JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sirpaleinen työelämä ja somen kaoottiset sisältövirrat – Pontus Purokuru kertoo, mikä kaikki ajassamme on vialla

Kir­jai­li­ja Pon­tus Pu­ro­ku­run ajat­te­lus­sa in­ter­net, työ ja ah­dis­tus kie­tou­tu­vat sau­mat­to­mas­ti yh­teen. Esi­kois­ro­maa­nis­saan hän ku­vaa elä­mää so­si­aa­li­sen me­di­an pyö­ri­tyk­ses­sä. Pu­ro­ku­rul­le vas­taus ah­dis­tuk­seen löy­tyy po­liit­ti­ses­ta toi­min­nas­ta.

Hen­ki­lö

13.12.2019
Pontus Purokuru puhuu työnteon vähentämisen puolesta. Hänen mukaansa ihmiset uuvuttavat itsensä turhaan liialla työllä. KUVA: Elias Kaskela

Pontus Purokuru puhuu työnteon vähentämisen puolesta. Hänen mukaansa ihmiset uuvuttavat itsensä turhaan liialla työllä. KUVA: Elias Kaskela

Elias Kaskela

Eli­as Kas­ke­la

Pon­tus Pu­ro­ku­ru tui­jot­te­lee miet­te­li­ääs­ti kau­kai­suu­teen. Kah­vi­lan pöy­däl­lä odot­taa kos­ke­ma­ton sa­laat­ti­an­nos, joka on jää­nyt si­vuo­saan, kun kir­jai­li­ja on in­tou­tu­nut pit­kiin mo­no­lo­gei­hin ky­sy­myk­siin vas­tail­les­saan.

Nyt vas­taan on kui­ten­kin tul­lut vai­ke­am­pi ky­sy­mys: mik­si ro­maa­nin kir­joit­ta­mi­nen on mer­ki­tyk­sel­lis­tä vuon­na 2019?

Pu­ro­ku­run mie­tit­tyä asi­aa het­ken, vas­taus löy­tyy.

”Kir­jal­li­suus on ja­et­tu­jen ko­ke­mus­ten il­mai­se­mis­ta sil­lä ta­val­la, et­tä se pal­jas­taa näis­tä ko­ke­muk­sis­ta ja sa­mal­la yh­teis­kun­nas­ta jo­tain tie­dos­ta­ma­ton­ta tai uut­ta”, hän vas­taa.

Pu­ro­ku­ru jul­kai­si esi­kois­ro­maa­nin­sa Rö­maa­nin tänä vuon­na. Se vie ah­dis­ta­van tie­to­työn ja so­si­aa­li­sen me­di­an jat­ku­van si­säl­tö­vir­ran syö­ve­rei­hin. Taus­tal­la on Pu­ro­ku­run tar­ve va­lais­ta yh­teis­kun­taa uu­des­ta kul­mas­ta.

Tar­ve ei ole put­kah­ta­nut tyh­jäs­tä, vaan kum­pu­aa jo nuo­ruu­des­ta. En­nen kir­jal­li­suut­ta Pu­ro­ku­ru luot­ti mui­hin kei­noi­hin.

En­nen kuin Pu­ro­ku­rus­ta tuli kir­jai­li­ja, hän oli ak­ti­vis­ti. 32-vuo­ti­as Pu­ro­ku­ru on toi­mi­nut 2000-lu­vun kes­ki­vai­heil­ta läh­tien eri­lai­sis­sa liik­keis­sä esi­mer­kik­si kau­pun­ki­ti­laan, työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­siin ja opis­ke­li­joi­den ase­maan liit­ty­en.

Po­liit­ti­nen he­rää­mi­nen al­koi jo pe­rus­kou­lus­sa. Pu­ro­ku­ru aloit­ti kou­lun in­nok­kaa­na op­pi­maan uu­sia asi­oi­ta, mut­ta pet­tyi käs­ky­tyk­sen ja tot­te­le­mi­sen kult­tuu­riin. Auk­to­ri­teet­ti­on­gel­mat joh­ti­vat synk­kyy­teen ja ni­hi­lis­miin. Lu­ki­os­sa tur­hau­tu­mi­seen löy­tyi po­liit­ti­nen se­li­tys.

