken hil­jai­suus, jon­ka jäl­keen Lind­holm jat­kaa pu­hu­mis­ta.

– Huo­ma­sin myös, et­tä oma mie­len­ter­veys oli tär­ke­ää ja al­ko­ho­li vai­kut­ti sii­hen vah­vas­ti.

Al­ko­ho­li on edel­leen kes­kei­ses­sä ase­mas­sa opis­ke­li­ja­kult­tuu­ris­sa. Vuo­den 2016 Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiö YTHS:n ter­veys­ky­se­lyn mu­kaan va­jaa kol­man­nes mies­puo­li­sis­ta yli­o­pis­to-opis­ke­li­jois­ta käyt­ti al­ko­ho­lia hu­ma­la­ha­kui­ses­ti vä­hin­tään seit­se­män an­nos­ta ker­ral­la.

YTHS:n mu­kaan al­ko­ho­lin käyt­tö on kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa vii­me vuo­sien ai­ka­na. Eri­tyi­ses­ti mie­so­pis­ke­li­joil­la käyt­töön liit­ty­vät ris­kit ovat vä­hen­ty­neet.

"Huo­ma­sin myös, et­tä oma mie­len­ter­veys oli tär­ke­ää ja al­ko­ho­li vai­kut­ti sii­hen vah­vas­ti."

Aluk­si ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen il­man al­ko­ho­lia tun­tui Lind­hol­mis­ta eri­koi­sel­ta.

– Olin ys­tä­vien ym­pä­röi­mä en­sim­mäi­sis­sä ta­pah­tu­mis­sa, joi­hin me­nin sel­vin­päin. Tie­sin, mil­lais­ta on bi­let­tää hei­dän kans­saan, hän aloit­taa.

– Koko il­lan läpi oli ener­gi­sem­pi olo, sa­moin myös seu­raa­va­na päi­vä­nä. Tun­sin, et­tä olen enem­män het­kes­sä mu­ka­na.

Syk­syl­lä yli­o­pis­toon pa­la­tes­sa Lind­holm oli eh­ti­nyt jo to­tu­tel­la al­ko­ho­lit­to­muu­teen ja opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen tun­tui hel­pom­mal­ta. Juo­mat­to­muus he­rät­ti muis­sa ute­li­ai­suut­ta, mut­ta ku­kaan ei ole pää­tös­tä tuo­min­nut.

– Mi­nul­ta on ky­syt­ty pal­jon ihan ute­li­ai­suu­des­ta, et­tä mik­si en juo. En ole kui­ten­kaan vie­lä tör­män­nyt ke­neen­kään, joka oli­si ol­lut sitä vas­taan. Moni on ol­lut to­sin huo­lis­saan sii­tä, et­tä viih­dyn­kö ta­pah­tu­mas­sa, jos­sa kaik­ki muut ovat hu­ma­las­sa.

Sel­vä­nä osal­lis­tu­mi­nen on muut­ta­nut Lind­hol­min nä­ke­mys­tä ta­pah­tu­miin.

– Olen ko­ke­nut sekä sit­sit et­tä ap­p­rot nyt al­ko­ho­lit­to­ma­na, ja kos­ka nii­den pai­no­pis­te on juu­ri sii­nä al­ko­ho­lis­sa, ta­pah­tu­mat ei­vät ole ol­leet yh­tä haus­ko­ja. Toi­voi­sin­kin, et­tä sii­nä ta­pah­tui­si muu­tos­ta. Esi­mer­kik­si sit­seil­lä voi­si vä­lil­lä kes­kit­tyä enem­män ruo­kaan ja pöy­tä­seu­ran kans­sa jut­te­luun, hän poh­tii.

– Koen, et­tä syk­sy on ol­lut ihan yh­tä ta­pah­tu­ma­ri­kas ja hyvä kuin kaik­ki ne ajat, joi­na olen käyt­tä­nyt al­ko­ho­lia, Lind­holm sum­maa.

"Esi­mer­kik­si sit­seil­lä voi­si vä­lil­lä kes­kit­tyä enem­män ruo­kaan ja pöy­tä­seu­ran kans­sa jut­te­luun."

