JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Työelämä asettaa vaatimuksia tulevaisuuden osaajille – Millaisia taitoja oikeasti tarvitaan?

Opis­ke­li­ja En­ni Lu­kan­der ei ole poh­ti­nut vie­lä lii­kaa työ­e­lä­mään siir­ty­mis­tä. Yli­o­pis­to-opin­not ovat an­ta­neet val­miuk­sia mo­ni­puo­li­siin teh­tä­viin. Tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mäs­sä jän­nit­tää kui­ten­kin, riit­tää­kö oma osaa­mi­nen no­pe­as­ti ke­hit­ty­väs­sä työ­kult­tuu­ris­sa.

Työ­e­lä­mä

2.3.2023
Enni Lukander opiskelee neljättä vuotta Jyväskylän yliopistossa englannin kieltä. Valinnaisina opintoina hän on opiskellut myös journalistiikkaa. Lukander on ollut aina kiinnostunut kielistä, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Lukander toivookin, että voisi tulevaisuudessa työskennellä mielekkäässä työssä, jossa olisi mahdollista yhdistellä omia mielenkiinnon kohteita. Kuvat: Tiina Purho

Enni Lukander opiskelee neljättä vuotta Jyväskylän yliopistossa englannin kieltä. Valinnaisina opintoina hän on opiskellut myös journalistiikkaa. Lukander on ollut aina kiinnostunut kielistä, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Lukander toivookin, että voisi tulevaisuudessa työskennellä mielekkäässä työssä, jossa olisi mahdollista yhdistellä omia mielenkiinnon kohteita. Kuvat: Tiina Purho

Tiina Purho

Tii­na Pur­ho

”Kun ei vie­lä tie­dä, et­tä mi­hin työl­lis­tyy niin osaa­ko oi­ke­as­ti tar­peel­li­set asi­at, ja on­ko tar­peek­si hyvä”.

Ku­ten moni muu­kin yli­o­pis­to-opis­ke­li­ja, poh­tii En­ni Lu­kan­der, 22, mil­lais­ta osaa­mis­ta tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mäs­sä vaa­di­taan. Hän val­mis­tuu pian kan­di­daa­tik­si eng­lan­nin kie­li­a­si­an­tun­ti­ja­na Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa.

Lu­kan­de­rin opin­toi­hin ei ole kuu­lu­nut pa­kol­lis­ta työ­har­joit­te­lu­jak­soa. Työ­e­lä­mään siir­ty­mi­ses­sä mie­ti­tyt­tää­kin se, et­tei oman alan teh­tä­vis­tä ole syn­ty­nyt konk­reet­tis­ta mie­li­ku­vaa. Mais­te­rin opin­toi­hin suun­taa­val­la Lu­kan­de­ril­la työ­e­lä­mään on vie­lä muu­ta­ma vuo­si ai­kaa. Hän on kui­ten­kin jo poh­ti­nut tu­le­vaa työn­ha­kua.

”Jän­nit­tää, kuin­ka vai­ke­aa työn­ha­ku on, kun ei ole vie­lä alan ko­ke­mus­ta”.

Työ on tu­le­vai­suu­des­sa en­tis­tä ko­ko­nais­val­tai­sem­pi osa ih­mis­ten elä­mää.

”Vaik­ka uras­ta kes­kus­tel­laan jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa opin­to­ja, ei se tar­koi­ta, et­tä oma suun­ta pi­täi­si lyö­dä luk­koon. Em­me­hän me kos­kaan tie­dä tu­le­vai­suut­ta”, sa­noo työ­e­lä­mä­a­si­an­tun­ti­ja Anu Oja­la Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­ta.

Töis­sä on en­tis­tä ko­vem­pi kii­re. Uu­det in­no­vaa­ti­ot ja työs­ken­te­ly­ta­vat muo­vaa­vat toi­mis­ton ar­kea. Säh­kö­pos­tit seu­raa­vat ko­ti­soh­val­le saak­ka.

Pää­see­kö edes eläk­keel­le iki­nä?