”Lu­ki­os­sa aloin aja­tel­la, et­tä eh­kä tämä synk­kyys ei ole­kaan täy­sin si­sä­syn­tyis­tä, vaan kou­lu ku­rit­ta­va­na ja kont­rol­loi­va­na ins­ti­tuu­ti­o­na saa sen ai­kaan. Ta­ju­sin, et­tä tämä on po­liit­ti­nen ky­sy­mys, jos­sa on kyse val­las­ta.”

En­sim­mäi­sen kos­ke­tuk­sen po­liit­ti­seen ak­ti­vis­miin Pu­ro­ku­ru sai lu­ki­oai­koi­na ko­ti­kau­pun­gis­saan Jy­väs­ky­läs­sä, kun sil­loi­nen tyt­töys­tä­vä kut­sui hä­net mu­kaan liis­te­röi­mään ju­lis­tei­ta, jois­sa mai­nos­tet­tiin ka­dun­val­taus­ta ja jat­ko­bi­lei­tä.

Lu­ki­on jäl­keen Pu­ro­ku­ru muut­ti Hel­sin­kiin opis­ke­le­maan käy­tän­nöl­lis­tä fi­lo­so­fi­aa, ja toi­min­ta eri­lai­sis­sa po­liit­ti­sis­sa liik­keis­sä sy­ve­ni. Hän osal­lis­tui kau­pun­ki­po­liit­ti­siin liik­kei­siin ja yli­o­pis­to­val­tauk­siin.

”Tein täl­lais­ta ruo­hon­juu­ri­ta­son po­li­tiik­kaa. Eni­ten olen ol­lut mu­ka­na kau­pun­ki­ti­laan liit­ty­vis­sä liik­keis­sä, ihan ri­vi­o­sal­lis­tu­ja­na eri­lai­sis­sa ka­dun- ja ta­lon­val­tauk­sis­sa.”

Sen li­säk­si, et­tä Pu­ro­ku­ru ot­ti osaa käy­tän­nön toi­min­taan, teki hän liik­keil­le myös pal­jon me­di­a­työ­tä. Sik­si oli­kin luon­te­vaa, et­tä kun mo­net liik­keet 2010-lu­vun alus­sa lop­pui­vat ja ih­mi­set siir­tyi­vät niis­tä töi­hin jär­jes­töi­hin ja puo­lu­ei­siin, siir­tyi Pu­ro­ku­ru toi­mit­ta­jak­si va­sem­mis­to­leh­ti Kan­san Uu­ti­siin.

”Ajat­te­lin, et­tä kun kir­joit­taa omal­la ni­mel­lään ko­lum­ne­ja ja te­kee haas­tat­te­lu­ja, pää­see vai­kut­ta­maan. Toi­mit­ta­jan työ oli omal­la ta­val­laan jat­koa ak­ti­vis­mil­le. Ky­sees­sä ei siis ol­lut täy­si kat­kos, vaan siir­ty­mä. Jos ei jak­sa val­la­ta ta­lo­ja, voi val­la­ta me­di­a­ti­laa.”

Mel­ko no­pe­as­ti moni asia me­di­a­ken­täs­sä al­koi är­syt­tää Pu­ro­ku­rua. Hän koki, et­tä uu­ti­sia teh­des­sä ei pääs­syt sy­ven­ty­mään kun­nol­la mi­hin­kään, vaan kaik­ki asi­at jäi­vät hy­vin pin­nal­li­sik­si. Li­säk­si me­dia kä­sit­te­li asi­oi­ta lii­kaa kes­ki­luo­kan nä­kö­kul­mas­ta mui­den nä­kö­kul­mien kus­tan­nuk­sel­la. Är­ty­mys tii­vis­tyi kir­jaan, kun Pu­ro­ku­ru kir­joit­ti yh­des­sä toi­mit­ta­ja ja kir­jai­li­ja Emi­lia Kuk­ka­lan kans­sa Luok­ka­val­lan vah­ti­koi­rat, joka jul­kais­tiin vuon­na 2016.