En­nen pää­tös­tään Lind­holm oli käyt­tä­nyt al­ko­ho­lia noin nel­jä vuot­ta.

– Al­ko­ho­lin­käyt­tö on koko elä­mä­ni ajan vain kiih­ty­nyt ja kiih­ty­nyt. Aluk­si se oli mais­te­lua, sit­ten ihan ryyp­pää­mis­tä.

Ke­vääl­lä Lind­holm ta­ju­si, et­tä juo­mi­ses­sa ei ol­lut mi­tään ra­jo­ja. Sil­lä ei ol­lut enää vä­liä, kuin­ka pal­jon hän joi. Kun­han oli kän­nis­sä, oli haus­kaa.

Lind­hol­min mie­leen nou­see toi­nen ta­ri­na, täl­lä ker­taa lu­ki­on ai­kai­sis­ta juh­lis­ta.

– Osal­lis­tuim­me tal­vel­la bi­lei­siin, jos­sa oli to­del­la täyt­tä. Jot­kut oli­vat vie­neet tak­kin­sa ves­saan pe­su­ko­neen si­säl­le, kun tila oli lop­pu­nut etei­ses­tä. Ys­tä­väm­me sai­vat juh­lis­sa ide­an lait­taa ko­neen käyn­tiin niin, et­tä ta­kit kas­tu­vat. Sil­loin se tun­tui haus­kal­ta pi­lal­ta, mut­ta myö­hem­min olen miet­ti­nyt, et­tä ai­ka tyh­mä jut­tu.

– Al­ko­ho­lin taak­se on var­maan help­po pii­lou­tua vas­tuul­ta. Olen it­se ai­na­kin käyt­tä­nyt hu­ma­la­ti­laa te­ko­syy­nä höl­möi­lyl­le. Nyt se on mie­les­tä­ni ty­pe­rä ar­gu­ment­ti.

"Olen it­se ai­na­kin käyt­tä­nyt hu­ma­la­ti­laa te­ko­syy­nä höl­möi­lyl­le.

Opis­ke­li­ja­kult­tuu­ris­sa on tyy­pil­lis­tä, et­tä juh­lia on vii­kot­tain ja moni ta­pah­tu­ma pyö­rii juu­ri al­ko­ho­lin ym­pä­ril­lä. Al­ko­ho­lin vä­hen­tä­mi­nen voi ol­la tä­män ta­kia vai­ke­aa.

– Us­kon, et­tä kyn­nys ol­la il­man al­ko­ho­lia juh­lis­sa, jos­sa kaik­ki muut juo­vat, voi ol­la kor­kea. Al­ko­ho­li tuo tie­tyn­lai­sen ren­tou­tu­mi­sen tun­teen, jota jot­kut tar­vit­se­vat osal­lis­tu­ak­seen ta­pah­tu­miin, Lind­holm poh­tii.

– Olen op­pi­nut elä­mään sen her­mos­tu­nei­suu­den kans­sa, joka yleen­sä pois­tuu sen en­sim­mäi­sen tai toi­sen olu­en jäl­keen. Koen, et­tä oma it­se­var­muus on ke­hit­ty­nyt ei­kä esi­mer­kik­si muil­le ih­mi­sil­le pu­hu­mi­nen enää ah­dis­ta sa­mal­la ta­val­la.

Lind­holm suo­sit­te­lee ko­ke­mus­taan myös muil­le, jot­ka ovat miet­ti­neet al­ko­ho­lin vä­hen­tä­mis­tä.

– Jos on ute­li­as, al­ko­ho­lit­to­muus kan­nat­taa il­man muu­ta ot­taa ko­kei­luun. Suo­sit­te­li­sin muu­ten­kin kai­kil­le edes har­kit­se­maan ol­la het­ken juo­mat­ta. Sii­nä avar­tuu hy­vin se maa­il­ma, jon­ka ym­pä­ril­lä al­ko­ho­li pyö­rii.

Vuo­si on pian lo­pus­sa. Uu­den­vuo­den jäl­keen Lind­hol­min lu­paus al­ko­ho­lin käy­tön lo­pet­ta­mi­ses­ta rau­ke­aa. Hän tus­kin kui­ten­kaan ha­lua enää pa­la­ta ta­kai­sin en­ti­siin ta­poi­hin.