Oja­lan mu­kaan pil­vet ei­vät näy­tä ai­van niin tum­mil­ta. Tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mä tu­lee ole­maan mo­ni­muo­toi­sem­pi, ta­sa­puo­li­sem­pi ja vas­tuul­li­sem­pi.

“Näen, et­tä voim­me enem­män kuin kos­kaan ai­kai­sem­min muo­toil­la omaa työ­e­lä­määm­me ja ol­la oman työ­e­lä­mä­pol­kum­me omis­ta­jia”.

Töi­den ne­ga­tii­vi­set puo­let ovat usein nii­tä, jot­ka pu­hut­ta­vat työ­pai­kan kah­vi­huo­neis­sa ja me­di­as­sa. Työn mer­kit­tä­vää roo­lia hy­vin­voin­nin ja on­nis­tu­mi­sen ko­ke­mus­ten tuot­ta­ja­na elä­mäs­sä ei tu­li­si kui­ten­kaan Oja­lan mu­kaan unoh­taa.

”Ha­lu­ai­sin, et­tä me pi­dem­pään työ­e­lä­mäs­sä ol­leet miet­ti­sim­me, et­tä mi­ten sii­tä pu­hum­me”.

Enni Lukanderille työelämä tuntuu toistaiseksi vielä kaukaiselta. Hän kertoo kuitenkin, että yliopistossa työelämästä voitaisiin keskustella enemmänkin. ”Ei olisi niin iso mörkö”.

Enni Lukanderille työelämä tuntuu toistaiseksi vielä kaukaiselta. Hän kertoo kuitenkin, että yliopistossa työelämästä voitaisiin keskustella enemmänkin. ”Ei olisi niin iso mörkö”.

Tiina Purho

Työs­sä jak­sa­mi­sen on­gel­mat ovat kas­va­neet.

Ke­lan sel­vi­tyk­sen mu­kaan mie­len­ter­vey­den häi­ri­öi­hin pe­rus­tu­van sai­raus­päi­vä­ra­han saa­jien mää­rä on kas­va­nut ko­ro­na­vuo­si­na. Vuo­des­ta 2016 läh­tien saa­jien mää­rä on kas­va­nut yli 60 pro­sent­tia. Yh­te­nä te­ki­jä­nä on näh­ty työ­e­lä­män kuor­mit­ta­vuu­den li­sään­ty­mi­nen.

Oja­lan mu­kaan työ­e­lä­män epä­koh­dis­ta on tär­ke­ää pu­hua re­hel­li­ses­ti. On­gel­mis­ta kes­kus­te­le­mi­nen ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä tar­koi­ta sitä, et­tä nii­tä oli­si ny­ky­maa­il­mas­sa enem­män.

”En­nen niis­tä ei ole ol­lut so­pi­vaa pu­hua. On­gel­mis­ta kes­kus­te­le­mi­nen ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta sitä, et­tä työ­e­lä­mä oli­si rik­ki vaan sitä, et­tä ha­lu­am­me ak­tii­vi­ses­ti ke­hit­tää ja pa­ran­taa sitä”.

Oja­lan mu­kaan jak­sa­mi­sen on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet kai­kil­la kou­lu­as­teil­la. Pai­nei­ta yli­o­pis­to-opis­ke­li­joil­le voi tuot­taa eri­tyi­ses­ti ura­suun­ni­tel­mien miet­ti­mi­nen heti opin­to­jen al­ku­vai­hees­sa.

”Täl­lä ta­voi­tel­laan sitä, et­tä kä­si­tys omas­ta osaa­mi­ses­ta, ja suun­ni­tel­ma tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mä­po­lus­ta al­kai­si vä­hi­tel­len muo­toa. Uran ai­ka­na tu­lee sekä on­nen­kan­ta­moi­sia et­tä epä­on­nen het­kiä. Ta­voit­te­lem­me sitä, et­tä yk­si­lö ei oli­si pel­käs­tään ym­pä­ris­tön ja sat­tu­man vie­tä­vis­sä, kun oli­si hah­mot­tu­nut jon­kin­lai­nen kä­si­tys omis­ta vah­vuuk­sis­ta ja kiin­nos­tuk­sen­koh­teis­ta”.