Kir­ja oli Pu­ro­ku­rul­le yh­tä ai­kaa pois­tu­mi­nen jour­na­lis­mis­ta ja kir­jai­li­jan uran al­ku. Sitä seu­ra­si vuon­na 2018 kak­si tie­to­kir­jai­li­ja An­ton Mon­tin kans­sa kir­joi­tet­tua te­os­ta, Suo­raa toi­min­taa – Au­to­no­mi­set liik­keet Suo­mes­sa 1986–2016 ja 1968 – Val­lan­ku­mouk­sen vuo­si. Niis­sä va­sem­mis­to­lais­ta ak­ti­vis­mia kon­teks­toi­tiin his­to­ri­aan. Tar­koi­tus oli pait­si kir­joit­taa ak­ti­vis­ti­liik­kei­den po­liit­tis­ta his­to­ri­aa, myös li­sä­tä liik­kei­den it­seym­mär­rys­tä.

Kol­mes­sa vuo­des­sa oli syn­ty­nyt kol­me yh­teis­työs­sä teh­tyä kir­jaa ja Pu­ro­ku­rus­ta tun­tui, et­tä oli ai­ka siir­tyä kir­joit­ta­maan täy­sin omia te­ok­sia.

Kun kus­tan­ta­mo sit­ten pyy­si Pu­ro­ku­rua kir­joit­ta­maan es­see­ko­ko­el­man, oli toi­mek­si­an­to hy­vin yk­sin­ker­tai­nen ja se kuu­lui näin: kir­joi­ta sii­tä mik­si kaik­ki on pi­lal­la.

Vas­tauk­se­na syn­tyi Täy­sin au­to­ma­ti­soi­tu ava­ruus­ho­mo­luk­sus­kom­mu­nis­mi, joka jul­kais­tiin vuo­den 2018 syk­syl­lä.

Es­see­te­ok­sen li­säk­si Pu­ro­ku­ru on kä­si­tel­lyt ai­kam­me on­gel­mia myös pod­cas­tis­sa Mikä mei­tä vai­vaa. Sii­nä hän pu­huu yh­des­sä ak­ti­vis­ti Veik­ka Lah­ti­sen kans­sa po­li­tii­kan ja yh­teis­kun­nan on­gel­mis­ta laa­jal­la rin­ta­mal­la.

Pu­ro­ku­rul­la on il­mei­sen vah­va kä­si­tys sii­tä, mikä yh­teis­kun­taa vai­vaa. Mikä kaik­ki tar­kal­leen ot­ta­en siis on pi­lal­la?

Elias Kaskela

In­ter­net ja so­si­aa­li­nen me­dia. Sii­nä en­sim­mäi­set pi­lal­la ole­vat asi­at. Pu­ro­ku­ru maa­lai­lee, kuin­ka 1990-lu­vul­la in­ter­net oli vie­lä uto­pi­aa ja sii­tä pu­hut­tiin surf­fauk­sen me­ta­fo­ran kaut­ta. Surf­faus tuo mie­leen haus­kan va­paa-ajan toi­min­nan, jos­sa liu’utaan va­paas­ti pai­kas­ta toi­seen. Po­liit­ti­sel­la ta­sol­la aja­tel­tiin, et­tä in­ter­net on de­mok­raat­ti­nen ja ta­sa­ver­tai­nen pro­jek­ti.

Kun ke­la­taan ny­ky­het­keen, huo­ma­taan, et­tä in­ter­ne­tin to­del­li­suus on osoit­tau­tu­nut toi­sen­lai­sek­si.

”Voi­si sa­noa, et­tä olem­me ti­pah­ta­neet surf­fi­lau­dan pääl­tä vir­taan si­säl­le ja kaik­ki fee­dit vyö­ry­vät ylit­se ka­oot­ti­ses­ti ja mu­ser­ta­vat psyy­ken. Po­liit­ti­ses­ti aja­tel­tu­na ne­tin rih­mas­to­mai­suus pää­tyi suu­ry­ri­tys­ten hal­tuun. Enää ku­kaan ei surf­faa ne­tis­sä, vaan kaik­ki esit­te­le­vät lä­hin­nä CV:tään.”

Tänä vuon­na jul­kais­tu Rö­maa­ni tuo so­si­aa­li­sen me­di­an ja in­ter­ne­tin mie­len­mai­se­man kir­jan kan­sien si­sään. Sii­nä ku­va­taan in­ter­ne­tin ja so­si­aa­li­sen me­di­an vai­ku­tus­ta ih­mi­seen täs­sä ajas­sa.

Mut­ta mik­si Pu­ro­ku­ru ha­lu­si kä­si­tel­lä näi­tä asi­oi­ta juu­ri ro­maa­nin kaut­ta?