– Ai­on ot­taa uu­den vuo­den jäl­keen al­ko­ho­lin pik­ku­hil­jaa mu­kaan elä­mään. En aio ru­ve­ta ryyp­pää­mään, mut­ta nau­tis­ke­le­maan il­lan­viet­to­jen lo­mas­sa. Kat­son sit­ten, mitä sii­tä tu­lee.

"Koen, että syksy on ollut ihan yhtä tapahtumarikas ja hyvä kuin kaikki ne ajat, joina olen käyttänyt alkoholia", Lindholm summaa

"Koen, että syksy on ollut ihan yhtä tapahtumarikas ja hyvä kuin kaikki ne ajat, joina olen käyttänyt alkoholia", Lindholm summaa

APUA ON­GEL­MIIN

Kyn­nys ha­kea apua al­ko­ho­li­on­gel­miin on usein kor­kea. Al­ko­ho­lin lii­ka­käyt­tö vai­kut­taa mo­neen elä­mä­na­lu­ee­seen, ku­ten ta­lou­teen, so­si­aa­li­seen elä­mään ja ter­vey­teen.

Nyy­ti ry on opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veyt­tä ja opis­ke­lu­ky­kyä edis­tä­vä jär­jes­tö, joka tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le ver­tais­tu­kea ja tie­toa mie­len­ter­vey­teen ja opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

– Toi­min­ta on ny­ky­ään lä­hes ko­ko­naan ver­kos­sa, ker­too yh­dis­tyk­sen työn­te­ki­jä Hen­ri Hei­kin­ta­lo.

Nyy­ti ry ei tar­joa psy­ki­at­ris­ta apua, vaan toi­min­ta pai­not­tuu juu­ri ver­tais­tu­keen, en­nal­ta­eh­käi­syyn ja mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­seen.

Hei­kin­ta­lo it­se on mais­te­ri­o­pis­ke­li­ja Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa ja näh­nyt opis­ke­li­joi­den al­ko­ho­lin­ku­lu­tus­ta myös omien opin­to­jen­sa lo­mas­sa.

– Opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa al­ko­ho­lin käyt­töä pi­de­tään it­ses­tään­sel­vyy­te­nä, ja jos ei juo, sitä pää­tös­tä pi­tää usein to­dis­tel­la it­sel­leen ja pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa myös muil­le, hän sa­noo.

– Stres­si on eh­dot­to­mas­ti yk­si syy al­ko­ho­lin käy­töl­le. Aja­tus nol­laa­mi­ses­ta al­ko­ho­lin avul­la on ylei­nen. Psy­ko­lo­gi­ses­ti al­ko­ho­li kui­ten­kin kuor­mit­taa pal­jon ja hei­ken­tää pa­lau­tu­mis­ta.

Hei­kin­ta­lo huo­maut­taa myös, et­tä al­ko­ho­lit­to­mia ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään ny­ky­ään enem­män.

– Ta­pah­tu­miin on tul­lut enem­män va­ri­aa­ti­o­ta ja ai­hees­ta pu­hu­taan enem­män.

Mitä avun ha­ke­mi­seen tu­lee, sen var­hai­nen aloit­ta­mi­nen on Hei­kin­ta­lon mie­les­tä kan­nat­ta­vaa.

– Apua ha­kies­saan opis­ke­li­ja on jo to­del­la ar­vos­tet­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa. Se, et­tä on huo­man­nut, et­tä juo­mi­nen me­nee yli ja sii­hen tar­vit­see apua, on jo iso asia.

Nyy­ti ry:n chat-pal­ve­lui­ta voi käyt­tää mak­sut­ta ja ano­nyy­mis­ti. Li­säk­si eh­käi­se­vän päih­de­työn EHYT ry:n mak­sut­to­maan päih­de­neu­von­taan voi soit­taa mi­hin vuo­ro­kau­den ai­kaan ta­han­sa.

– Myös hyvä so­si­aa­li­nen tuki ys­tä­väl­tä tai kump­pa­nil­ta on tär­ke­ää, Hei­kin­ta­lo to­te­aa.