En­ni Lu­kan­der on työs­ken­nel­lyt ke­säi­sin pal­ve­lu- ja mat­kai­lu­a­lal­la. Ko­ke­muk­sis­ta on jää­nyt kä­teen ylei­siä työ­e­lä­mä­tai­to­ja, ku­ten asi­a­kas­pal­ve­lu- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Ke­sä­töis­sä on op­pi­nut ole­maan myös osa­na työ­yh­tei­söä.

Lu­kan­de­rin mu­kaan omal­la alal­la vaa­di­tut työ­e­lä­mä­tai­dot ovat sa­mo­ja, joi­ta yli­o­pis­tos­sa opi­taan. Ryh­mä­työ­tai­to­jen li­säk­si opin­nois­sa ko­ros­tuu or­ga­ni­soin­ti­tai­to­jen ja ajan­käy­tön hal­lin­nan har­joit­te­lu. Töis­sä koh­da­tut uu­det asi­at on hel­pom­paa op­pia, kun on työs­tä­nyt eri­lai­sia pro­jek­te­ja jo opin­to­jen ai­ka­na.

”Kan­dis­sa ja kurs­si­töis­sä op­pii suun­nit­te­le­maan omaa työs­ken­te­ly­ään, jos vain ha­lu­aa. Opet­te­lu on kui­ten­kin enim­mäk­seen opis­ke­li­jan omal­la vas­tuul­la”.

Vie­lä on kui­ten­kin vai­ke­aa sa­noa, mil­lai­ses­ta osaa­mi­ses­ta on eni­ten hyö­tyä.

”Vaik­ka nyt ajat­te­li­si, et­tä osaa jo pal­jon niin to­del­li­suu­des­sa se tar­vit­tu osaa­mi­nen voi ol­la eri­lais­ta”.

Yli­o­pis­tos­sa opi­taan pait­si ala­koh­tai­sia tai­to­ja myös ylei­siä työ­e­lä­mä­tai­to­ja. Opin­to­jen ai­ka­na ym­mär­rys omas­ta asi­an­tun­ti­juu­des­ta kas­vaa. Se aut­taa myös työ­e­lä­mään siir­ty­mi­ses­sä.

Tu­le­vai­suu­des­sa vaa­di­taan jous­ta­vuut­ta, it­sen­sä ja mui­den joh­ta­mi­sen tai­to­ja, op­pi­mis­ky­kyä sekä on­gel­man­rat­kai­su­tai­to­ja. On omat­ta­va myös vuo­ro­vai­ku­tus- ja vies­tin­tä­tai­to­ja.

Ke­nen­kään ei kui­ten­kaan tar­vit­se ol­la täy­del­li­nen mo­ni­o­saa­ja.

“Nämä ovat tai­to­ja, joi­ta jo­kai­sen oli­si jos­sain mää­rin hyvä hal­li­ta. Jos ei koe omak­si tiet­tyä osa-alu­et­ta, ku­ten vies­tin­tää tai joh­ta­mis­ta niin, työ­e­lä­mä­tai­to­jen hal­lin­ta ei tar­koi­ta, et­tä kaik­keen pi­täi­si eri­kois­tua”

Opin­to­jen ai­ka­na kar­tu­te­tut tai­dot an­ta­vat ra­ken­nus­pa­li­koi­ta työ­e­lä­mään. Opis­ke­li­joil­le omien tai­to­jen tun­nis­ta­mi­nen voi kui­ten­kin vie­lä ol­la vai­ke­aa.

”Opis­ke­li­jat kes­kus­te­le­vat usein tai­te­koh­das­ta, jos­sa siir­ry­tään opin­nois­ta työ­e­lä­mään. Asi­an­tun­ti­juu­den ke­hi­tys on vie­lä aluil­laan ja mie­ti­tyt­tää, kan­ta­vat­ko sii­vet, kun ko­ke­mus­ta työ­e­lä­mäs­tä ei vie­lä ole”.

Mira Pert­tu­la, rek­ry­toin­ti- ja HR-pääl­lik­kö Jy­väs­ky­län Go On -hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yh­ti­ös­tä ker­too, et­tä eri alo­ja tu­lee tu­le­vai­suu­des­sa yh­dis­tä­mään työ­e­lä­män muut­tu­va luon­ne.