”Luin vas­ti­kään tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka mu­kaan ih­mis­ten mie­li­a­laan vai­kut­taa se, mi­ten pal­jon ak­kua on jäl­jel­lä. Kun äly­pu­he­li­met ja some ovat niin kiin­ni psyy­kes­säm­me, on ou­toa, mi­ten vä­hän niis­tä on kir­joi­tet­tu suo­ma­lai­ses­sa kir­jal­li­suu­des­sa.”

Pu­ro­ku­ru ku­vaa ro­maa­nia kir­jal­li­suu­den­la­ji­na ou­dok­si muu­mi­ok­si men­nei­syy­des­tä. Re­a­lis­ti­sen ro­maa­nin pe­rus­ra­ken­ne muo­tou­tui jo 1800-lu­vul­la sel­lai­sek­si, mil­lai­nen se edel­leen on. Pu­ro­ku­run mu­kaan suu­ri osa suo­ma­lai­ses­ta ro­maa­ni­kir­jal­li­suu­des­ta edus­taa vie­lä­kin re­a­lis­min tra­di­ti­o­ta. Maa­il­ma on kui­ten­kin muut­tu­nut re­a­lis­ti­sen ro­maa­nin syn­ty­a­jois­ta, ja sen pi­täi­si nä­kyä myös kir­jal­li­suu­des­sa.

”Van­ha ko­ke­mus­maa­il­ma on ka­don­nut. Nyt meil­lä on sir­pa­lei­nen työ­e­lä­mä, ka­oot­ti­set si­säl­tö­vir­rat ja kau­hea leik­kaus­no­peus ar­kie­lä­mäs­sä. Mi­kään täs­tä ei kui­ten­kaan näy mei­dän ro­maa­ni­kir­jal­li­suu­des­sam­me.”

Kir­jai­li­ja Da­vid Shields kir­joit­taa te­ok­ses­saan Re­a­li­ty Hun­ger sii­tä, kuin­ka fik­ti­on mah­dol­li­suu­det ku­va­ta to­del­li­suut­ta ovat ra­jal­li­set, kos­ka elä­mä ei to­del­li­suu­des­sa ase­tu ker­ron­nal­li­siin lin­joi­hin. Sik­si oma­e­lä­mä­ker­ral­li­sia, no­lo­ja ja in­tii­me­jä asi­oi­ta täy­tyy ku­va­ta frag­ment­tien kaut­ta.

Shield­sin aja­tuk­set re­so­noi­vat Pu­ro­ku­rus­sa ja vai­kut­ti­vat Rö­maa­nin muo­toon. Kir­ja pi­tää si­säl­lään esi­mer­kik­si chat-kes­kus­te­lui­ta, ku­via ja yl­lät­tä­viä ty­pog­ra­fi­sia rat­kai­su­ja. Pu­ro­ku­ru on hyö­dyn­tä­nyt muun mu­as­sa omia pu­heen­vuo­ro­jaan eri­lai­sis­sa cha­teis­sä ja käyt­tä­nyt nii­tä suo­raan ro­maa­nis­saan.

Kun yrit­tää et­siä sa­man­lai­sia suo­ma­lai­sia te­ok­sia, mie­leen tu­lee lä­hin­nä Har­ry Sal­men­nie­men ru­no­te­os Te­xas, sak­set ja Jo­han­nes Ek­hol­min ro­maa­ni Rak­kaus niin­ku. Pu­ro­ku­run mu­kaan nämä kak­si te­os­ta ovat ol­leet sel­kei­tä vii­te­pis­tei­tä, mut­ta tämä ker­too lä­hin­nä sii­tä, mi­ten vä­hän so­mes­ta ins­pi­raa­ti­on­sa ot­ta­nut­ta kir­jal­li­suut­ta on Suo­mes­sa teh­ty.

"Mel­kein kaik­ki ih­mi­set te­ke­vät päi­vit­täin it­se au­to­fik­ti­o­ta omas­ta elä­mäs­tään so­si­aa­li­seen me­di­aan.”

Rö­maa­nin on pää­hen­ki­lö ni­mel­tään Pon­tus Pu­ro­ku­ru ja hän­tä kut­su­taan ro­maa­nis­sa iro­ni­ses­ti va­le­kir­jai­li­jak­si. Hah­mo on Pu­ro­ku­run omien sa­no­jen mu­kaan kär­jis­tet­ty ver­sio hä­nes­tä it­ses­tään. Kir­jal­li­suut­ta, jos­sa kir­joit­ta­jan to­del­li­nen hah­mo se­koit­tuu fik­tii­vi­seen maa­il­maan, on to­tut­tu kut­su­maan au­to­fik­ti­ok­si. Pu­ro­ku­ru suh­tau­tuu au­to­fik­ti­on kä­sit­tee­seen va­rauk­sel­la, mut­ta ym­mär­tää hy­vin, mik­si se on ny­ky­ään niin suo­sit­tu. Vas­taus löy­tyy jäl­leen so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta.

”Tun­tuu et­tä au­to­fik­ti­os­ta pu­hu­taan niin pal­jon, kos­ka se vas­taa niin hy­vin ih­mis­ten ar­kea:

mel­kein kaik­ki ih­mi­set te­ke­vät päi­vit­täin it­se au­to­fik­ti­o­ta omas­ta elä­mäs­tään so­si­aa­li­seen me­di­aan.”

Kult­tuu­rin kent­tä ei ole ai­noa yh­teis­kun­nan osa-alue, joka on he­rän­nyt vii­veel­lä so­si­aa­li­seen me­di­aan. Pu­ro­ku­run mu­kaan so­men lo­giik­ka on avau­tu­nut vii­veel­lä myös pe­rin­tei­sil­le po­liit­ti­sil­le toi­mi­joil­le. Tä­män seu­rauk­se­na uu­det po­liit­ti­set liik­keet ovat pääs­seet käyt­tä­mään ti­lan­net­ta hy­väk­seen.

”Jos kat­soo vaik­ka­pa sitä, mi­ten Pe­rus­suo­ma­lai­set ja sitä edel­tä­vät liik­keet, ku­ten Suo­men Sisu, ovat käyt­tä­neet net­tiä ja so­mea hy­väk­seen, on toi­min­ta ol­lut to­del­la tai­ta­vaa ja no­pe­aa. Se on muut­ta­nut Suo­men koko po­liit­ti­sen ase­tel­man.”

Pu­ro­ku­ru nä­kee­kin lin­kin suur­ten so­si­aa­li­sen me­di­an yh­ti­öi­den, ku­ten Fa­ce­boo­kin, kas­va­mi­sen ja ää­ri­oi­keis­ton so­me­nou­sun vä­lil­lä. So­men lo­giik­ka ruok­kii vi­han il­ma­pii­riä, jos­ta po­pu­lis­ti­set liik­keet hyö­ty­vät.

Työ­e­lä­män muu­tos on toi­nen pi­lal­la ole­va asia ja yk­si Pu­ro­ku­run lem­pi­ai­heis­ta. Kun työ on muut­tu­nut yhä enem­män tie­to- ja pal­ve­lu­työk­si, on ih­mi­sen omas­ta per­soo­nas­ta tul­lut yk­si työ­ka­lu mui­den jou­kos­sa ja työ­suh­teis­ta yhä jous­ta­vam­pia niin hy­väs­sä kuin pa­has­sa.

”Työ on le­vin­nyt ulos työ­suh­teis­ta, ja ny­ky­ään jo­kai­nen on oman elä­män­sä mik­ro­y­rit­tä­jä so­mes­sa.”

Piir­teet le­vi­ä­vät Pu­ro­ku­run mu­kaan työ­e­lä­mäs­tä muil­le­kin elä­män osa-alu­eil­le. It­sen­sä mark­ki­noin­ti ja per­soo­nan tuot­teis­ta­mi­nen kos­ket­taa yhä nuo­rem­pia.

”Esi­mer­kik­si kir­ja­mes­suil­la moni lu­ki­o­lai­nen tuli sa­no­maan mi­nul­le, et­tä Rö­maa­ni ku­vaa tun­ne­ta­sol­la tar­kas­ti ko­ke­mus­ta sii­tä, kun on so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.”

Työn muu­tos nä­kyy myös Pu­ro­ku­run omas­sa ar­jes­sa jat­ku­vas­ti. Kun ra­hat tu­le­vat apu­ra­hois­ta, ha­ja­nai­sis­ta työ­kei­kois­ta ja so­si­aa­li­tur­vas­ta, on elä­mä hy­vin epä­var­maa.