”Yri­tyk­set ha­lu­a­vat ke­hit­tyä ja kas­vaa, ja muu­tos hei­jas­tuu sitä kaut­ta myös työn­te­ki­jöi­hin”.

Työn­te­ki­jäl­tä odo­te­taan­kin ky­kyä so­peu­tua uu­siin ti­lan­tei­siin. Pert­tu­lan mu­kaan myös yrit­tä­jä­hen­ki­syyt­tä ar­vos­te­taan, sil­lä ura­po­lun suun­nit­te­le­mi­nen on työn­te­ki­jän vas­tuul­la.

”Työ­e­lä­mäs­sä tu­li­si ol­la oman elä­män­sä pro­jek­ti­pääl­lik­kö”.

Työn­ha­ki­jaa ar­vi­oi­daan työ­teh­tä­väs­tä riip­pu­en ko­ko­nai­suu­te­na. Rek­ry­toin­nis­sa huo­mi­oi­daan ha­ki­jan työ­ko­ke­mus ja kou­lu­tus, mut­ta myös luon­ne ja mo­ti­vaa­tio työ­teh­tä­vään. Pert­tu­la kan­nus­taa työn­haus­sa ak­tii­vi­suu­teen, sil­lä kil­pai­lu työ­pai­kois­ta on suur­ta.

”Työn­ha­ku kan­nat­taa näh­dä ak­tii­vi­se­na pro­jek­ti­na, jo­hon val­mis­tau­tuu hy­vin. Ha­ki­ja voi myös lä­het­tää esi­mer­kik­si avoi­mia ha­ke­muk­sia kiin­nos­ta­viin yri­tyk­siin”.

Opis­ke­li­jan ei kui­ten­kaan kan­na­ta huo­les­tua, mi­kä­li työ­ko­ke­mus­ta ei vie­lä ole eh­ti­nyt ker­ty­mään pal­joa. Opin­toi­hin liit­ty­viä pro­jek­te­ja ja esi­mer­kik­si seu­ra- tai yh­dis­tys­toi­min­taa voi myös hyö­dyn­tää työ­ko­ke­muk­se­na.

Enni Lukander uskoo, että monet työelämätaidot opitaan vasta töissä, vaikka myös opinnot ovat valmistaneet työelämän varalle. ”Itse mielummin osaisin jo kaiken, mutta eihän se toimi niin”.

Enni Lukander uskoo, että monet työelämätaidot opitaan vasta töissä, vaikka myös opinnot ovat valmistaneet työelämän varalle. ”Itse mielummin osaisin jo kaiken, mutta eihän se toimi niin”.

Tiina Purho

Mo­ni­puo­li­set opin­not ovat mah­dol­lis­ta­neet En­ni Lu­kan­de­ril­le laa­jat työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det. Hän haa­vei­lee­kin laa­ja-alai­sis­ta vies­tin­nän työ­teh­tä­vis­tä.

”Si­säl­lön­tuo­tan­toa, kir­joit­ta­mis­ta, so­me­jut­tu­ja, eri­lai­sia me­di­a­töi­tä ja kan­sain­vä­li­syyt­tä”.

Tu­le­van uran var­rel­la kak­si asi­aa tun­tu­vat kui­ten­kin mui­ta tär­ke­äm­mil­tä. Työn tu­lee ol­la vaih­te­le­vaa ja tar­jo­ta ajoit­tain myös haas­tei­ta. Li­säk­si on mer­ki­tyk­sel­lis­tä, et­tä työ­pai­kal­la viih­tyy, ja työ­ka­ve­rei­den kes­ken val­lit­see kun­ni­oi­tus.

”Tyk­kään va­lit­se­mas­ta­ni alas­ta pal­jon, ja tu­len pi­tä­mään myös töis­tä. Ha­lu­an kui­ten­kin, et­tä elä­mäs­sä on muu­ta­kin, ja et­tä ta­sa­pai­no va­paa-ajan ja työn vä­lil­lä oli­si mah­dol­lis­ta löy­tää”.