Pu­ro­ku­run mu­kaan uu­den­lai­ses­ta työ­e­lä­mäs­tä pu­hut­ta­es­sa ol­laan tai­pu­vai­sia ko­ros­ta­maan sen huo­no­ja puo­lia.

”Puhe työn mur­rok­ses­ta ja pre­ka­ri­saa­ti­os­ta on näh­ty jul­ki­suu­des­sa ne­ga­tii­vi­se­na va­li­tuk­se­na, jos­sa nuo­rem­pi su­ku­pol­vi va­lit­taa sii­tä, et­tä heil­lä ei ole va­ki­tui­sia työ­suh­tei­ta ja van­hat työ­suh­teet ja ins­ti­tuu­ti­ot ro­mah­ta­vat.”

Pre­ka­ri­saa­ti­ol­la tar­koi­te­taan yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen li­sää­mää työn ja toi­meen­tu­lon epä­var­muut­ta.

Työn mur­ros ei Pu­ro­ku­run mie­les­tä ole kui­ten­kaan vain ne­ga­tii­vi­nen asia. Nyt ih­mi­set voi­vat muo­dos­taa työ­u­ri­an­sa va­paam­min omien mie­len­kiin­non koh­tei­den­sa mu­kaan, ei­kä sa­maan työ­nan­ta­jaan tar­vit­se si­tou­tua lop­pui­äk­seen.

”Jos ha­lu­am­me ko­ros­taa hy­viä puo­lia, mei­dän täy­tyy teh­dä se esi­mer­kik­si työn vä­hen­tä­mi­sel­lä, pe­rus­tu­lol­la ja au­to­ma­ti­soin­nil­la.”

Vii­me ai­koi­na Pu­ro­ku­ru on ol­lut mu­ka­na Työs­tä­kiel­täy­ty­jä­lii­ton toi­min­nas­sa. Ak­ti­vis­tien muo­dos­ta­man ryh­män mu­kaan palk­ka­työ on ny­ky­ään en­tis­tä enem­män tapa kont­rol­loi­da ih­mis­ten ajan­käyt­töä ja käyt­täy­ty­mis­tä. Konk­reet­ti­nen läh­tö­lau­kaus liik­keel­le oli ak­tii­vi­mal­lin vas­tus­ta­mi­nen. Ryh­mä ei vas­tus­ta­nut vain Juha Si­pi­län hal­li­tus­ta, vaan myös am­mat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jes­tö SAK:ta. Am­mat­ti­lii­tot ajoi­vat Työs­tä­kiel­täy­ty­jä­lii­ton mie­les­tä vain eri­lai­sia ak­ti­voin­ti­kei­no­ja, ei­vät­kä näin ol­leet to­del­la työn­te­ki­jöi­den ja työt­tö­mien puo­lel­la.

"Työ on le­vin­nyt ulos työ­suh­teis­ta, ja ny­ky­ään jo­kai­nen on oman elä­män­sä mik­ro­y­rit­tä­jä so­mes­sa."

Ryh­mä on jul­kais­sut kir­jan ja pamf­le­tin, joi­ta on ol­lut te­ke­mäs­sä jouk­ko muun mu­as­sa ak­ti­vis­te­ja, kir­jai­li­joi­ta ja te­at­te­ri­vä­keä. Kaik­kia yh­dis­tää kä­si­tys työn on­gel­mis­ta.

”Ylei­nen tä­hän ai­kaan liit­ty­vä ko­ke­mus on, et­tä työ­tä teh­dään lii­kaa. Se myös tuot­taa maa­il­maan huo­no­ja asi­oi­ta, ku­ten saas­tei­ta, min­kä li­säk­si se uu­vut­taa ja ah­dis­taa ih­mi­siä.”

Il­mas­ton­muu­tok­sen, ma­sen­nuk­sen ja ah­dis­tuk­sen ai­ka­kau­del­la työn­te­on vä­hen­tä­mi­nen oli­si Pu­ro­ku­run mie­les­tä sel­keä vas­taus ai­kam­me on­gel­miin.

Tu­le­vai­suus on pe­rut­tu. Näin Pu­ro­ku­ru väit­tää Täy­sin au­to­ma­ti­soi­dus­sa ava­ruus­ho­mo­luk­sus­kom­mu­nis­mis­sa. Hän viit­taa kult­tuu­ri­te­o­ree­tik­ko Mark Fis­he­rin aja­tuk­seen ka­pi­ta­lis­ti­ses­ta re­a­lis­mis­ta: kun ka­pi­ta­lis­mi lä­vis­tää elä­män kaik­ki osa-alu­eet, muut­tuu toi­sen­lai­sen yh­teis­kun­nan ajat­te­le­mi­nen mah­dot­to­mak­si.

Pu­ro­ku­run mu­kaan po­liit­ti­sen mie­li­ku­vi­tuk­sen puut­tees­ta joh­tu­en yh­teis­kun­nal­li­siin krii­sei­hin ei ky­e­tä kek­si­mään rat­kai­su­ja. Sii­nä mis­sä 1900-lu­vun lop­pu­puol­ta mää­rit­ti­vät hy­vin­voin­ti­val­ti­on ra­ken­ta­mi­nen ja us­ko tu­le­vaan, ol­laan 2010-lu­vul­la tyy­ty­väi­siä sii­hen, jos edes ny­kyi­nen hy­vin­voin­ti saa­daan tur­vat­tua.

Pu­ro­ku­ru ku­vaa val­lit­se­vaa ti­lan­net­ta ta­lousk­rii­sin ja ym­pä­ris­tö­tu­hon pit­kit­ty­neek­si tup­la­tyr­mäyk­sek­si.

”Tun­tuu, et­tä olem­me um­pi­ku­jas­sa, jos­sa van­hem­mal­la su­ku­pol­vel­la ei ole mi­tään lu­vat­ta­vaa. Yh­tääl­tä toi­meen­tu­lo ja elä­mä vai­kut­taa han­ka­lal­ta ja laa­jem­mas­sa mie­les­sä elä­män­muo­dol­tam­me on ka­don­nut poh­ja pois il­mas­ton­muu­tok­sen vuok­si.”

Seu­rauk­se­na on Pu­ro­ku­run mu­kaan kaik­ki­al­le le­vin­nyt ah­dis­tus. Se on kol­mas asia, joka ny­ky­a­jas­sa on pi­lal­la ja ko­ko­aa kai­ken edel­lä mai­ni­tun yh­teen: työ­e­lä­mä ah­dis­taa, so­si­aa­li­nen me­dia ah­dis­taa, il­mas­ton­muu­tos ah­dis­taa.

Yh­teys yh­teis­kun­nal­lis­ten muu­tos­ten ja ah­dis­tuk­sen vä­lil­lä on Pu­ro­ku­run mu­kaan il­mi­sel­vä.

”Ah­dis­tus on yk­si­lön si­sään imet­ty yh­teis­kun­nal­li­nen tila. Se on var­mas­ti ja­e­tuim­pia ko­ke­muk­sia, joi­ta meil­lä on.”

Hän­tä häi­rit­see se, et­tä ai­noa tapa vas­ta­ta yh­teis­kun­nal­li­siin on­gel­miin on niuk­kuu­den ja kär­si­myk­sen kaut­ta, ei­kä po­liit­ti­nen mie­li­ku­vi­tus yl­lä laa­jem­mal­le.

”Ker­too mie­li­ku­vi­tuk­sen köy­hyy­des­tä, et­tä esi­mer­kik­si Suo­mes­sa nä­ky­vin il­mas­to­toi­mi on se, et­tä kes­ki­luok­ka vaa­tii it­sel­leen mi­ni­maa­lis­ta len­to­ve­roa.”

Pu­ro­ku­ru ym­mär­tää hy­vin, et­tei ih­mi­siä kiin­nos­ta toi­mia asi­oi­den muut­tu­mi­sen eteen, jos ai­noa ta­voi­te on tor­jua ka­tast­ro­fi kur­jis­ta­mal­la omaa elä­mään­sä.

Mikä sit­ten toi­mi­si?

”Jos po­li­tii­kan ta­voit­tee­na oli­si saa­da enem­män omaa ja yh­teis­tä ai­kaa, mie­lek­kääm­pi elä­mä tai uu­sia etu­ja, eh­kä po­liit­ti­nen toi­min­ta sit­ten in­nos­tai­si.”